- 4 maart

De sleutel tot heiligheid

Mijn kinderen, kom dichter bij Mij. Contact met Mij is het geneesmiddel tegen alle kwalen.
Bedenk, dat de waarheid vele kanten heeft. Heb veel liefde en geduld met allen, die de dingen niet zien zoals jullie.
Het verloochenen van zichzelf is de sleutel tot heiligheid en geluk en kan alleen met Mijn hulp volbracht worden. Bekijk Mijn leven met meer aandacht. Leef in Mijn tegenwoordigheid. Aanbid Mij.
In Gethsémane heb Ik gezegd: 'Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker Mij voorbijgaan'. Ik heb niet gezegd, dat er géén beker van smart te drinken was. Ik werd gegeseld en bespuwd en aan het kruis genageld en Ik heb gezegd: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen'.
Ik het niet gezegd, dat zij het niét hebben gedaan. Toen Mijn discipel Petrus erop aandrong, dat Ik het kruis zou ontlopen, heb Ik gezegd: 'Ga achter Mij, satan'.
Toen Mijn discipelen er niet in slaagden de epileptische jongen te helpen, heb Ik gezegd: 'Deze soort vaart niet uit dan door gebed en vasten'. Ik heb niet gezegd: 'Je verbeeldde je maar, dat hij ziek was; er is niets aan de hand'. Als de Bijbel zegt: 'God is te rein van ogen om het kwaad te zien', betekent dat: om Zijn volk het kwaad ten laste te leggen. Hij ziet altijd het goede in de mensen, maar onthoud, dat Ik 'de stad zag en over haar weende'.

Naar de rand van het water

Zoals God was in de dagen van Mozes, zo is Hij ook vandaag. Reagerend op het gebed des geloofs. Nog steeds gereed en bereid om een pad te banen door de Rode Zee.
Heb het geloof van Mozes, die nimmer wankelde in zijn geloof, zelfs niet met de zee vóór zich, het naderend leger achter zich en geen zichtbare weg ter ontkoming. Tot vlak aan de rand van het water leidde hij zijn volk.
Zijn taak was volbracht. Het was nu aan God, zijn God op wie hij vertrouwde, om te handelen. Mozes verwachtte en wachtte op die handeling. Maar hij moest gaan tot de rand.
Hoe vaak deinst de mens terug, aarzelt hij bij de gedachte aan de onstuimige zee voor hem. Verder gaan is zinloos, zegt hij, en hij geeft het op.
Of hij gaat verder totdat de zee in zicht komt en weifelt dan. Hij moet doorgaan, altijd zover hij kan; hij moet zijn aandeel geheel en al doen. Verder - tot aan de rand van de zee.
Leer hieruit een machtige les. Doe al je werk en laat je behoudenis over aan God. Zeggen dat het geen zin heeft is niet tot de rand gaan, en dat is de reddende macht van God mislopen.
De wateren zullen worden gescheiden en je zult door het midden der zee lopen op droge grond. Ik heb het gezegd. Ik, de Heer. Heb Ik dat niet voor zo velen gedaan in je eigen dagen? Ook voor jullie? Denk na over deze dingen.