- 11 februari

Het moeilijke pad

Je pad is moeilijk, moeilijk voor je beiden. Er is in dit leven geen werk, dat zo zwaar valt als wachten en toch zeg Ik: wacht. Wacht tot Ik je Mijn wil toon. Dat Ik jullie beiden zware taken opleg, moet je zien als een bewijs dat Ik je liefheb, en dat Ik ervan overtuigd ben, dat jullie echte discipelen van Mij zijn.
Opnieuw zeg Ik: wacht. Alle actie is gemakkelijker dan rustig wachten. Zo heel veel volgelingen van Mij hebben hun werk bedorven en de voortgang van Mijn Koninkrijk belemmerd door activiteit.
Wacht. Ik zal je geestelijke kracht niet te zwaar op de proef stellen. Jullie zijn als twee mensen, hulpeloos op een vlot midden op de oceaan. Maar zie, er komt over het water Iemand naar je toe, gelijkend op de Zoon des mensen. Als Hij komt en je Hem ontvangt, zal het met jullie gaan als Mijn discipelen, toen Ik op aarde wandelde, namelijk, dat je onmiddellijk op de plaats bent, waar je zou willen zijn.
Al je gezwoeg aan de riemen en al je activiteit zou de reis niet zo snel hebben kunnen volbrengen. O, wacht en vertrouw. Wacht en wees niet bang.

Geen wroeging

Ik tracht je te behoeden niet alleen voor een vallen in zonde, maar voor de overstelpende wroeging die volgt op het zondebesef.
Ik weet dat dit voor de broze mens een te grote last is. Daarom doe je Mijn bewarende kracht teniet, wanneer je je erdoor laat overvallen.
Ik tracht je ook te behoeden voor verdrukking en neerslachtigheid. Ik gebied je alles achter te laten en Mij te volgen. Dat wil zeggen, laat de zonden en tekortkomingen uit het verleden achter.
Uit de schaduw in het zonlicht van Mijn liefde en behoudenis moet je treden.