- 4 april

Goddelijke efficiency

Ik ben almachtig en alwetend en al je aangelegenheden heb Ik in handen. Goddelijke efficiency en goddelijke macht oefenen hun invloed daarop uit. Wonderen zijn niet altijd het werk van een ogenblik, zoals mensen vaak denken.
Mijn dienstknecht Petrus werd niet in een oogwenk veranderd van een eenvoudig visser in een groot leider en leraar, maar juist door een tijd van ontrouw heen - juist door een tijd van verloochening heen, maakte Ik dat van hem, wat hij moest zijn. Onstuimig woordvoerder als hij altijd was, direkt klaar om de andere discipelen aan te voeren, kon Petrus nooit de kracht zijn geworden, die hij later was, als hij niet eerst zijn zwakheid had leren kennen. Niemand kan de zondaar redden, tenzij hij hem begrijpt.
De Petrus, die later voor Mij een grote kracht was, die meer dan alle anderen Mijn kerk stichtte, was aanvankelijk niet eens de Petrus, die zei: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God', maar de Petrus, die Mij verloochende. Hij, die Mijn vergeving had gesmaakt, toen hij diep berouw kreeg over zijn lafhartig gedrag, zou het beste over Mij als de Verlosser kunnen spreken.
Het Koninkrijk der hemelen kan slechts gepredikt worden door hen, die het gezag van dat Koninkrijk hebben leren waarderen. Mijn apostelen hebben een veelzijdige opleiding nodig. O, wees blij! O, verheug je. Ik heb je lief. Ik zal je niet één beproeving teveel opleggen.

Deel Mijn last

Herinner je de waarheid dat je nu, ja ook nu, leert, hoewel vaag.
In het eeuwige leven bestaan geen tijdsbeperkingen. Mijn offer is dus voor jullie vandaag, op dit uur, even werkelijk als het was voor hen die Mij gadesloegen op Golgotha. Ik ben de Onveranderlijke. Dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Mijzelf offerend vandaag, verrijzend vandaag. Jullie dan, wanneer jullie eenmaal het eeuwige leven hebben aangegrepen, deelt in Mijn lijden en helpt Mijn kruis dragen. Heden even werkelijk alsof je Naast Mij had gelopen naar Golgotha.