17 december

Zegeningen en voorwaarden

Jezus, wij hebben U lief. Wij zien, dat alles door U wordt geregeld. Wij verheugen ons over dit inzicht.
Verblijd je erover, dat je Mijn eigendom bent. De voorrechten van hen, die tot Mijn Koninkrijk behoren, zijn vele. Toen Ik van Mijn Vader zei 'Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen", sprak Ik, zoals je zult bemerken, over tijdelijke en stoffelijke zegeningen. Daarmee bedoelde Ik niet, dat de gelovigen en de ongelovigen op gelijke wijze behandeld konden worden. Dat is niet mogelijk. Ik kan zowel de gelovigen als ongelovigen in dezelfde mate regen en zonneschijn en geld en aardse zegeningen schenken, maar met de zegeningen van het Koninkrijk zou dat onmogelijk zijn.
Aan het geven van die zegeningen zijn voorwaarden verbonden. Mijn volgelingen begrijpen dit niet altijd, en zij zouden dit toch wel moeten begrijpen als zij zich Mijn opdracht herinneren, die op die woorden volgde - 'Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is'.
Het zou onmogelijk zijn te trachten allen op dezelfde wijze en in dezelfde mate je liefde en je begrip te schenken en met hen van gedachten te wisselen. Maar tijdelijke zegeningen kun jij ook schenken, evenals Mijn Vader. Alles moet in liefde en in een geest van waarachtige vergeving worden gedaan.

Visioenen van verrukking

Loof. Bid totdat je prijst. Dat is de toon waarop je, zoals je gezegd is, alle gebed moet beëindigen. Zulk een wonderen, waarlijk zulk een wonderen zijn hier. Heb geen vrees. Leef in Mijn liefde. Nader steeds dichter tot Mij. Ik zal je onderwijzen. Dat zul je zien. Voordat je tot de visioenen van verrukking kon komen, moest je eerst worden geleerd de fundamentele waarheden van eerlijkheid, betrouwbaarheid, orde en volharding. Alles is zeer wel. Heb geen vrees.