- 1 mei

Uitstel is geen weigering

Lees de lessen van Goddelijk bestuur in de wetten van de natuur.
De natuur is slechts de uitdrukking van eeuwige gedachten in de tijd. Bestudeer de uiterlijke vorm, vat de eeuwige gedachte, en als je de gedachten van de Vader er uit kunt aflezen, ken je Hem inderdaad.
Laat Mij nergens buiten. Aanvaard met liefde alle wegen, die Ik met je ga. Wees ervan overtuigd, dat 'Alles wel is'. Uitstel wil zeggen, dat je Vader zich op wonderlijke en liefdevolle wijze een beperking oplegt, niet uit onwil, niet met het verlangen om je iets te ontzeggen, maar het is de Goddelijke zelfbeheersing van een Vader, die het uitstel nauwelijks kan verdragen.
Uitstel moet er soms wel zijn. Jullie levens zijn zo nauw verbonden met die van anderen, zo gebonden door omstandigheden, dat de onmiddellijke vervulling van je verlangens in vele gevallen tot gevolg zou hebben, dat een ander even oprecht gebed, niet verhoord zou worden.
Maar denk eens een ogenblik aan de liefdevolle en doordachte zorg, die al je wensen en verlangens en gebeden in overeenstemming en harmonie met elkaar tracht te brengen.
Uitstel is geen weigering, zelfs geen onthouding. Het is voor God de gelegenheid om je problemen uit te werken en je wensen op de meest wonderlijke wijze voor je te vervullen.
O, kinderen, vertrouw Mij! Bedenk, dat de Schepper ook je Dienaar is, die de dingen snel volvoert, vlug volbrengt en getrouw alles nakomt. Ja. Alles is wel!

Met milde hand geven

Niet wat je kunt verkrijgen uit een situatie, maar wat je kunt geven moet je leidraad zijn. Je volgt Mij na, van Wie gezegd werd: 'Ook Christus behaagde niet Zichzelf'. Daarom, heb lief, help en dien.
Zoek de zwakken en dwalenden. Zorg voor allen.
Besef Mijn overstromende en overweldigende milddadigheid. De voorraadkamers des Heren zijn onuitputtelijk. Maar om Mijn vrijgevigheid ten volle te toetsen en te beproeven, moet je vrijgevig zijn.
Zij die Mij liefhebben, geven niet met karige hand. Een hart dat overvloeit van dankbaarheid voor wat het heeft ontvangen, bewijst blijmoedige dankbaarheid in het geven.