- 8 april

Kenmerken van het Koninkrijk

Onze Verlosser, wij groeten U. Uw liefde en Uw offer zouden wij op onze arme gebrekkige manier graag met liefde en met een offer willen beantwoorden.
Geen enkel geschenk is armoedig als het de ware liefde van de gever uitdrukt. Daarom zijn de geschenken van je hart voor Mij rijk en kostbaar. Verheug je erover, dat als je je Paasgeschenken brengt, Ik die met blijdschap zal aanvaarden.
Mijn kinderen moeten een aparte positie innemen. 'Ga van hen uit en scheid u af' was het gebod. Vandaag aan de dag moeten Mijn kinderen in leven en werk, in liefde en dienst, uitblinkers zijn. Ik riep een bijzonder volk om Mijn Naam bekend te maken. Mijn dienstknecht Paulus heeft gezegd, dat Mijn volgelingen bereid moesten zijn om Mijnentwil als 'dwazen' beschouwd te worden.
Wees bereid om niet mee te tellen en laat de vormen en gewoonten van de wereld voor wat ze zijn, wanneer Mijn eer en Mijn Koninkrijk daarmee gediend worden. Zorg, dat je de kenmerken draagt, waaraan men hen kan herkennen, die tot Mijn Koninkrijk behoren. Wees bereid Mij te belijden voor de mensen. Wees bereid alle dingen schade te achten, opdat je Mij mag winnen in je leven.

Stenen weggenomen

Zij vonden de steen van het graf afgewenteld.
Hoe onnodig was het geweest dat ze zich onderling afvroegen: 'Wie zal ons de steen afwentelen? 'Waar Mijn volgelingen ook gaan, vol van verlangen om Mij liefdevolle diensten te bewijzen, zullen ze bemerken dat de stenen van moeilijkheden of van belemmeringen zijn weggenomen.
Zij kwamen, deze gelovige vrouwen, naar het graf, met de specerijen en zalven, die ze hadden bereid. Komt ook, met je specerijen van liefde om Mij een dienst te bewijzen, en je zult bemerken dat je verwacht werd. Ik ben altijd verlangend om jullie uit liefde een dienst te bewijzen.