- 28 januari

Verkeerde idealen

Vrees niet. Wees niet bang het druk te hebben. Je bent de dienstknecht van allen. 'Wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn'.
Dienen is het wachtwoord voor Mijn discipelen. Ik heb écht gediend, de nederigsten, de geringsten. Ik stond tot hun beschikking. Mijn hoogste macht stond tot hun beschikking.
Laat je gebruiken. Laat je door allen gebruiken, door de geringste, door de minste. Hoe je het best kunt dienen? Zoek daar dagelijks naar, zoek niet hoe je zelf het best gediend kunt worden.
Waarlijk, de gedachten van de mensen zijn niet Gods gedachten, en ook zijn de wegen van de mensen niet Gods wegen. Als je Mij in alles tracht te volgen, betekent dat geregeld een volledige ommekeer van de gewoonten van de wereld, die je tot nu toe hebt gevolgd. Maar het is een ommekeer, die tot grenzeloos geluk en vrede leidt.
Kijk om je heen, lees wat er wordt geschreven. Wat zie je? Brengen de plannen en de idealen waar de mens naar streeft vrede, of schenkt het loon van de wereld het hart rust en geluk? Neen, de mensen voeren oorlog met elkaar! Zij, die door de wereld het meest werden beloond met naam en faam, eer en rijkdom, zijn vermoeid en teleurgesteld.
En toch, boven het onaangename lawaai uit van de valse kreten van de wereld, klinkt voor het luisterend oor al 1900 jaar lang Mijn boodschap: 'Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'. En de vermoeiden en teleurgestelden, die luisteren en zich tot Mij wenden, vinden waarlijk die rust. Ik ben vreugde voor de vermoeide, Ik ben muziek voor het hart, gezondheid voor de zieke, rijkdom voor de arme, voedsel voor de hongerige, een thuis voor de zwerver, verrukking voor de afgematte ziel, liefde voor de eenzame.
Er is niet EEN behoefte van de ziel, waarin Ik niet voorzie als men er om vraagt, en ook voor jou verlang Ik alles te zijn.

Je verdediger

Ik ben de gave Gods aan de mens. Alleen zo was het de mens mogelijk om God, de Vader, te kennen. Alleen zo was het de mens mogelijk te weten dat hij altijd een Voorspraak bij God had - de zondeloze Christus.
Er is altijd Iemand die jullie zaak begrijpt, wiens pleidooi altijd zal worden ingewilligd. Hij heeft het recht van het zoonschap. Hij heeft het recht om voor je te pleiten.
Als Hij kan pleiten voor de overtreder, en de volle verantwoordelijkheid voor hem op Zich neemt, wat voor betere Voorspraak zou je je kunnen wensen? Hij weet er alles van. Hij heeft de tranen van verdriet gezien, het harteleed en de verzoeking. Hij kan pleiten als geen ander.
Zijn eigen verzoeking was zo werkelijk dat, ook al was Hij overwinnaar, Hij nochtans het tederste medelijden voelt voor de overwonnene. Hij weet hoe ogenschijnlijk goed het kwade kan lijken en Hij kan schatten de des te grotere last van besmet bloed, overgeërfde zwakheden en zonden.
Hij schonk Zijn eniggeboren Zoon. Dat GROTE GESCHENK BEN IK, je Vriend, je Metgezel. Laat alles aan Mij over, je Voorspraak, die tijdens Zijn leven op aarde geoefend is om te pleiten, nooit voor Zichzelf, maar voor iedereen die zijn zaak in Mijn handen legt.