- 1 april

Door God verlaten

Zie je niet, Mijn kinderen, dat je nog niet alles hebt geleerd? Spoedig, heel spoedig, zul je je les hebben geleerd, en dan zul je werkelijk in staat zijn alle dingen door Mij en door Mijn kracht te doen.
Heb je het niet bij Mijn discipelen gezien? Schuchtere volgelingen zonder geloof, en toen waren zij al heel snel daarna door Mijn toedoen zelf leiders, genezers en overwinnaars.
Alle kennis behoorde Mij toe; die was Mij gegeven door Mijn Vader, en Ik bezat die op aarde in de jaren, dat Ik volwassen was. Ik weet, dat je dit begrijpt, Mijn kinderen.
Duizenden van Mijn dienstknechten, en ook anderen die Mij niet kenden, zijn zonder angst voor de dood het verraad en de dood tegemoet gegaan.
Als Ik niet de Zoon van God was geweest, die de last van de zonden der mensen had gedragen, die vrijwillig had gedragen, ja, uit vrije wil - want in dat ene moment van verschrikking werd Ik met de mens, de zondaar, voor een hele korte tijd door Hem verlaten - als Ik niet Godzelf was geweest en als dat Mijn lijden niet was geweest... dan was Ik slechts een laffe sterveling geweest.

De tijd der opstanding

De lente brengt haar boodschap van hoop.
Niet alleen verkondigt ze de waarheid dat de natuur zich verheft uit haar tijd van verval en somberheid tot een nieuw leven. Maar, Mijn kinderen, ze spreekt zeker ook tot de enkeling, tot volkeren, tot Mijn wereld van het feit dat de tijd van verval en somberheid ook voor hen kan voorbijgaan, en dat, uit strijd en beroering, onheil en zonde, men kan opspringen tot een nieuw en verblijdend opstandingsleven.
Maar de natuur gehoorzaamt aan Mijn wetten. Door haar gehoorzaamheid is het dat de bezieling tot nieuw leven wordt gevolgd door de schoonheid van herrezen kracht.
Vandaar dat alleen wanneer de mens aan Mijn wil gehoorzaamt en werkt volgens Mijn Goddelijk plan voor hem, er harmonie kan volgen op chaos, vrede op oorlog, en een heerschappij van liefde kan volgen op een van conflicten en bloedbaden.