- 6 februari

Gods verlangen

Ik spreek tot het luisterend oor en Ik kom tot het hart, dat wacht. Het kan zijn, dat Ik soms niet spreek. Misschien vraag Ik je alleen maar om in Mijn tegenwoordigheid te wachten en te weten, dat Ik met je ben.
Denk aan de scharen, die Mij verdrongen, toen Ik op aarde was, allen begerig om iets te ontvangen. Begerig om te worden genezen, of geleerd, of gevoed te worden.
Denk je eens in, wat het voor Mij betekende om, toen Ik in hun vele behoeften voorzag en hun menigvuldige verzoeken inwilligde, een of twee tussen de menigte te vinden, die Mij volgden, enkel en alleen om bij Mij te zijn, in Mijn tegenwoordigheid te verkeren. Hoezeer werd daardoor een bepaald verlangen van het Eeuwig Hart bevredigd!
Vertroost Mij een poosje door Mij te laten weten, dat je Mij alleen maar zoekt om in Mijn tegenwoordigheid te verkeren, om dicht bij Mij te zijn, en dat het je niet te doen is om onderricht of stoffelijk voordeel, zelfs niet om een boodschap - maar alleen om Mijzelf. Het verlangen van het menselijk hart om zèlf bemind te worden is iets, dat het van het grote Goddelijke Hart heeft geërfd. Ik zegen je. Buig je hoofd.

Ware nederigheid

Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.
Wat hebben Mijn volgelingen dit verkeerd begrepen. Ze hebben de vereiste houding uitgelegd als zijnde een houding van dienen. In het dienen kan een neerbuigende minzaamheid zijn, er kan een volslagen gebrek aan nederigheid zijn.
Ik trachtte een les te onderwijzen aan hen die tot Mij naderden om deel te hebben aan die wonderbare eenheid met Mij, die uit genade verleend wordt aan hen die op waardige wijze Mijn vlees eten en Mijn bloed drinken.
Ik wilde hun graag leren dat zij tot Mij moesten komen in de geest van nederigheid jegens anderen. Geen gevoel van meerderwaardigheid, met name geestelijke meerderwaardigheid. Ware nederigheid. Leer deze les in de dagelijkse omgang met Mij. 'Want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart'.