- 16 maart

Weerspiegel Mij

Mijn kinderen, Ik ben hier, naast je. Nader in de geest tot Mij. Sluit alles buiten, waarmee de wereld je zou kunnen afleiden. Ik ben je Leven, de levensadem van je ziel. Leer wat het betekent je af te zonderen in de geheime plaats van je wezen, die ook Mijn geheime plaats is. In feite wacht Ik in menig hart, maar weinigen trekken zich terug in die binnenkamer van hun wezen om gemeenschap met Mij te hebben. Waar de ziel ook is, daar ben Ik. Er zijn maar weinig mensen, die dit hebben begrepen. Ik ben werkelijk in het centrum van ieders wezen, maar afgeleid door de dingen van het zintuigelijke leven vindt men Mij niet.
Je beseft toch wel dat Ik je waarheden vertel, en die aan je openbaar, en dat Ik geen feiten herhaal, die al vele malen verteld zijn? Mediteer over alles, wat Ik zeg. Denk er goed over na. Niet om daaruit je eigen conclusies te trekken, maar om Mijn visie in je op te nemen.
Door alle eeuwen heen zijn de mensen veel te haastig geweest met het verkondigen van hùn mening over Mijn waarheid, en door zo te handelen hebben zij ernstig gedwaald. Luister naar Mij. Spreek tot Mij. Weerspiegel Mij. Zeg niet hoe je over Mij denkt. Mijn woorden vereisen geen enkele uitleg van mensen. Ik kan ze aan ieder hart uitleggen.
Maak Mij tot een realiteit en laat Mij Mijn eigen werk doen. De eerste stap is om een ziel tot Mij te brengen, maar als je vervolgens probeert er bij te blijven om alles uit te leggen, dan bederf je die eerste grote daad. Zo zou het al gaan in de omgang van mensen met elkaar. Hoeveel te meer als het een zaak is tussen de ziel en Mij, zijn Schepper, en de enige ware Geest, die het verstaat.

Volmaak alles

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.
Dat was het doel dat Ik Mijn discipelen voor ogen stelde, toen Ik tot hen sprak op de berg.
Dat is het doel dat ik heden jullie voor ogen stel en iedere volgeling van Mij.
Dit te bereiken zou betekenen dat je als God zou zijn. Streven naar minder zou een onwaardige maatstaf betekenen.
Hierop de blik gericht te houden, als je richtsnoer, wil zeggen dat je ogen gevestigd zijn op de hoogten van God, altijd gericht boven de moeilijkheden en de lagere bedoelingen en verlangens en normen van anderen om u heen.