21 januari

Een overvolle dag

Geloof, dat Ik met je ben en alles in handen heb. Als Mijn Woord is uitgegaan, is ALLES wat daartegen ingaat, machteloos.
Blijf kalm. Vrees nooit. Je hebt veel te leren. Ga voort tot je zelfs de allerdrukste dag met een lied tegemoet kunt treden. 'Zingt de Here een lied'. Het mooiste accompagnement bij een lofzang tot Mij is een overdrukke dag. Laat liefde het thema zijn, dat overal doorheen klinkt.
Wees altijd blij. Verheug je bovenmate. Vreugde in Mij. Rust in Mij. Wees nooit bang. Bid meer. Maak je niet bezorgd. Ik ben je Helper. 'Onder u zijn eeuwige armen'. Lager kun je niet komen. Rust daarin, zoals een vermoeid kind rust.

Zeer groot loon

Ik ben uw schild en uw zeer grote beloning.
Bescherm je tegen de stormen des levens. Bescherm je zelfs tegen de gevolgen van je eigen fouten en mislukkingen. Bescherm je tegen je zwakheid. Bescherm je tegen zorgen. Bescherm je tegen vrees en droefheid. Bescherm je tegen de wereld met haar verlokkingen en verleidingen. Niet alleen je schild ben Ik, maar je zeer grote beloning.
Niet het loon der volmaaktheid in je leven, want die kun je hier niet bereiken. Niet het loon van wat je doet, of van enige verdienste in jezelf. Alleen het gevolg of het loon van je zoeken. De bevrediging van je verlangen om Mij te vinden. Een zeer groot loon. Je loon is hetzelfde als dat van de grootste heilige die ooit geleefd heeft. Gegeven niet als een overwinningstrofee, niet als een erkenning van verdienste, maar geschonken omdat je de zoeker bent, en Ik, je Heer, degene ben die je zoekt.

20 januari

Eén zijn met God

Eén met Mij. Ik en de Vader zijn Eén. Eén met de Heer van het ganse heelal!
Zouden de aspiraties van de mens nog hoger kunnen reiken? Zouden de menselijke verlangens hier bovenuit kunnen gaan? Eén met Mij.
Als je je realiseert hoe groot je privilege is, dan heb je maar te denken en onmiddellijk wordt dat, wat je denkt, tot aanzijn geroepen. Inderdaad, met recht heb Ik gezegd: 'Zet uw hart op de dingen, die boven zijn, niet op de dingen van deze aarde'.
Wanneer je eenmaal in Mij leeft en je denken houdt zich bezig met de materiële dingen, dan roep je die tot aanzijn. Daarom moet je er voor zorgen alleen dàt te denken en te verlangen, wat je kan helpen in je geestelijke groei, en niet dat, wat die groei belemmert. Deze zelfde wet werkt ook op het geestelijk vlak.
Dènk liefde, en liefde omringt je en allen aan wie je denkt. Denk verkeerde gedachten, en het kwaad omringt je en allen aan wie je denkt. Denk gezondheid - en gezondheid komt. Het lichamelijke weerspiegelt het psychische en geestelijke.

De overwinning is nu

Ik ben met je. Ik bevrijd je. Maar zie niet alleen uit naar bevrijding van de omstandigheden, maar ook naar bevrijding van de banden van het eigen-ik die je met de aarde verbinden en die je intrede verhinderen in dat koninkrijk van het dienen, waarin volmaakte vrijheid heerst. Alles is wel. Je zult opstijgen tot een nieuw leven. Je kunt niet anders dan opstijgen wanneer je jezelf ontdoet van de moeiten en zonden en gebreken die je aan de aarde binden.
Vroegere zonden kunnen je niet ketenen. Je ziet op naar Mij en bent behouden. Ze zijn alle vergeven. Overwin je tekortkomingen nu met Mijn kracht en niets kan je beletten dat je opstijgt, niets van al wat voorbij is.

19 januari

Liefde loopt op de dingen vooruit

'Heer, ik wil U zoeken!'
Niemand heeft Mij ooit tevergeefs gezocht. Ik wacht, ja wacht met hunkerend verlangen of men een beroep op Mij doet; en Ik, die de nood van je hart al heb gezien voordat je tot Mij riep, misschien nog voordat jijzelf je bewust was van die nood, Ik ben het antwoord al aan het voorbereiden.
Het is net als bij een moeder, die al passende geschenken voor het huwelijk van haar dochter heeft weggelegd nog vóór de grote liefde in het leven van die dochter is gekomen.
Dat de liefde van God al op de dingen vooruit loopt, is iets dat de mens zich zelden realiseert. Denk hier eens rustig over na. Reken in je geest af met de gedachte aan een God, die je ongunstig gezind zou zijn, die benaderd moet worden met zuchten en tranen en veel woorden, voordat Hij met tegenzin de begeerde schatten afstaat. Wat de mensen van Mij denken, vraagt om een revolutionaire herziening.
Probeer je een moeder voor te stellen, die voorbereidingen treft om haar kind met de verjaardag of met Kerst te verrassen. Terwijl haar moederhart zingt: 'Zal hij dat niet heerlijk vinden? Wat zal hij hier blij mee zijn!' ziet ze met een hart vol tedere vreugde reeds van tevoren hoe verrukt haar kind zal zijn. Waar heeft de moeder al deze voorbereidingsvreugde vandaan? Van Mij - het is een zwakke echo van Mijn voorbereidingsvreugde.
Probeer het zo te zien als zich plannen ontvouwen, die Ik heb voorbereid. Het betekent veel voor Mij als Ik word begrepen, en als je Mij begrijpt, dan zal dat ook jou blijdschap geven.

Troost en blijdschap

Ik ben met je. Ik zal je helpen. Door lijden tot gezondheid, door verdriet tot blijdschap, door smart tot verlichting, door de nacht tot de dag - je zult worden geleid en vertroost.
Zonder vroegere beleving van de dageraad en de dag zou niemand kunnen dromen dat de glorierijke dageraad en de volheid van de dag zouden kunnen volgen op de donkerste nacht.
Beschouw deze ervaring niet als duisternis maar als dageraad. De eerste zwakke straaltjes licht volgen op de duistere nacht die je hebt doorgemaakt. De volle dag is nog niet daar. Maar verwelkom de DAGERAAD met Mij.

18 januari

Geloof - Werken

Bid dagelijks om geloof. Het is een gave van Mij.
Het is het enige, dat je nodig hebt om machtige daden te doen. Natuurlijk moet je werken en moet je bidden, maar het antwoord op je gebeden hangt alleen af van geloof, evenals je werken alleen van geloof afhankelijk zijn.
Ik geef je geloof in antwoord op je gebed, omdat geloof het wapen is, dat je nodig hebt om alle kwaad te verdrijven - om alle ongunstige omstandigheden te overwinnen en al wat goed is in je leven te bereiken, en als je geloof hebt, geef het dan aan Mij terug. Het is de envelop, waarin ieder verzoek aan Mij behoort te worden verzonden.
En toch... 'geloof zonder de werken is dood'. Dus heb je ook werken nodig om je geloof in Mij te voeden. Als je iets probeert te doen, ervaar je je hulpeloosheid. Wend je dan tot Mij. Door op Mij te zien groeit je geloof - en dat geloof is al wat je nodig hebt om Mijn kracht zijn werk te laten doen.

Vreugde van de ontmoeting

Zo velen zien het gebed alleen maar als een verzoek. Het IS een verzoek. 'Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God'.
Maar het gebed is ook een zich blij omkeren om Mij te ontmoeten om de vreugde van de ontmoeting, om de vervoering van Mijn tegenwoordigheid.
Het gebed is ook een voorbereiding op de terugkeer de volgende dag naar hen die je nodig hebben, hen naar wie Mijn liefde uitgaat door jullie.

17 januari

God wil graag spoedig geven

Zwijg. Wees stil voor Mij. Tracht in alle dingen Mijn wil te kennen en die dan ook te doen.
Blijf in Mijn liefde. Een sfeer van liefdevol begrijpen voor alle mensen. Dit is jouw deel om te doen, en dan omring Ik je met een bescherming, die alle kwaad van je weert. Die wordt gevormd door je eigen houding ten opzichte van anderen, in gedachten, woorden en daden.
Ik wil je alle dingen geven, een goede, gedrukte, overlopende maat. Leer deze lessen spoedig. Je verstaat nog maar weinig van het Goddelijk ongeduld, dat zo graag snel wil geven. Komt er een zorgelijke gedachte in je op? Een gedachte van ongeduld? Bestrijd die dan meteen. Liefde en vertrouwen zijn de middelen, waardoor de bezorgdheid en zorgen en ergernissen van een leven worden opgelost. Pas dit direct toe. Jullie zijn kanalen en hoewel het kanaal misschien niet helemaal verstopt zit, kunnen ergernis en ongeduld en bezorgdheden het aanvreten en op de duur onherstelbaar maken. Volhard, o volhard! Verlies nooit de moed. Alles is goed.

Verheven zielen

Ik ben hier. Wees je bewust van Mijn aanwezigheid. Mijn liefde omringt je. Wees vervuld van Mijn blijdschap.
Je wordt waarlijk geleid, ook al zul je nooit echt ten volle in het koninkrijk des hemels leven, tenzij je er tevreden mee bent geleid te worden als kleine kinderen.
Het leven met Mij is van een kinderlijke eenvoud. Simpele zielen zijn verheven zielen, want in eenvoud ligt waardigheid.

16 januari

Vriend bij het zwoegen

Het zijn de dagelijkse inspanningen die tellen, niet de hoogtepunten, die slechts een ogenblik duren. Het dag in, dag uit gehoorzamen aan Mijn wil in de dorre vlakten telt meer dan de enkele keer op de berg der verheerlijking.
Nergens is volharding zo zeer nodig als in het godsdienstige leven. Het is het zwoegen terwille van het Koninkrijk, dat je verzekert van Mijn intieme vriendschap. Ik ben de Heer van de kleine dingen, de Goddelijke Bestuurder van kleine gebeurtenissen.
Geen deel van de dag is te klein om in Mijn werkplan te worden opgenomen. In een mozaïek spelen de kleine steentjes een grote rol.
Verblijd je in Mij. Blijdschap is het door God gegeven cement, waarin de harmonie en schoonheid van Mijn mozaïek worden vastgelegd.

De vijand binnenin

Verlies nooit de moed. Dood het trotse eigen-ik terwijl je voortgaat, want op dat dode ik herrijs je.
Altijd maar verder met Mij. Laat aardse ergernissen je niet verstoren. Aangezien je niet Mij kunt volgen en je eigen-ik kunt koesteren, dien je het eigen-ik tegen elke prijs onmiddellijk de deur te wijzen wanneer zijn verlangens je verstoren. Alleen zo kun je de geestelijke kalmte bewaren. Niet je omstandigheden, maar je zelfheid is de vijand. Iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
Beschuldigen anderen je valselijk? Ik werd uitgescholden maar Ik schold niet terug.

15 januari

Ontspan je

Ontspan je, raak niet gespannen, wees niet bang. Dat is het beste. Hoe kun je bang zijn voor veranderingen als je leven met Mij verborgen is in God, die niet verandert - en Ik ben dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Je moet zelfbeheersing leren, evenwichtigheid en zelfbeheersing in een wankelende, veranderende wereld. Maak aanspraak op Mijn macht. Dezelfde macht, waarmee Ik demonen uitdreef, staat vandaag tot jouw beschikking. Gebruik die. Zo niet, dan neem Ik deze terug. Gebruik Mijn macht voortdurend.
Je kunt Mij niet te veel vragen. Denk nooit, dat je het te druk hebt. Als je maar tot Mij terugkeert en je na elke taak met nieuwe kracht laat vullen, kan geen werk te veel voor je zijn. Ik geef je Mijn blijdschap. Leef daarin. Baad je geest erin. Weerspiegel Mijn blijdschap.

Waar het gevaar loert

Ik sta naast je - de hunkerende luisteraar, zo gewillig om je smeekbede aan te horen, zo gewillig om al datgene te zeggen wat je hart behoeft.
Leef meer in afzondering met Mij en dan zal er een steeds groeiende hulpvaardigheid jegens anderen ontstaan. Rust in het hart, mentaal evenwicht, geestelijke kracht zullen de jouwe zijn in een steeds overvloediger mate. Heb nooit het gevoel dat je anderen kunt helpen zonder hulp van Mij, want daarin sluimert het gevaar.
Je eigenwaan is vernietigend voor je hulpvaardigheid en doet het leven afnemen omdat jouw kracht zulke beperkingen heeft. De Mijne is onbeperkt. Word meer afhankelijk van Mij en toch meer ervan verzekerd dat je alle dingen kunt doen door Mij.

14 januari

Machtig en wonderbaar

De zielen, met wie Ik wandel, zijn echt blij. Wie met Mij wandelt, wandelt veilig. Als Mijn Geest in een leven komt en Zijn werk doet, dan is dat niet waarneembaar, maar de gevolgen zijn machtig.
Leer van Mij. Dood het eigen ik. Elke klap, die aan het eigen ik wordt toegebracht, dient om een waarachtig, eeuwig, onvergankelijk nieuw mens van je te maken. Wees eerlijk en streng voor jezelf. Vraag je steeds af: 'Gaf mijn eigen ik me dit in?' En als dat het geval was verdrijf het dan ten koste van alles.
Toen Ik aan het kruis stierf, belichaamde Ik al stervend het eigen ik van de gehele mensheid. Toen dat eenmaal gekruisigd was, kon Ik zelfs de dood overwinnen.
Toen Ik in Mijn eigen lichaam op het kruis jouw zonden droeg, droeg Ik de eigenwillige natuur van de wereld. Als jij ook je eigen ik doodt, verwerf je de overstelpende macht, die Ik vrijmaakte voor een afgematte wereld, en zul jij eveneens de overwinning kennen.
Je hebt niet het leven en zijn moeilijkheden te overwinnen, maar alleen je eigen ik. Voor jou geldt hetzelfde wat Ik tot Mijn discipelen zei: 'Ik heb je nog veel te zeggen, maar je kunt dat nu nog niet dragen'. Je zou het niet kunnen begrijpen. Maar als je Mij blijft gehoorzamen en met Mij wandelt en naar Mij luistert, dan zul je het wel gaan verstaan en zul je inzien hoe heerlijk en wonderbaar Mijn openbaringen en onderwijzingen zijn.

Hoe de blijdschap komt

De blijdschap die volgt op de gewaarwording van leiding is altijd de ondersteunende vreugde van Mijn volgelingen geweest.
Ze is het gevolg van een verlangen uitsluitend naar Mijn wil, in elk onderdeel, en dan het besef van de wonderbare wijze waarop Ik voor je kan handelen wanneer je het plannen maken maar aan Mij overlaat.
Voorwaar, alle dingen, alle kleinigheden van alle dag werken samen mede ten goede voor hen die Mij liefhebben. Mijn wonderdoende kracht kan werkzaam worden wanneer er geen 'achteruit slaan tegen de prikkels' is, geen tegenwerken van Mijn wil.
Of je nu hier op aarde wandelt of vrij bent van de aardse beperkingen in Mijn hemel, het is hemels om met Mij te wandelen. De mens heeft getracht de hemel in termen van muziek en zang te beschrijven. Dat is slechts zijn poging om uiting te geven aan de geestverrukking die hij op aarde kent in gemeenschap met Mij, en om de verhoogde intensiteit daarvan in de hemel te verwachten.

13 januari

Onzichtbare vrienden

Wanhoop nooit en geef nooit de moed op. Wees gewoon een kanaal voor hulp aan anderen. Betoon meer medeleven. Wees fijngevoeliger voor anderen. Je leven moet niet een en al zorg zijn. Goud blijft niet in de smeltkroes - slechts totdat het gezuiverd is. Ik hoor reeds de muziek en het optrekken van de onzichtbare heerscharen, die zich verheugen over je overwinning.
Geen volgeling van Mij zou zelfs falen of vallen, als even de sluier werd weggetrokken, die hem belet te zien hoe deze struikelingen de boze geesten verheugen; die hem belet de pijn en teleurstelling te zien van hen, die ernaar verlangen, dat hij in Mijn kracht en in Mijn Naam zal overwinnen, en de vervoering van vreugde waar te nemen als de zege is behaald.
Mijn kracht is dezelfde als die, waarmee Ik satan in de woestijn overwon - en waarmee Ik de inzinking en smart in de Hof en zelfs de dood op Golgotha overwon. Denk daarover na.


Bestrijd boze machten

Je zult een machtige kracht zijn tegen het kwade, omdat je in steeds toenemende mate het werktuig van de Goddelijke kracht zult zijn. Bedenk dan, als dit zo is, hoe zou je je dan ook maar een ogenblik kunnen voorstellen dat het kwade je met rust zou laten? Het is in het voordeel van het kwade om je te dwarsbomen.
Bedenk eens hoe zij die voor je zorgen in het ongeziene toekijken om je te zien overwinnen in Mijn kracht en tot Mijn eer.
De grote veldslagen van je wereld worden uitgevochten in het ongeziene. Voer daar je strijd en win. Meer dan overwinnaar door hem die je heeft liefgehad. Strijd met de gehele wapenrusting Gods, die geheel en al voor je in gereedheid is. Overwinnaars door Mij. Ruk voorwaarts. De overwinning is in zicht.

12 januari

Dank voor beproevingen

Voor alles moet je 'Dank U' zeggen, zelfs als het een beproeving of kwelling lijkt.
Blijdschap is, als je hele wezen 'Dank U' zegt tot Mij. Wees blij. Verheug je. Een vader ziet graag, dat zijn kinderen gelukkig zijn.
Ik maak jullie zoveel bekend. Geef dat door. Elke waarheid is een juweel. De een of andere behoeftige geestelijk-verarmde vriend zal er blij mee zijn. Laat zo hier en daar er een vallen.
Probeer een hart te vinden, dat een woning wil zijn voor iedere waarheid, die Ik je gaf. Er zullen nog meer waarheden volgen. Gebruik alles, wat Ik je geef. Help anderen. Vurig verlang Ik een weg te vinden tot ieder leven en elk hart, opdat allen vol verwachting zullen uitroepen: 'Ja, kom Heer Jezus!'

Heldere schaduwen

Hij daalde neder ter helle... Hij voer op ten hemel.
Het is voor de mens goed te weten dat zijn Heer altijd met hem is in elk gevaar, in elke verandering, in elke ogenschijnlijke kans. Het is goed om samen met Mij door de donkere wateren te gaan. Ik heb de duisternis niet gemaakt. Het was geen kunstenaarsontwerp dat bedoeld was om een duisternis te scheppen, die Mijn licht een nog groter helderheid zou lijken te geven. Eigenzinnigheid en zonde hebben de aardse schaduwen veroorzaakt, maar Ik ben er om de donkere plaatsen samen met je te gaan. Zodat zelfs de donkerste plaats zal worden verlicht door het licht van de Zon der gerechtigheid.

11 januari

De smart van de liefde

Roep Mij aan en Ik zal je horen en je zegenen. Gebruik Mijn onbeperkte voorraden voor de nood van jezelf en die van anderen. Zoek Mijn wonderrijke waarheden en je zult vinden.
Er kunnen tijden komen, dat je stil zit te wachten en het lijkt alsof je alleen gelaten bent. Dan beveel - beveel - Ik je te bedenken, dat Ik tot je gesproken heb zoals Ik in Emmaüs sprak.
Maar daar was ook de tijd in de opperzaal, na Mijn hemelvaart, toen de discipelen elkaar moesten vertroosten met de woorden: 'Sprak Hij onderweg niet met ons?' Je zult je bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, ook als je geen stem hoort. Blijf in die tegenwoordigheid. 'Ik ben het Licht der wereld', maar uit innige bewogenheid scherm Ik een al te scherp licht voor je af, opdat je door de verblindende straling ervan niet je dagelijkse weg en werk zou mislopen.
Eerst wanneer de hemel bereikt is, kunnen zielen ongestoord de verrukking van Gods openbaring aan de zijnen indrinken. Nu ben je nog een pelgrim en heb je alleen je dagelijkse marsorders nodig en kracht en leiding voor die dag.
O, luister gretig en vol blijdschap naar Mijn stem! Laat die nooit verdringen. Ik heb geen mededingers, die gelijkwaardig zijn, en als mensen het geleuter van de wereld zoeken, dan trek Ik Mij terug.
Het leven heeft je verwond. Alleen levens, die overdekt zijn met littekens, kunnen werkelijk redden.
Je kunt de discipline niet ontlopen. Het is het waarmerk van discipelschap. Mijn kinderen, vertrouw Mij altijd. Rebelleer nooit.
Het vertrouwen, dat je Mij heden schenkt, neemt de smart weg over het verwerpen van Mijn liefde, de smart, die Ik op aarde leed en die Ik de eeuwen door geleden heb. 'Ik stierf voor jullie, Mijn kinderen, en zouden jullie Mij zó kunnen behandelen?'

JULLIE goede nieuws

'Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt'. Wanneer je vermoeid bent, bedenk dan dat jullie voeten het zijn die de blijde boodschap brengen.
Dat zal je gang behoeden voor vermoeidheid, het zal blijdschap geven en veerkracht brengen in je tred.
'De vreugdebode, die vrede aankondigt'. Wat een blijde opdracht. Het is er een van opgewektheid en vrede. Vergeet dat nooit en de vreugde van je boodschap en opdracht zal uit je stralen, anderen verblijdend en veranderend.

10 januari

Invloed

Als je tot Mij komt en Ik je het Eeuwige Leven geef, dat Ik aan allen schenk, die in Mij geloven, dan verandert dit je hele bestaan, de woorden die je spreekt, de invloed, die je uitoefent.
Al deze dingen zijn eeuwig. Dat MOETEN ze zijn. Ze ontspringen aan het leven, dat in je is, Mijn Leven, Eeuwigheidsleven, zodat ook zij eeuwig blijven voortbestaan. Nu kun je zien hoe onmetelijk, hoe verbluffend het werk is van elke ziel, die eeuwigheidsleven bezit. De woorden, de invloed, blijven voor immer de eeuwen doorgaan.
Over deze waarheden, die Ik je geef, moet je diep nadenken. Het zijn geen algemene waarheden, maar de geheimen van Mijn Koninkrijk, de verborgen parels van zeldzame waarde.
Mediteer over die waarheden. Verwerk ze in je denken en in je hart.

Hoe het eigen-ik sterft

Breng je geest nog meer tot rust in Mijn tegenwoordigheid. Het eigen-ik sterft niet door menselijke strijd, niet noodzakelijkerwijs door smeekbeden, maar door het besef van Mijn aanwezigheid en van de eigenschappen van Mijn geest. Zo zal het eigen-ik ineenschrompelen tot levenloosheid, tot niets.
Het is zo noodzakelijk om bij Mij te blijven, om dicht tot Mij te naderen in een begrijpen, zo volkomen als het de mens maar gegeven is te verwezenlijken.
Zie je nu niet hoe nodig de training en discipline is die Ik je heb opgelegd? Ze zijn belangrijk om je wezen af te stemmen op het besef van Mijn gezindheid en bedoelingen. Als deze gezindheid, die in Mij is, ook in jullie is, dan zijn jullie in staat door de buitenste voorhoven van de tempel te dringen en in het Heilige der heiligen de betekenis te vatten die lag achter al wat Ik zei en deed en was. Offer hiervoor alles op. Je werk moet geïnspireerd zijn. Waar kun je inspiratie vinden anders dan in Mijn tegenwoordigheid?

9 januari

Geen spanningen

Blijf kalm, wat je ook overkomt. Rust in Mij. Wees geduldig en laat geduld zijn volmaakt werk aan je doen. Denk nooit, dat de dingen je ondergang betekenen. Hoe kun je ten onder gaan als Ik met je ben?
Laat de spanning van het leven je niet te pakken krijgen. Voor Mijn kinderen bestaat er geen spanning. Begrijp je niet, dat Ik een Meester Instrumentenmaker ben? Heb Ik niet ieder onderdeel gevormd? Weet Ik niet precies wat het kan verdragen zonder spanning? Zou Ik, die het gevoelige instrument gemaakt heb, er iets van eisen, dat het zou vernielen of forceren?
Neen! Er ontstaat alleen spanning als je een andere meester dient: de wereld, eer, wat de mensen ervan denken... of als je op één dag twee daglasten probeert te dragen.
Bedenk, dat dit niet zo moet zijn.

Een liefdewoning

Breng aardse verlangens tot bedaren, opdat je niet Mijn voetstap mist. Deze brengt de kracht van een strijder en het verlangen van een geliefde. Laat je hart ontroerd zijn door het blijde 'Hij komt'. Laat alle gedachten varen behalve de gedachte aan Mij wanneer Ik binnenkom. Zielerust en vertroosting voor het hart breng Ik. Vergeet al het andere.
Laat Mij de last van je schouders nemen, Mijn last voor jou dragen. Hier in de kalmte zullen we rusten, terwijl je nieuwe kracht ontvangt.
Een armzalige woning, denk je, voor de Koning der koningen. Toch zie Ik je woning van liefde, zoals de liefde die gevormd heeft. Ik kom van vergrendelde deuren, waar de jeugd probeert te leven zonder Mij; waar ouderen, die altijd hebben geweigerd om Mijn smeken en kloppen te beantwoorden, Mij nu niet meer horen, en zwijgzaam en eenzaam gezeten zijn.
Troost Mij, Mijn kinderen. Maak van jullie hart een liefdewoning voor de Man van smarten, die nog altijd zo dikwijls door mensen wordt gesmaad en verworpen. Toch zou Ik hun smart in vreugde willen veranderen.

8 januari

Liefde slaat de deur dicht

Het leven met Mij betekent geen vrijwaring VAN moeilijkheden, maar vrede IN de moeilijkheden. Mijn leiding komt vaak via gesloten deuren. Liefde slaat deuren dicht èn liefde opent deuren.
Blijdschap is het gevolg van een aanvaarden van Mijn wil, in geloof en vertrouwen, ook al schijnt het geen zaak van vreugde te zijn. Mijn dienstknecht Paulus leerde deze les van dichtgeslagen deuren, toen hij zei: 'onze lichte verdrukking, die weldra voorbijgaat, bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid'. Verwacht tegenslagen tot je dit geleerd hebt - het is de enige weg.
Blijdschap is de dochter van de (innerlijke) rust.

Wijzen van getuigen

Ik roep je op om Mij bekend te maken door je niet aflatende vertrouwen in Mij; door je vreugde, ongetemperd door de moeilijkheden op je weg; door je tedere zorg voor de zwakken en afgedwaalden; door je aanvaarding van Mijn gave van het eeuwige leven; door je groei in geestelijke ontwikkeling, het bewijs van dat innerlijke leven, waardoor alleen die ontwikkeling kan komen.
Maak Mij bekend, steeds meer, door je kalmte, door een onwrikbare trouw aan de waarheid.
Maak Mij bekend door Mijn Geest binnenin en rondom je, en laat je gedrag en je spreken altijd getuigen van de kracht en het wonder van Mijn aanwezigheid.
Zo zullen alle mensen weten dat je Mijn discipel bent en dat je aanspraak nimmer de erkenning van je eigen-ik geldt, maar van Mij, de Christus-in-je.

7 januari

De verborgen parel

Zie in gunst op ons neer, o Heer, terwijl wij 'het land, dat zeer ver is' aanschouwen en dat voor het oog, dat ziet en het oor, dat luistert, zo nabij is.
Wacht. Er staan wonderen te gebeuren. Beef van ontzag. Geen mens kan zonder diepe bewogenheid op de drempel van de eeuwigheid staan. Ik geef je Eeuwig leven. Een vrije gift, een wonderbaar geschenk - het leven tot in alle eeuwigheid.
Het Koninkrijk komt in stilte. Niemand kan bepalen wanneer het in het hart van een mens zijn intrek neemt, het wordt alleen gezien aan de resultaten. Luister in alle rust. Soms zul je geen boodschap ontvangen. Kom tóch bijeen. Je zult een geestelijke invloed ervaren.
Oefen je in het stilzijn. 'God spreekt in de stilten'. Een stilte, het suizen van een zachte koelte kan een boodschap zijn, die Mijn bedoeling kenbaar maakt, hoewel geen stem of zelfs geen woord wordt gehoord.
Elk woord van je of iedere gedachte kan zijn als een parel, die je in het verborgene van iemands hart neerlegt, en zie, in een tijd van nood vindt hij de schat en beseft voor het eerst de waarde ervan!
Ga niet te snel tot handelen over, maar wéés iets. Ik zei: 'Gij dan zult volmaakt zijn'. Ik zei niet: 'doe volmaakte dingen! Tracht dit te begrijpen. Eigen inspanning helpt niet. Alleen het werk van de alomvattende Geest betekent iets. Laat je gedachten hier meer en meer mee bezig zijn; grote heiligen hebben een heel leven nodig gehad om zich dit eigen te maken.

Reinigend licht

Ik ben het ware licht dat in de wereld komen zou en de mensen hebben de duisternis liever dan het licht, omdat hun werken boos zijn.
Waarlijk, niet alle mensen wensen Mijn licht. Niet alle mensen zouden zijn helder schijnsel verwelkomen.
Velen deinzen terug voor zijn onthulling en geven de voorkeur aan de duisternis die hun daden verbergt, in plaats van aan het meedogenloze licht dat het verkeerde waarover ze zich schamen aantoont.
Bid om licht, verblijd je in het bezit ervan, verwelkom zijn onthulling en wanneer het dan in je leven zijn doorzoekende, reinigende werk heeft gedaan, draag het dan zelf blijmoedig, triomfantelijk uit in een wereld die zozeer het licht der wereld nodig heeft.

6 januari

Scherp en klaar voor gebruik

O Grote God, leid Gij mij,
Pelgrim door dit vreemde land.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
Leid mij met Uw sterke hand.


Je moet bidden. De weg zal zich ontsluiten. God zorgt en ontvouwt Zijn plannen. Heb slechts lief en wacht maar. Liefde is de sleutel. Geen deur, die niet door de liefde kan worden geopend.
Waarom zou je vrezen? Heeft Hij niet voor je gezorgd en je beschermd? Blijf hopen. Hoop met blijdschap. Hoop met zekerheid. Wees stil, stil in Mijn kracht.
Verwaarloos deze tijden nooit, bid en lees je Bijbel en oefen je en disciplineer jezelf. Dat is jouw werk - mijn werk is het je te gebruiken. Maar Mijn instrumenten moeten scherp zijn en klaar voor gebruik. Dan neem Ik ze ter hand.
Betracht discipline en streef naar volmaking ten koste van alles. Doe dit, want dan zal spoedig elke flitsende gedachte beantwoord, iedere wens vervuld en elke daad gebruikt worden. Het is een huiveringwekkende macht, een machtige kracht. O, pas er voor op, dat je niet iets vraagt, wat verkeerd is - iets, dat niet van Mijn Geest zou zijn! Alle schadelijke gedachten moeten de deur gewezen worden. Wonderwerkende kracht kan in verkeerde handen tot toverij worden. Zie hoe Ik heb gemaakt, dat de reinheid en goedheid van je eigen leven voor jezelf een noodzaak is geworden. Dat is om die reden. Spoedig, heel spoedig zal je wat vragen en het zal meteen geschieden. Aanvaard de training met vreugde. Zonder deze durf Ik je die macht niet te schenken. Het zou schade kunnen aanrichten. Tob niet over het leven van anderen. Dat komt allemaal wel terecht. Je moet eerst jezelf vervolmaken in Mijn kracht.

Land der belofte

Denk je eens de hoop in, die in Mijn hart was op die dag op de berghelling, toen Ik tegen Mijn volgelingen zei dat Ik hen niet tot een aardse troon zou leiden. Oude vormen en ontkenningen, die in het verleden zoveel hadden betekend, zouden worden weggevaagd; beweegredenen en impulsen zouden het allerbelangrijkste worden.
Overeenkomstig de gedachten van zijn hart zou een mens geoordeeld worden. Het gebed was als een zoon die een beroep doet op zijn vader. De liefde zou het fundament worden, de gulden regel. Stammen-, zelfs rassenonderscheid zou worden genegeerd en aan de aanspraken van het grote gezin van God in zijn totaliteit zou worden voldaan. Tot zulke hoogten waartoe ze nooit eerder waren opgeklommen, leidde Ik hen naar top-waarheden die ze onbereikbaar waanden.
Wat een verwachtingen had Ik van hen, toen hun verwondering overging in visie en ze op Mijn boodschap ingingen.
Wat een verwachtingen heb Ik heden van ieder van jullie, Mijn volgelingen, nu jullie in de verte jullie land der belofte in het oog krijgen.

5 januari

Niets oppotten

Heb Mij lief en doe Mijn wil. Geen kwaad zal je overkomen. Maak geen zorgen voor de dag van morgen. Als je rust in Mijn tegenwoordigheid brengt dat innerlijke vrede. God zal je helpen. Je verlangen zal vervuld worden. Vrede reinigt als een stil stromende rivier en spoelt alle prikkels weg.
Je zult onderricht worden; ga door deze tijden van gebed, ook al schijnen ze vruchteloos. De duivel zal op alle mogelijke manieren trachten er een eind aan te maken. Sla geen acht op hem. Hij zal zeggen, dat er zo boze geesten kunnen binnenkomen. Let niet op hem.
Laat je zenuwen tot rust komen. Vermoeide zenuwen weerspiegelen Gods kracht niet, maar geven weer dat zij Gods kracht tegenwerken. Blijf onder alle omstandigheden hoopvol.
Wees niet bang voor armoede. Laat je geld vrijelijk rollen. Ik zal het laten binnenstromen, maar jij moet het weer uitgeven. Ik zend nooit geld om het te laten liggen, maar Ik geef het slechts aan hen die het doorgeven. Houd niets voor jezelf. Pot niets op. Bezit alleen wat je nodig hebt en gebruikt. Dit is Mijn wet voor het discipelschap.

De tijd van genezing

Nog kun je slechts vaag zien wat dit avondlijk uur voor je betekent.
Je ontdoet je even van de aardse zorgen en ergernissen en kent de opbeuring in je ziel, die ontstaat door een geregelde omgang met Mij.
Je wordt vernieuwd en die vernieuwing is je beveiliging tegen mentale en geestelijke desintegratie. In deze korte tijd proef je, in contact met Mij, iets van Mijn opstandingsleven. Het is de verheerlijkte Christus die je kent en Hem te kennen is ook deelhebben aan Zijn opstandingsleven.
Zo komt gezondheid, zowel lichamelijk, mentaal als geestelijk over je en stroomt ze uit je.

4 januari

Maak zelf geen plannen

Toon ons Uw weg, o Heer, en laat ons wandelen op Uw paden. Leid ons in Uw waarheid en leer ons.
Alles is wel. Er gaan wonderbare dingen gebeuren. Stel God geen enkele grens. Hij zorgt en voorziet.
Roei het 'ik' uit, dat alle kanalen blokkeert. Maak geen plannen van tevoren, stap voor stap zal de weg zichtbaar worden. Neem de last van morgen niet op je schouders, maar laat die liggen. Christus is de Grote Lastdrager. Je kunt Zijn last niet dragen en Hij verwacht alleen maar, dat je een klein dagelijks deel draagt.

Je mandaat

Hier, op dit uur van de avond, nader Ik tot je - en luister. Vertel Mij van de vrede die je in Mij kent; van het liefdevol vertrouwen in Mij dat vrede en veiligheid in je leven heeft gebracht.
Morgen zul je terugkeren tot de wereld met Mijn boodschap van eeuwig leven. Waarheden die je nog maar net begint volledig te begrijpen, die je visie en blijdschap schenken, zul je doorgeven aan anderen, opdat hun zal worden bespaard de verloren jaren die achter je liggen. Wend je tot hen zoals je zou doen tot iemand die jullie volgde langs een gevaarlijke weg en waarschuw hen voor de valkuilen op hun weg.
Wijs hen op de schoonheid van de Weg, de door de zon verlichte heuvels in de verte, de pracht van de zonsondergang, de rivieren en bloemen van de vredige, open plekken in Mijn bossen.
Leid hun aandacht af van de verlokkingen en zinsbegoochelingen van deze wereld en richt ze op Mij, je Metgezel van De Weg. Vertel hun van je blijdschap in Mij. Dat is je mandaat vanuit de hoge hemel.

3 januari

De weg wijst zich vanzelf

'Wie de Heer verwachten, putten nieuwe kracht'. (Jes. 40:31)
Je moet vernieuwd worden, herschapen. Christus, Christus, Christus. Alles moet gefundeerd zijn op Mij. Kracht wordt geboren uit rust. Alleen de liefde is een kracht, die overwint. Wees niet bevreesd. Ik zal je helpen. Wees beiden een kanaal. Mijn Geest zal er doorheen stromen en terwijl Hij er doorheen stroomt, zal Mijn Geest heel het bittere verleden wegvagen.
Vat moed, God heeft je lief, God helpt, God strijdt, God wint. Je zult het zien. Je zult het weten. De weg zal duidelijk worden. Elk plan, dat Mijn Liefde ooit heeft gemaakt, alles wat Mijn Liefde ooit heeft bedacht, zal zich dag aan dag voor je ogen ontvouwen. Laat je slechts onderwijzen. Wees als een kind. Een kind heeft nooit bedenkingen tegen plannen, maar aanvaardt ze met blijdschap.

Wederkerige behoefte

Blijf in Mij en Ik in u.
Denk dit jaar veel na over deze overweldigende waarheid. Je moet dit jaar in Mij blijven om te kunnen delen in het Geestes-leven van het heelal, in de scheppingskracht en energie daarvan. Zo ben je een deel van Gods geheel.
Maar Ik moet in je blijven, want alleen zo kan Ik Mijn liefde en kracht en waarheid tot uitdrukking brengen doordat je ze vertolkt in woord, blik en daad.
In deze woorden van Mij heb je Mijn tweevoudige natuur.
De sterke Beschermer! Zo sterk om te beschermen; en Ik bied je, Mijn gasten, alle voorzieningen die nodig zijn.
En dan heb je Mij in Mijn nederigheid, één met jullie, je trouwe Metgezel, die in je woont en van je afhankelijk is. Denk over deze dingen na.

2 januari

De helpende hand

Je moet helpen om anderen te redden. Laat geen dag voorbij gaan, waarin je niet in liefde een hand hebt uitgestoken naar iemand buiten het eigen gezin - een kaart, een brief, een bezoek, hulp in een of andere vorm. Wees vol blijdschap. Blijdschap redt. Blijdschap geneest. Verblijd je in Mij. Blijdschap bij elke zonnestraal, bij elke glimlach, bij elke vriendelijke of liefdevolle daad, elke kleine dienst.
Doe iedere dag iets om een ander op te trekken uit de zee van zonde, ziekte of twijfel, waarin men gevallen is. Ook nu nog wandel ik langs de oever van het meer en roep Mijn discipelen om Mij te volgen en vissers van mensen te worden.
Er is een helpende hand nodig, die de hulpeloze opwekt tot moed, strijd, geloof en genezing. Heb lief en wees blij. Liefde en blijdschap effenen de weg naar geloof en moed en goed resultaat. Blijf vertrouwen, blijf liefhebben, blijf in de blijdschap.
Verzet je tegen neerslachtigheid. Laat je niet tegenhouden bij het beklimmen van het pad omhoog. Heb lief en wees blij. Ik ben met je. Ik draag je lasten. Werp je last op Mij en Ik zal je ondersteunen. En keer dan volkomen opgelucht terug en help een ander met de last, die te zwaar op hem of haar drukt.
Hoeveel lasten kun je dit jaar helpen verlichten? Hoeveel harten blij maken? Hoeveel zielen te hulp komen? En door te geven krijg je zelf: 'een goede, gedrukte en overlopende maat'. Ik, je Heer, heb dit gezegd.

Je besluiten

In de verbondenheid met Mij ontvang je kracht om je goede voornemens uit te voeren.
Contact met Mij schenkt kracht voor het werk dat Ik graag wil dat je zult doen, dat werk waarvoor je, dat weet Ik, het meest geschikt bent en dat jullie alleen kunnen doen en goed kunnen doen.
In contact met Mij is het dat je de genade ontvangt die alleen Ik kan geven en die je in staat stelt op aanvaardbare wijze hen te dienen naar wie Ik je stuur en hen die Ik bij je breng.
Ja, te midden van de afleiding en velerlei interessen van de wereld - leef in Mijn tegenwoordigheid en trek jezelf dagelijks terug om alleen te zijn met Mij.

1 januari

Bij de jaarwisseling

Onze Heer en onze God. Wij verblijden ons in U. Zonder Uw hulp kunnen wij het jaar, dat voor ons ligt, niet onbevreesd tegemoet zien.
Ik sta tussen de jaren in. Het licht van Mijn tegenwoordigheid schijnt over het komende jaar - de glans van de Zon der Gerechtigheid. Over het achterliggende jaar laat Ik Mijn schaduw vallen, die moeite en leed en teleurstelling bedekt.
Leef niet in het verleden, maar leef in het heden. Gebruik het verleden alleen zoals de bomen Mijn zonlicht gebruiken door het te absorberen, om het dan later om te zetten in de verwarmende gloed van een houtvuur. Verzamel dus alleen de zegeningen van Mij, het Licht der wereld. Bemoedig jezelf door aan die zegeningen te denken.
Begraaf elke vrees voor de toekomst, voor armoede van hen, die je lief hebt, elke vrees voor lijden en verlies. Begraaf alle onvriendelijke en bittere gedachten, als je tegenzin, je wrevel, je gevoelens van mislukking, je teleurstellingen in anderen en in jezelf, je droefgeestigheid, je moedeloosheid. Laten wij dit alles achter ons laten, begraven, en ga voorwaarts naar een nieuw leven, een opstandingsleven.
Bedenk, dat je de dingen niet moet bekijken zoals de wereld dat doet. Ik houd het jaar in Mijn handen en houd het zo voor je in bewaring. Maar Ik zal je van dag tot dag leiden.
Laat de rest aan Mij over. Loop niet vooruit op hetgeen Ik je wil schenken door te vrezen of door te denken over de dagen, die voor je liggen.
En voor elke dag zal Ik wijsheid en kracht geven.

Alles is gereed

Schrijf, want alle dingen zijn nu gereed.
De wereld wacht op Mijn boodschap van liefde en hoop en troost. De geestelijke onrust zelf is er een teken van. Het zich afkeren van de uiterlijkheden van de godsdienst is er een teken van.
De mens wordt niet langer meer in slaap gesust door holle frasen en beloften van een beter leven in het hiernamaals. Hij moet Mij kennen alvorens hij zal wensen de eeuwigheid met Mij door te brengen. Hij moet Mij leren kennen hier in de storm te midden waarvan hij kracht en rust nodig heeft.
Hij was in slaap gesust. Nu is hij met een schok ontwaakt. Nu moet hij Mij vinden of Mij trotseren of zich scholen in een verloochening of in onverschilligheid.
De rede en het argument baten weinig. Slechts door het leven van Mijn volgelingen kan de mens worden geholpen; slechts door de Mijnen te zien, onwankelbaar, vol van kalmte, vol van blijdschap, in een wereld van droefheid, ontgoocheling en wantrouwen.
Als je Mij vandaag verloochent, zal het niet zijn door de woorden: 'Ik ken de man niet'. Het laat de wereld koud of je Mij belijdt of niet. Neen, het zal zijn door je falen Mij in je leven voor te stellen zoals Ik ben: vitaal, krachtgevend, geestvernieuwend, je Al in al.

Voorwoord deel 2

Gedurende de vijftien jaar die verstreken zijn sinds "Jezus spreekt" was ontstaan, werden er meer boodschappen ontvangen.
Naar aanleiding van de vele verzoeken om een aanvullend deel, wordt nu dit nieuwe boek, dat op dezelfde wijze tot stand kwam, geïntroduceerd.
Ook al pretendeert het net zo min als "Jezus spreekt", deel 1, nieuw licht te werpen op oude waarheden, toch wordt het de wereld ingezonden met de bede dat het een middel zal zijn om de lezers nog duidelijker te tonen wat Christus kan worden voor hen die ernaar zoeken Hem te kennen en met Hem te leven.
We weten heel wel dat "Jezus spreekt", deel 1, dit voor een groot aantal mensen heeft mogen doen. Zeer velen hebben geschreven om dat te betuigen. Anderen hebben geschreven dat de boodschappen vertroosting bij droefheid, hoop bij wanhoop hebben gesproken en zo moed en nog meer moed hebben gebracht tijdens de grauwe dagen van het leven. Ze hebben zich verheugd met hen die zich verheugen, vooral met hen die liefhebben en lachen zoals ze hun hebben aangeraden.
Door hun nadruk op de eenvoudige leringen van Christus en Zijn oproep tot geestelijke groei en vooruitgang, hebben de boodschappen de ontelbare lezers altijd bezield tot een hernieuwde inzet door een vrijmoedig geloof en vertrouwen.
Bijgevolg klonk telkens weer de vraag: "Hoewel ik ze al jarenlang lees, hoe komt het toch dat de boodschappen steeds weer nieuw lijken?"
Het antwoord luidt: Ze bevatten het verhaal dat oud is en telkens nieuw, maar ze zijn niet nieuw. Slechts de lezer is NIEUW; van jaar tot jaar wordt hij of zij de nieuwe schepping in Christus Jezus, zoals aangegeven door het Nieuwe Testament.
En dat is heel vanzelfsprekend. Kan iemand deze boodschappen dagelijks lezen, ernaar streven in te gaan op hun onophoudelijke aansporingen, zonder te worden vernieuwd of zonder daaruit een tot dan toe ongekende innerlijke blijdschap te verwezenlijken, de stralende vreugde des Heren?
Mogen nog velen zich bewust worden van deze ervaringen, dank zij de boodschappen en de Boodschap van "Jezus spreekt", deel 2.
Want wederom werpt dit boek de eeuwenoude vraag op met daarop hetzelfde overtuigende antwoord:
"Here, tot wie zouden wij gaan... Gij hebt de woorden van het eeuwige leven?"
"Leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen".

De twee luisteraars (voorwoord deel 1)

Niet één, maar twee personen - beide vrouwen - schreven dit boek. Zij verkozen anoniem te blijven en 'de twee luisteraars' te worden genoemd.
De geschiedenis hoe dit boekje geschreven werd wordt in de inleiding 'De Goddelijke Stem' verteld. Deze twee moedige vrouwen vochten dapper tegen ziekte en armoede. Ze stonden voor een hopeloze toekomst en één van hen verlangde er zelfs naar deze harde wereld voorgoed te verlaten. En toen sprak Jezus. En Hij sprak opnieuw!
Dag aan dag kwam Hij hen bemoedigen. En hoewel zij nog hun zorgen hadden, kregen zij nieuwe moed en kwam er blijdschap in hun leven. Want Hij bezielde hen met Zijn beloften voor de toekomst, waarin Zijn liefderijke bedoeling duidelijk zou worden. En Hij vermaande hen vriendelijk om hun ongeloof.
Sla dit boek op elke willekeurige bladzijde open en proef de schoonheid ervan. Sta stil bij de liefdevolle woorden. Neem de woorden, die van zo'n bijzonder gehalte zijn, diep in uw geest op.
Bent u uw geloof kwijt? Mediteer dan over één van deze korte stukjes en u zult weer een kinderlijk geloof krijgen. U ziet Hem misschien niet naast u staan met Zijn vertrouwelijke en bemoedigende glimlach, maar u zult weten, dat Hij er als altijd is en dat Hij nog steeds grote dingen van u verwacht, en steeds klaar staat om u te helpen die te volbrengen.
Bent u bang voor armoede als de winter komt? Neem dit boekje weer ter hand en u zult de wet van de voorziening vinden: Geef en u zal gegeven worden. Geef uw liefde, uw tijd, uw meeleven, uzelf; geef onder Zijn directe leiding al wat u hebt aan allen, die het nodig hebben; geef aan degenen, die het niet verdienen evengoed als aan hen, die het verdienen.
Is uw gezondheid verdwenen? Bent u niet genezen, hoewel u lang en veel gebeden hebt? Ook hier zult u de wierook der genezing vinden.
Bovenal zult u begrijpen waarom Hij het goud niet uit de smeltkroes verwijdert voordat alle onzuiverheid eruit is en u de heerlijke gestalte van uw ware ik gaat vertonen, die alleen Zijn oog tevoren heeft gezien. Uw ware ik, bedenk het wel, dat Hij en u thans, in de tijd, samen bezig bent te vormen voor alle eeuwigheid.
U kunt niet de hele dag honing eten. Evenmin kunt u dit boek achter elkaar uitlezen. Maar u kunt het iedere dag lezen, en meermalen per dag, in verloren ogenblikken, in moeilijke ogenblikken, of in tijden van verwarring, thuis zowel als elders.
U kunt het ter hand nemen tijdens een plotselinge crisis, en als u het weer weglegt zult u bemerken, dat u kalm bent geworden en vervuld met innerlijke vrede. Zo hebben duizenden vóór u gedaan, of ze nu alleen wonen in een huisje langs de weg of dat zij leven in de bedrijvigheid van een koninklijk paleis.
Wanneer de vogels zingen in de zonneschijn kunt u de bladzijden van dit boek opslaan en al lezend zal het gezang van de vogels in uw geest weerklinken, en dan zult ook u onze Schepper-Verlosser-Bruidegom uw liefde toezingen.
Stop dit boekje in uw zak of tas, of leg het op het tafeltje naast uw bed. Geef een exemplaar ervan aan uw vrienden. Neem de geest ervan voortdurend in u op en probeer dagelijks in intieme verbondenheid met de Meester te leven.
Door deze boodschappen, die tot twee eenzame vrouwen kwamen, moet u wel ontdekken dat u ook niet langer eenzaam en alleen bent, maar met z'n tweeën, verbonden met onze grote Metgezel en Leidsman, Wiens altijd nieuwe boodschap elke dag voor ons luidt:
'Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld'.

Uit het voorwoord van de oorspronkelijke uitgever, A.J. Russell.

De Goddelijke Stem (door één van 'de twee luisteraars', uit deel 1)

In het najaar van 1932 zat ik in de lounge van een hotel, toen een gast, die ik helemaal niet kende, op mij toekwam en mij een exemplaar overhandigde van 'For Sinners Only' (Alleen voor Zondaren), met de vraag of ik het gelezen had. Ik antwoordde 'nee' en zij liet het bij mij achter. Toen ik naar huis terugkeerde, kocht ik een exemplaar voor mijzelf.
Ik werd bijzonder getroffen door dit boek en in mij kwam het verlangen op, dat al mijn vrienden het dadelijk zouden lezen. Ik maakte meteen een lijst op van meer dan honderd mensen, aan wie ik het wel had willen sturen. Maar omdat ik onbemiddeld was, moest ik mij tevreden stellen met twee exemplaren, die ik aan verschillende mensen uitleende, op wie het echter weinig indruk scheen te maken.
Enige maanden later las ik het nog eens. Toen kwam er een blijvend verlangen in mij op om te zien of ik leiding van God zou kunnen ontvangen door stille tijd te houden met de vriendin, met wie ik toen samenwoonde. Zij was een vrouw met een diepgaand geestelijk leven, met een onwankelbaar geloof in de goedheid van God en een innig geloof in de waarde van het gebed, hoewel haar leven niet gemakkelijk was geweest.
Ik stond er nogal sceptisch tegenover, maar toen zij toestemde gingen wij zitten, papier en potlood bij de hand, en wachtten. Dat was in december 1932.
Mijn resultaten waren volkomen negatief. Tekstgedeelten kwamen en gingen en dan dwaalde mijn geest af naar gewone onderwerpen. Ik zette mij er steeds weer toe, maar zonder resultaat. Tot op heden ben ik niet in staat op deze wijze leiding te ontvangen.
Maar bij mijn vriendin gebeurde iets heel wonderlijks. Vanaf het begin ontving zij prachtige boodschappen en sedertdien is er geen dag voorbijgegaan, waarop wij geen boodschap kregen.
Wij voelden ons hoogst onwaardig en overweldigd door het wonder van dit gebeuren, en konden ons nauwelijks voorstellen, dat we dag in dag uit door HEM persoonlijk werden onderricht, getraind en bemoedigd, terwijl miljoenen mensen, die er meer voor in aanmerking kwamen, tevreden moesten zijn met leiding uit de Bijbel, preken, hun kerken, boeken en andere bronnen.
Wij waren beslist niet op een of andere wijze paranormaal begaafd of geestelijk bijzonder gevorderd, maar slechts heel gewone mensen, die meer lijden en zorg hadden gekend dan de meesten en die de ene tragedie na de andere hadden beleefd.

Wanneer wij sommige boodschappen van onze Heer intens begrepen, dan brak ons hart soms bijna van verdriet: maar Zijn liefdevolle terechtwijzingen zouden geen pijn nalaten.
Altijd, en wel dagelijks, drong Hij erop aan, dat wij voor Hem kanalen zouden zijn om liefde, vreugde en een lach te brengen in Zijn gebroken wereld. Dit was de Man van Smarten in een nieuw aspect.
Wij - of eigenlijk ik - vonden het heel moeilijk deze opdracht te gehoorzamen, ofschoon het voor anderen misschien gemakkelijk zou zijn geweest. Lachen, anderen bemoedigen, altijd blij zijn, terwijl de dagen vol leed en pijn waren en de nachten een kwelling door chronische slapeloosheid, wanneer armoede en bijna ondragelijke zorgen ons dagelijks deel waren, als gebeden onverhoord bleven en Gods aangezicht bedekt was en nieuwe rampen over ons kwamen?
Toch werd ons steeds weer opgedragen om lief te hebben, te lachen en vreugdebrengers te zijn in de levens, waarmee wij contact kregen. Ontmoedigd zou een van ons graag de strijd hebben opgegeven om naar een ander en gelukkiger leven over te gaan.
Maar de Heer bemoedigde ons dagelijks door te zeggen, dat Hij de instrumenten, die Hij wilde gebruiken, niet zou breken, dat Hij het metaal niet langer in de smeltkroes zou laten dan nodig was om de onzuiverheid te verwijderen. Voortdurend spoorde Hij ons aan de moed niet te verliezen en sprak over de blijdschap, die ons in de toekomst te wachten stond.

Wij ontvingen een volkomen onverwachte uitleg van Zijn eigen woorden.
Tot nu toe hadden wij het verkeerde idee gehad, dat de Heer Zijn openbaringen slechts aan de heiligste en meest beproefde mensen gaf, maar nu zagen wij, dat enorme kracht werd gegeven aan twee zielen, die in nauwe verbondenheid met elkaar baden en die één waren in hun begeerte om God lief te hebben en Hem te dienen. Zoals het voorbeeld van anderen heeft aangetoond, 'kan een dergelijke eenheid in Gods hand zulke grote dingen tot stand brengen, dat er ongetwijfeld vijandelijke machten zullen opdagen, met de bedoeling de vriendschap te verstoren'. En zo hebben wij het ook ervaren. Sommige boodschappen zijn van een verrassende schoonheid. De majestueuze taal van 2 december, het onontkoombare lijden van de christen van 23 november en de uitleg van 5 december hoe de wet der voorziening in de praktijk werkt, zijn daar voorbeelden van.
Andere boodschappen lijken misschien onsamenhangend. Dat komt omdat persoonlijk toespelingen en herhalingen weggelaten moesten worden.
Daarom is dit boek voor ons, die geloven dat het door de leiding van de Heer zelf tot stand kwam, geen gewoon boek.
Het werd, na veel gebed, uitgegeven om te bewijzen, dat de levende Christus ook heden nog spreekt, plannen maakt en de nederigsten leidt, dat geen onderdeeltje te onbeduidend is om Zijn aandacht te hebben, dat Hij Zichzelf nu en altijd openbaart als de Nederige Dienaar en de Koninklijke Schepper.

ALS TWEE EENPARIG ZIJN

Als twee van u op de aarde
iets eenparig zullen begeren,
zal het hun ten deel vallen
van Mijn Vader, die in de hemelen is.

Want waar twee of drie
vergaderd zijn in Mijn naam,
daar ben Ik in hun midden.

(Mattheüs 18:19,20)

- 31 december

Jezus de overwinnaar

Jezus.
Dat is de Naam, waardoor je de overwinning behaalt.
Jezus.
Spreek Mijn Naam - Jezus - niet uit zoals onderdanige smekelingen dit doen, maar als iemand, die een vriend ontmoet. 'Gij zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden'.
En lees in dat woord 'zonden' niet alleen verdorvenheid en ontaarding, maar ook twijfel, angst, humeurigheid, wanhoop, ongeduld, gebrek aan liefde in grote en kleine dingen.
Jezus.
'Hij zal Zijn volk redden van hun zonden'.
Het uitspreken van de Naam alleen al trekt de ziel weg van onbeduidende laag-bij-de-grondse geprikkeldheden en voert haar tot op berghoogten.
'Hij zal Zijn volk redden van hun zonden'.
Jezus.
Redder en Vriend. Vreugdebrenger en Verlosser. Leidsman en Gids. Heb je verlossing nodig van lafheid, moeilijke omstandigheden, armoede, mislukking, zwakheid?
'Er is geen andere Naam... waardoor je behouden kunt worden'.
Jezus.
Spreek die Naam dikwijls uit. Maak aanspraak op de kracht, die erin besloten ligt.

Oudejaarsavond

Breng deze avond bij Mij het voorbije jaar met zijn zonden, zijn mislukkingen, zijn verloren kansen.
Laat dat verleden achter bij Mij, je Heiland vandaag evenals altijd en ga het nieuwe jaar in, vergeven, ontlast, vrij.
Breng bij Mij je jeugd of ouderdom, je krachten, je liefde - en Ik, als je Goddelijke Gids voor het komende jaar, zal brengen Mijn leeftijdloosheid, Mijn krachten, Mijn liefde.
Zo zullen we samen de lasten en de vreugden delen, en het werk van de dagen die voor je liggen.

ALLE ZEGEN VOOR HET NIEUWE JAAR

- 30 december

Vissers van mensen

Als je je gedachten laat uitgaan naar hen, van wie je leest, dat zij zich in angst en nood bevinden, denk je er dan wel eens aan hoezeer Mijn hart pijn moet lijden om dat leed, om die zielsangst?
Als Ik al weende, toen Ik de stad zag, zou Ik dan niet des te meer wenen over de zielsangst van deze gekwelde harten, over mensen, die zonder Mijn bewarende macht proberen te leven?
'Zij willen niet tot Mij komen om leven te hebben'.
Leef om anderen tot Mij te brengen, de enige Bron van geluk en vrede voor het hart.

Gevoelig voor Mij

In stilte onderricht Ik en dat stille onderricht hangt af van je toenadering.
Laat alle tucht, alle vreugde, alle moeite, alle nieuwe interesse ertoe dienen dat ze je nader tot Mij trekken, ertoe dienen dat ze je ontvankelijker maken voor Mijn Woord, ertoe dienen dat ze je gevoeliger maken, geestelijk bewuster.
Die gevoeligheid is het, die het voorspel is van de blijdschap die Ik je schenk. De lieflijkste harmonie kan worden ontlokt aan een gevoelig instrument.
Zij die niet luisteren, menen dat Ik ver weg ben. Ik ben altijd bereid om te spreken, maar zij kennen de kracht van de zelfdiscipline niet, het wonder van de gemeenschap met Mij.

- 29 december

Werk en bid

Werken en bidden zijn de twee krachten, die je succes zullen verzekeren. Jouw werk en Mijn werk.
Want gebed, gelovig gebed, is gebaseerd op de zekerheid dat Ik voor je, en met je en in je aan het werk ben.
Ga blijmoedig en onbevreesd verder. Ik ben met je. Bij mensen is je taak misschien onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Eindelijk veilig

Veilig te midden van stormen, kalm te midden van een wereldwijde onrust, zeker te midden van onzekerheid. Veilig het jaar door.
De enige veilige weg is de zekere weg van Goddelijke leiding. Niet de raadgevingen van anderen, niet de aandrang van je eigen hart en wil. Gewoon Mijn leiding.
Denk meer aan het wonder hiervan. Sta langer stil bij de rust ervan. Weet dat je veilig bent, geborgen.

- 28 december

Tekenen en gevoelens

Heer, U bent hier. Laat ons Uw nabijheid gevoelen.
Ik ben hier. Wees niet te veel afhankelijk van je gevoelens. Als je te vaak gaat vragen om iets te mogen voelen, dan komt dat erop neer, dat je om een teken vraagt, en dan luidt Mijn antwoord hetzelfde als toen Ik op aarde was: 'Er zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten'.
Bedekt voor het oog van de ongelovige. Voor de gelovige is de sluier slechts tijdelijk, om te worden gevolgd door een glorieuze opstanding...
Wat doet het ertoe wat je voelt? Van belang is wat Ik voor je ben, was en zal zijn - een opgestane Heer. Het gevoel, dat Ik met je ben, kan van jouw voorbijgaande stemming afhangen - van een verandering van omstandigheden, van de minste kleinigheid.
Ik wordt niet beïnvloed door omstandigheden... Mijn eens gegeven belofte wordt gehouden. Ik ben hier, één met jou in tedere liefdevolle vriendschap.

Zoek Mij steeds

Zachtjes spreek Ik tot de vermoeiden en de bedroefden, toch is er in Mijn rustige stem genezing en kracht.
Genezing voor de wonden en kwalen van geest, verstand van lichaam en een opwekkende kracht die hen die tot Mij komen, uitnodigt om op te staan tot de strijd voor Mij en Mijn Koninkrijk.
Zoek totdat je Mij vindt, niet alleen de waarheid over Mij. Niemand zocht Mij ooit tevergeefs.

- 27 december

Prachtig werk

Ik heb je van veel dingen losgemaakt, opdat het werkelijk een leven van overvloed zou zijn. Steen voor steen opgebouwd, op een vast fundament, en die Rots is je Meester - die Rots is Christus.
Je leven zal een leven van discipline en blijde vervulling zijn... Verlies nooit het prachtige werk uit het oog, waartoe je geroepen bent.
Laat rijkdom noch gemakzucht je van de weg aflokken, waarop je je voet hebt gezet - de weg van het doen van wonderen met Mij. Heb lief en lach. Vertrouw en bid. Ga nu in liefde en nederigheid de overwinning tegemoet.

Als het kwade glimlacht

Denk eraan dat de machten van het kwaad altijd tegen je staan opgesteld. Ze weten van de kracht die je kunt worden als een kanaal voor Gods kracht.
Ik moest ze overwinnen in de woestijn voordat Mijn leven van genezing en hulpvaardigheid almachtig kon worden.
Niet door een grote val, maar door kleine misstappen zoekt het kwade de ondergang van Mijn vrienden. Je berg der verheerlijking kan alleen komen na je overwinning in de woestijn. Verleidingen waarvoor je hele natuur zou huiveren, zijn geen verleidingen voor je.
Hoed je voor het glimlachend gelaat van het kwade, voor zijn ogenschijnlijke onschuldigheid, zijn hand van vriendelijkheid. Bewandel het pad dat Ik betrad.

- 26 december

Gezondheid en rijkdom

Vrees niet, jullie beiden zullen gezondheid en rijkdom ontvangen. Mijn rijkdom is voldoende voor je behoeften, en voor het werk dat je voor Mij verlangt te doen. Zoals je weet is het geld, zoals sommigen de rijkdom noemen, voor Mijn discipelen niet om op te potten en er mee te pronken.
Reis door de wereld en zoek slechts naar middelen om Mijn wil en werk te volbrengen. Houd nooit iets dat je niet gebruikt. Bedenk, dat alles, wat Ik je geef, Mijn eigendom zal zijn, en dat het je alleen gegeven wordt om te gebruiken. Kun je je voorstellen, dat Ik Mijn schatten opspaar? Dat moet je nooit doen. Vertrouw op Mij. Voorraden aanleggen voor de toekomst betekent vrezen en twijfelen aan Mij. Druk elke twijfel aan Mij ogenblikkelijk de kop in. Leef in de blijdschap, omdat Ik voortdurend tegenwoordig ben. Geef ieder moment aan Mij. Verricht elke taak, hoe nederig ook, als op Mijn vriendelijk verzoek, en voor Mij, uit liefde voor Mij.
Leef en heb lief en werk op deze manier.
Jullie zijn de apostelen van de kleine diensten.

Volmaakte rust

Zelfs Mijn volmaaktheid kon geen rustplaats bieden aan vermoeide zielen. Rust in Mijn liefde. Er is geen ware rust dan deze.
Hoe veel van de aardse vermoeidheid is veroorzaakt door de zonde? Contact met Mijn volmaaktheid zou je zonde alleen maar groter doen lijken. De aanblik ervan zou je inderdaad aansporen tot verdere pogingen, tot een verder streven, maar rust...? Nee. En zo is het ook met andere eigenschappen van de Godheid.
Maar in Mijn liefde, daarin kun je rusten. Rustend als op een kussen in geborgenheid, gewiegd in een liefde, onvermoeid en onbegrensd. In een liefde die niet alleen voor de vermoeiden zorgt en hun rust geeft, maar die ook jullie rust zal geven, totdat jullie in de kracht der liefde het leven weer aankunnen.
Rust in Mijn liefde. Alleen daar is volmaakte rust. Rust voor geest, verstand en lichaam.

- 25 december

De Baby van Bethlehem

Kniel voor de Baby van Bethlehem. Aanvaard de waarheid, dat het Koninkrijk der Hemelen voor de nederigen en eenvoudigen is.
Breng Mij, het Christuskind, je gaven, en wel je gaven van de grootste wijze der aarde.
Goud - uw geld.
Wierook - de aanbidding van een leven, dat aan Mij is toegewijd.
Mirre - dat je wilt delen in Mijn smarten en in die van de wereld.
'En zij boden Hem geschenken aan: goud en wierook en mirre'.

Wonder der eeuwen

'En het Woord was vlees geworden'.
Het Woord dat van de Vader uitging, de gedachte.
Sta vanavond stil bij dit wonder van alle eeuwen. Dit overweldigende feit uit de geschiedenis van de gehele mensheid: -
God, die mens werd.
Ik kwam om de mens zijn verloren gegane waardigheid terug te geven. Om hem te laten zien dat zijn lichamelijk en intellectueel wezen alleen gehandhaafd konden worden op hun bedoelde hoogte en kracht door constante omgang met de Maker van het menselijk wezen.
Ik, God, kwam om met de mens te leven, om hem te tonen hoe hij met God moet leven.

- 24 december

Hij komt

O Heer, U bent hier. Laat ons Uw nabijheid voelen.
Ja, maar bedenk, dat de eerste begroeting, die van de wijzen in de stal van Bethlehem moet zijn! Je moet Mij niet in de eerste plaats begroeten als Koning en Heer in hemelse triomf. Maar zoals de wijzen dit deden: als iemand, die ontdaan van alle aardse pracht tot de geringsten behoort.
Daarom moet de aanbidding van nederigheid de eerste groet zijn, die aan de nederige - de Baby van Bethlehem - wordt gebracht.
Daarna de aanbidding vanuit berouw. Als aardse zondaar sta je, gedoopt door Johannes, bij Mij in de Jordaan, en aanbid je Mij, de Vriend en Dienaar van de zondaren.
Denk veel na over Mijn leven. Kom naast Mij lopen. Neem deel aan Mijn leven. Nederigheid. Dienen. Aanbidding. Opoffering. Heiliging - Stappen in het leven van de Christen.

Kerstavond

'Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven'.
'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God... Vredevorst'.
'Wees niet bevreesd, Maria... zie gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de Naam Jezus geven...'
'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden'.

- 23 december

Het lied van de wereld

O Heer, wij smeken U, zegen ons en toon ons de weg, die Gij wilt, dat wij wandelen.
Bewandel met Mij de weg van de vrede. Sticht vrede, waar je ook gaat, en zaai geen tweedracht. Maar het moet Mijn vrede zijn. Nooit een vrede, die een wapenstilstand is met de macht van het kwaad. Nooit een harmonie als het inhoudt, dat je levensmuziek wordt aangepast aan de stemming en de muziek van de wereld.
Mijn discipelen maken zo vaak de fout door te denken, dat alles moet harmoniëren. Neen! Niet als het inhoudt, dat het lied van de wereld moet worden gezongen.
Ik, de Vredevorst, heb gezegd 'Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard'.

Verwelkom de onderbreking

Ik ging heen om een plaats voor je te bereiden, maar Ik heb nog steeds Mijn Bethanië-woningen en Mijn bovenzalen nodig. Deze kunnen alleen worden bereid door liefhebbende harten.
Wanneer je je woning, Mijn woning, bereid hebt, dan moet je bereid zijn om iedereen te ontvangen die Ik zend. Wees klaar voor elke interruptie. Behandel deze als van Mij afkomstig.
Je kent de dag noch het uur waarop je Heer zal komen. Je kent niet de kledij waarin Hij zal komen, in die van een vorst of in die van een bedelaar.

- 22 december

Stel je onder Mijn bescherming

Vrees geen kwaad, omdat Ik het kwaad heb overwonnen. Het heeft de macht alleen diegenen te schaden, die zich niet onder Mijn bescherming stellen. Dit is geen kwestie van gevoel, het is een vaststaand feit.
Al wat je hebt te doen is met grote zekerheid te zeggen, dat wat het ook is, niets je kwaad kan doen, omdat Ik het heb overwonnen. Kinderen, wees zeker van Mijn overwinnende macht, niet alleen in de grote, maar ook in de kleine dingen van het leven. Weet, dat alles wel is. Wees ervan overtuigd. Breng dit in toepassing. Leer het totdat je het feilloos en automatisch doet.
Maar pas het eerst toe bij de kleine dingen, en dan zul je bemerken, dat je het ook gemakkelijk en vanzelf, met liefde en vertrouwen, in de grote dingen van het leven doet.

Alle liefdes terzijde

Een stilte viel er op de aarde bij Mijn eerste komst. In de stille uren van de nacht kwam Ik. Een stilte die slechts verbroken werd door het loflied der engelen. Laat daarom in de verwarring en opwinding van de dag die stilte vallen. Een stilte zo volkomen dat het zachte geluid van de voetstap van je Meester niet onopgemerkt blijft. Vergeet de slagen van het leven en zijn ongunstige omstandigheden, opdat je altijd gevoelig moge zijn voor de aanraking van Mijn hand op je voorhoofd.
Voor een poosje kun je de liefdes van de wereld en je menselijke vriendschappen terzijde schuiven, zodat de trillingen uit het hart van de Eeuwige je hart mogen beroeren en je leven versterken.

- 21 december

Glimlach toegeeflijk

Kinderen, beschouw ieder ogenblik als door Mij beschikt en bestuurd. Bedenk, dat je Meester de Heer is van de kleine voorvallen van elke dag. Geef bij alle kleine dingen gehoor aan de zachte druk van Mijn hand op jouw arm. Ga of sta, naar gelang die aanraking, de aanraking der Liefde, aangeeft.
De Heer van het ogenblik, Schepper van het sneeuwklokje en van de machtige eik. Gevoeliger ten opzichte van het sneeuwklokje dan van de eik.
En als de dingen niet uitvallen zoals jij je dat had gedacht, glimlach dan toegeeflijk tegen Mij, een glimlach uit liefde, en zeg, zoals je dat zou doen tegen iemand, die je liefhebt: 'Ga je gang dan maar' - wetend, dat Mijn liefdevol antwoord daaruit zal bestaan, dat Ik de weg zo gemakkelijk mogelijk voor je maak.

Aanbid Hem

Bewijs je aanbidding in je leven. Alles dient kalm en vreugdevol te zijn. Kalmte en blijdschap zijn de uitwendige tekenen van aanbidding.
Aanbidding is dat zich ontsluiten van het hele wezen in de wonder-lofprijzing der liefde tot Mij.
Als je werkelijk aanbad, dan zou je hele leven in harmonie zijn met die aanbidding en zover je in staat bent in al haar gevarieerde vormen uitdrukking geven aan die schoonheid des Heren, die je aanbidt.

- 20 december

Depressie

Bestrijd je vrees zoals je een plaag zou bestrijden. Bestrijd die in Mijn Naam... Vrees, zelfs de kleinste, is als het hakken in de koorden der liefde, die jou aan Mij binden. Hoe gering de beschadiging ook is, die koorden zullen op den duur slijten tot een dunne draad, en dan behoeft er maar één teleurstelling of schok te zijn of ze breken. Zonder die kleine angsten zouden de koorden het hebben gehouden.
Bestrijd de vrees.
Depressie is een toestand van vrees. Bestrijd die eveneens. Strijd er tegen. Ja vecht er tegen. Depressie is de gemoedsgesteldheid, die door vrees wordt achtergelaten. Vecht en overwin, o... vecht en heb lief en win uit liefde tot Mij, terwille van Mijn tedere, eeuwigdurende liefde voor jou!

Maak recht Zijn paden

Bereid de weg des Heren, maar recht Zijn paden. Moet je dit niet doen, voordat je zijn komst ziet? Moet je er niet mee tevreden zijn om een weg voor Mij te banen en het aan Mij over te laten erover te gaan wanneer Ik wil?
Dit is Mijn weg en werk voor je, een van stille, niet bejubelde voorbereiding.
Voorbereiding niet voor jullie werk, maar voor het Mijne.
Je voeten geschoeid met het evangelie des vredes.
Ja, de voorbereiding moet eerst worden gedaan in je eigen hart. Als daar onrust is, kan niets je goed geschoeid doen zijn.

- 19 december

Volmaakte liefde

O Heer, geef ons Uw volmaakte liefde, die alle vrees uitdrijft.
Laat geen vrees in je toe voor iemand of iets. Geen vrees, dat Ik je in de steek zal laten. Geen vrees voor armoede of eenzaamheid. Geen vrees, dat je de weg niet zult weten. Geen vrees voor anderen. Geen vrees, dat zij je verkeerd zullen begrijpen.
Maar dit volkomen uitdrijven van vrees is het gevolg van een volmaakte liefde, Mijn kinderen, een volmaakte liefde voor Mij en Mijn Vader. Spreek met Mij over alles. Luister te allen tijde naar Mij. Voel Mijn liefdevolle nabijheid, die dadelijk een of andere angstgedachte vervangt door een gedachte aan Mij.
De machten van het kwaad slaan je gade zoals een militaire macht een belegerde stad in het oog houdt - altijd met het doel een of andere zwakke plek te vinden, die aan te vallen, en zo binnen te dringen. Zo ligt de duivel rondom je op de loer, en tracht je bij een of andere angst te overrompelen.
Misschien is de vrees maar heel klein geweest, maar daardoor kreeg de boze de gelegenheid om een zwakke plek aan te vallen en om binnen te dringen, waarna moedeloosheid, twijfel aan Mij, en zo vele andere zonden naar binnen konden stormen. Mijn geliefde kinderen, bid om die volmaakte liefde van Mij, die inderdaad alle vrees uitdrijft.

Geestelijke oefening

Bid zonder ophouden, totdat elke gedachte en elke wens een gebed is. Dit kan alleen zo zijn door het plan van herinnering op te volgen, dat Ik je heb voorgehouden.
Hoe zelden beseffen Mijn volgelingen dat geestelijke oefening even noodzakelijk is als elke andere oefening teneinde volmaakt te worden in enige kunst of arbeid.
Door het gezwoeg van de kleine vorderingen gedurende de oefening is het, dat je zult opstijgen tot geestelijke bekwaamheid.

- 18 december

Zie wonderen

Dring met je gedachten door tot in het hart van Mijn Koninkrijk. Zie daar de overvloed van heerlijkheden in Mijn voorraadschuur en leg er vol verlangen beslag op. Zie wonderen, vraag om wonderen, en neem wonderen met je mee. Bedenk, dat deze mooie aarde, waarop je je bevindt, eens niet meer dan een gedachte van Gods Geest was. Stel je eens voor, dat jij door jouw gedachte een hoekje daarvan zou kunnen laten groeien om tot tuin van de Heer te worden, een huis voor je Meester zoals in Bethanië, een plaats, waar Ik het recht bezit om er Mijn vrienden - zij die Mij nodig hebben - naar toe te brengen om daar met Mij te spreken en te rusten.

Sla Mij gade

Bid altijd met een oplettend oog op Mij, je Meester, je Gever, je Voorbeeld. 'Zoals de ogen van dienstknechten zijn gericht op de hand van hun meester, zo zijn onze ogen gericht op de Here, onze God'.
Zie altijd naar Mij. Van Mij komt je hulp, je alles. De dienstknecht ziet uit naar steun, naar loon, naar alles. Het leven ligt voor hem in de hand van zijn meester.
Zie daarom voor alle dingen op naar Mij. Aandachtig starend met een blik van volkomen geloof en overgave, die al wat het nodig heeft naar zich toe trekt. Niet alleen geloof, maar aandachtige blikken. Je moet acht geven op de gave, opdat je kunt geven.

- 17 december

Zegeningen en voorwaarden

Jezus, wij hebben U lief. Wij zien, dat alles door U wordt geregeld. Wij verheugen ons over dit inzicht.
Verblijd je erover, dat je Mijn eigendom bent. De voorrechten van hen, die tot Mijn Koninkrijk behoren, zijn vele. Toen Ik van Mijn Vader zei 'Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen", sprak Ik, zoals je zult bemerken, over tijdelijke en stoffelijke zegeningen. Daarmee bedoelde Ik niet, dat de gelovigen en de ongelovigen op gelijke wijze behandeld konden worden. Dat is niet mogelijk. Ik kan zowel de gelovigen als ongelovigen in dezelfde mate regen en zonneschijn en geld en aardse zegeningen schenken, maar met de zegeningen van het Koninkrijk zou dat onmogelijk zijn.
Aan het geven van die zegeningen zijn voorwaarden verbonden. Mijn volgelingen begrijpen dit niet altijd, en zij zouden dit toch wel moeten begrijpen als zij zich Mijn opdracht herinneren, die op die woorden volgde - 'Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is'.
Het zou onmogelijk zijn te trachten allen op dezelfde wijze en in dezelfde mate je liefde en je begrip te schenken en met hen van gedachten te wisselen. Maar tijdelijke zegeningen kun jij ook schenken, evenals Mijn Vader. Alles moet in liefde en in een geest van waarachtige vergeving worden gedaan.

Visioenen van verrukking

Loof. Bid totdat je prijst. Dat is de toon waarop je, zoals je gezegd is, alle gebed moet beëindigen. Zulk een wonderen, waarlijk zulk een wonderen zijn hier. Heb geen vrees. Leef in Mijn liefde. Nader steeds dichter tot Mij. Ik zal je onderwijzen. Dat zul je zien. Voordat je tot de visioenen van verrukking kon komen, moest je eerst worden geleerd de fundamentele waarheden van eerlijkheid, betrouwbaarheid, orde en volharding. Alles is zeer wel. Heb geen vrees.

- 16 december

Wat blijdschap is

Heer, schenk ons Uw blijdschap, die blijdschap die geen mens, geen armoede, geen omstandigheden en geen condities ons kunnen ontnemen.
Je zult Mijn blijdschap bezitten. Maar het leven is momenteel voor jullie beiden een tocht - een zware tocht... De blijdschap zal komen, maar denk daar nu niet aan, houd je gedachten alleen bij de tocht. Blijdschap is de beloning...
Tussen het tijdstip waarop Ik Mijn discipelen beloofde hun Mijn blijdschap te schenken en het ogenblik waarop zij die blijdschap ontvingen, lag eerst een periode, waarin zij zich bewust werden van mislukking, teleurstelling, verloochening, van in de steek te hebben gelaten, van hopeloosheid, en volgde daarna een tijd van hoop, van wachten, en van moed, ondanks gevaren. Blijdschap is de beloning voor het feit, dat je in saaie, donkere dagen naar Mij opziet, en dat je vertrouwt ook al kun je niet zien... Blijdschap is als het ware de reactie van jouw hart op Mijn glimlach bij het zien van je geloofsvertrouwen.
Denk toch niet langer, dat het helemaal fout zit met je leven, als je die blijdschap niet ervaart... Bedenk, dat ook al ben je niet blij, je toch moedig bent; moed en onzelfzuchtige gedachten voor anderen zijn evenzeer tekenen van waar discipelschap als blijdschap.

Gevarieerde verrukkingen

Zeer arm is het leven dat niet de rijkdommen van het Koninkrijk kent. Een leven dat zich moet verlaten op de prikkelingen van de zintuigen, dat niet weet en niet zou kunnen beseffen, dat verrukking, blijdschap, verwachting, verwondering en voldoening alleen werkelijk verkregen kunnen worden in de Geest.
Leef om de mensen tot het besef te brengen van al wat ze in Mij kunnen vinden. Ik, die niet verander, kan de ziel van de mens voorzien van de vreugden en verrukkingen, zo gevarieerd dat ze hem telkens wisselende taferelen van schoonheid bieden.
Ik ben waarlijk Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid; maar de mens, veranderend naarmate hij dichter en dichter gebracht wordt tot het besef van al wat Ik voor hem kan betekenen, ziet in Mij dagelijks nieuwe wonderen. Er kan geen gebrek aan blijde avonturen zijn in een leven, geleefd met Mij.

- 15 december

Mijn schaduw

Leer, dat je iedere dag in Mijn kracht moet leven, en je je bewust moet zijn van Mijn tegenwoordigheid, zelfs als het gevoel van vreugde schijnt te ontbreken. Bedenk, dat als er soms een schaduw over je leven schijnt te liggen, dit niet komt, omdat Ik Mijn tegenwoordigheid terugtrek. Het is Mijn schaduw, omdat Ik Mij tussen jou en je vijanden heb geplaatst.
Zelfs met hen, die je het naast aan het hart liggen, zijn er dagen, die rustig verlopen. Toch twijfel je niet aan hun liefde, ook al hoor je hen niet lachen en krijg je geen blij gevoel door hun aanwezigheid.
De stille, donkere dagen zijn de dagen om je plicht te doen. Werk in de rust en de zekerheid, dat Ik met je ben.

Overmaat van blijdschap

Je leven is vol van blijdschap. Je realiseert je nu dat, alhoewel Ik in Mijn diepe levenservaring de Man van smarten was, de omgang met Mij toch betekent een overmaat van blijdschap zoals niets anders kan geven.
De ouderdom moge zijn lichamelijke beperkingen hebben, maar met de ziel content om in afzondering bij Mij te vertoeven, heeft de ouderdom geen macht om de extase der liefde, de opwinding van het vreugde schenkende leven te beperken.
Weerspiegel deze blijdschap, opdat ze gezien kan worden door zielen die het leven moe zijn, zich ergerend aan de beperkingen ervan, eenzaam en bedroefd, omdat de deur dichtgaat voor zo vele activiteiten. Ze zullen door die weerspiegeling iets leren van de vreugden die het eeuwige leven hier en in het hiernamaals brengt aan hen die Mij kennen en liefhebben. Blijdschap dus.

- 14 december

Stormen

Liefdevolle Heer, wij danken U voor Uw wonderbare bewarende macht.
Er bestaat geen groter wonder dan de wonderbare bewaring van een ziel door Mijn Macht. De machten van het kwaad beuken en bestormen zo'n ziel, maar zij zijn machteloos. Stormen woeden tevergeefs.
Die ziel gelijkt een koele tuin met geurende bloemen en bijen en bomen en spuitende fonteinen midden in het rumoer van een grote stad. Tracht zó je leven te zien.
Niet alleen als een kalm en onbewogen leven, maar als een leven, dat een welriekende reuk verspreidt, en schoonheid tot uitdrukking brengt. Verwacht echter stormen. En weet dit - je kunt je niet aan je grote vriendschap houden en aan je verbintenis om Mijn werk te doen, en aan je grote liefde voor Mij, zonder bij allen, die je ontmoet en die niet aan Mijn kant staan, de afgunst, haat en boosheid op te wekken.
Waar valt de vijand aan? Bij de vesting, bij het bolwerk, niet in de troosteloze woestijn.

Vreugdeliederen

Je moet bidden met betrekking tot allen die je van plan bent te ontmoeten. Bid dat je hen dapperder, beter en gelukkiger achterlaat, omdat ze je ontmoet en met je gepraat hebben.
Het leven is zo ernstig, laat niets je doen afwenden van je verlangen om te dienen en te helpen. Besef al wat je in staat bent te bereiken in je ogenblikken van het krachtigste gebed en dienstbetoon en bedenk dan wat je al niet zou kunnen volbrengen indien je verlangen altijd zo intens zou zijn.
Verheug je in Mij. De blijdschap des Heren moet inderdaad je kracht zijn. Je moet zelf opzij gaan en wachten totdat die blijdschap je hele wezen overstroomt, indien je wenst te dienen.
Laat blijdschap je hart en gedachten verheven houden boven ergernissen en zorgen. Als je wilt dat de muren van de stad omvallen, dan moet je eromheen trekken met vreugdeliederen.

- 13 december

Voortdurende leiding

Volle vreugde. De vreugde over voortdurende leiding. De vreugde, dat je weet, dat ieder onderdeel van je leven door Mij is gepland, maar gepland met een overvloed van tederheid en liefde.
Wacht bij iedere stap op leiding. Wacht tot Mijn weg wordt getoond. De gedachte aan deze liefdevolle leiding moet je grote vreugde schenken. Alle verantwoordelijkheid van het leven is je van de schouders genomen. Al zijn zorgen en rompslomp zijn je van de schouders genomen. Waarlijk, wat een vreugde is het voor je om je zo vrij te voelen, en te weten, dat toch alles voor je wordt gepland.
O, wat een wonder, zo'n leven, dat door God geleid wordt!
Als je in dergelijke omstandigheden denkt, dat iets onmogelijk is, dan zeg je daarmee, dat Ik het niet kan doen. En als je dat zegt, is het beslist een verloochening van Mij.

De smalle weg

Je moet zonder aarzeling Mijn wil gehoorzamen, wil je Mijn zegeningen verwezenlijken. Het is een rechte en smalle weg, die voert tot in Mijn Koninkrijk.
Als de mens zich afwendt om zijn eigen wil te doen, dan bevindt hij zich misschien op zijwegen waar Mijn vruchten van de Geest niet groeien, waar Mijn zegeningen niet worden uitgestort.
Je moet eraan terugdenken dat je ernaar verlangd hebt een wereld te helpen, waarvan de smarten je ziel hebben aangegrepen. Begrijp je niet dat Ik bezig ben om je gebeden te verhoren?
De wereld wordt niet altijd geholpen door degene die in het zonlicht wandelt op een met bloemen bestrooid pad. Geduldig lijden, beproevingen die moedig gedragen worden, deze tonen de mens een moed die slechts bewaard kan worden door Goddelijke bijstand.

- 12 december

Zonder vrees

De volmaakte liefde drijft de vrees uit. (1 Joh. 4:18)
Liefde en vrees kunnen niet samengaan. Juist door hun geaardheid kunnen zij niet in elkaars nabijheid bestaan. De boze is machtig, en vrees is een van zijn sterkste wapenen.
Daarom kan een zwakke, wankelende liefde spoedig door vrees op de vlucht gejaagd worden, terwijl een volmaakte liefde, een liefde die vertrouwt, onmiddellijk overwinnaar is, en de vrees verslaat en in verwarring op de vlucht jaagt.
Maar Ik ben liefde, omdat God Liefde is, en Ik en de Vader zijn één. Je kunt deze volmaakte liefde, die de vrees verdrijft, alleen maar verkrijgen door Mij steeds meer plaats te geven in je leven. Vrees kun je enkel en alleen verdrijven door Mijn tegenwoordigheid en Mijn Naam.
Vrees voor de toekomst - Jezus zal met ons zijn.
Vrees voor armoede - Jezus zal voorzien.
En zo is het gesteld met alle andere verzoekingen van vrees.
Je moet de vrees niet binnen laten komen. Spreek tot Mij. Denk aan Mij. Spreek over Mij. Heb Mij lief. En je zult het gevoel van Mijn macht zodanig bezitten, dat geen vrees bezit kan nemen van je gedachten. Wees sterk in Mijn liefde.

Beproef Mij nu

Je moet Mij op de proef stellen. Tot Mij komen, wandelend over het water. Geen vaste, vertrouwde aarde onder je. Maar bedenk dat Hij tot wie je komt, Zoon van God is en zoon des mensen.
Hij kent je noden. Hij weet hoe moeilijk het voor stervelingen moet zijn om te leren meer en meer een leven te leiden dat niet uit de zintuigen is. Weet dat wanneer Ik zeg: 'Kom', Ik geen onmogelijkheid vraag.
Toen Petrus de golven zag, was hij bevreesd.
Weiger op de golven te zien. Weet dat met je ogen op Mij, je elke storm de baas kunt zijn. Niet wat er gebeurt telt, maar waar je blik op is gericht.

- 11 december

Een zonsopgang als geschenk

Aan hen, die een leven vol strijd en zorg hebben gehad, die evenals jullie beiden de tragedie van het leven, het medelijden van een hart, dat voor Mijn arme wereld lijdt, hebben gevoeld - aan diegenen van Mijn volgelingen geef Ik die vrede en blijdschap, die hun ouderdom tot een tweede lente maakt, de jeugd, die zij voor Mij en voor Mijn wereld hebben opgeofferd...
Aanvaard nu - als geschenk van Mij - iedere dag als een blijde zonsopgang. Als je gewone dagelijkse werk in Mijn kracht en liefde wordt gedaan, dan zal dit tot gevolg hebben, dat je diepste verlangens verwezenlijkt worden.
Verwacht grote dingen. Ja, verwacht grote dingen.

De hulp is daar

Er is je gezegd dat je alle gebed dient te beëindigen op een toon van lofprijzing. Die toon van lofprijzing is niet alleen geloof, dat opstijgt dwars door de moeilijkheden heen om Mij te begroeten. Het is meer.
Het is de echo in het hart van het geluid voortgedragen op de golven van de Geest - van die hulp die onderweg is. Hij wordt gegeven aan hen die Mij liefhebben en vertrouwen teneinde die nadering waar te nemen. Verheug je daarom, want voorwaar je verlossing is nabij.

- 10 december

De stille tijd

Het kan vaak voorkomen, dat Ik niets openbaar, niets beveel en geen leiding geef. Maar het is duidelijk, dat het je weg en je taak is om dagelijks meer en meer te groeien in de kennis van Mij. Deze stille tijd met Mij zal je in staat stellen dat te doen.
Het kan zijn, dat Ik je vraag om stil voor Mij te zitten, terwijl Ik geen woord zeg, dat je kunt opschrijven. Toch zal dit wachten in Mijn tegenwoordigheid troost en vrede brengen. Alleen vrienden, die elkaar begrijpen en liefhebben, kunnen stil wachtend bij elkaar zitten.
En misschien zal Ik onze vriendschap bewijzen door je te vragen in stilte te wachten, terwijl Ik bij je blijf, zeker van je liefde en begrip. Wacht daarom, heb lief, en verblijd je.

Geslaagde mislukkingen

Je bent bedroefd over het feit dat je Mij hebt teleurgesteld. Bedenk dat het voor de mislukkelingen was, dat Ik aan Golgotha's kruis hing. Een mislukkeling was het, die Ik het eerst begroette in de hof op Paasmorgen.
Aan een van de mislukkelingen was het, dat Ik Mijn Kerk, Mijn lammeren, Mijn schapen toevertrouwde. Aan een die Mij had tegengewerkt en veracht, die Mijn volgelingen had gemarteld en gedood was het, dat Ik Mijn grote wereldzending onder de heidenen gaf.

- 9 december

Je zoeken wordt beloond

Heer, allen zoeken U.
Alle mensen zoeken Mij, maar niemand weet wat hem ontbreekt. Zij zoeken voortdurend, omdat zij zich onbevredigd voelen, zonder te beseffen, dat Ik het ben, die zij zoeken.
Beschouw het als je grootste vreugde, dat je door je leven, lijden, woorden en liefde, het middel mag zijn om aan de zoekenden die je kent te bewijzen dat als zij Mij zouden zien, zij niet langer zouden zoeken.
Neem een voorbeeld aan Mij. Ik verliet Mijn werk - ogenschijnlijk het grootste werk - dat van het redden van zielen, om gemeenschap met Mijn Vader te zoeken. Ik wist toch wel, dat het bij velen louter nieuwsgierigheid was? Ik wist toch wel, dat het geen binnenstormen van het Koninkrijk moest zijn, maar dat alleen de stille, zachte stem - niet het geschreeuw van de menigte - de mensen ervan zou kunnen overtuigen, dat Ik de Zoon van God was?
Waarom zou Ik Mij laten omringen door menigten als die toch niet echt verlangden om van Mij te leren en Mij te volgen? Volg de Christus naar de stille plaatsen van het gebed.

Kracht om te helpen

Niet zozeer van wat je zegt als wel van je bereidheid om Mijn invloed door je heen te laten stromen, zal je kracht om anderen te helpen afhankelijk zijn.
De kracht van Mijn Vader wordt door jullie te hulp geroepen voor hen die je verlangt te helpen. Leef in het besef van Mijn tegenwoordigheid en je gedachten van liefde, zorg en zelfs belangstelling zullen een vloedgolf van kracht uit je doen stromen tot redding.

- 8 december

Mijn Koninkrijk

En grotere werken nog dan deze zult ge doen, want Ik ga tot de Vader.
Toen Ik op de aarde was, dachten de meesten van hen, met wie Ik in aanraking kwam, dat Mijn zaak een verloren zaak was. Zelfs het geloof van Mijn discipelen bestond deels uit twijfel, deels uit verwondering. Toen zij Mij allen verlieten en vluchtten, was dat niet zozeer uit vrees voor Mijn vijanden, dan wel omdat zij ervan overtuigd waren, dat Mijn missie, hoe mooi zij die ook vonden, mislukt was.
Ondanks alles, wat Ik hen geleerd had, ondanks de vertrouwelijke onthullingen tijdens het Laatste Avondmaal, waren zij er diep in hun hart van overtuigd geweest, dat als het beslissende ogenblik zou komen en de haat van de Farizeeën zich openlijk tegen Mij zou keren, Ik een bepaalde oproep tot actie zou laten uitgaan en Mij aan het hoofd van Mijn volgelingen zou stellen en Mijn aardse Koninkrijk zou oprichten.
Zelfs de discipelen, die ogen hadden om Mijn geestelijk Koninkrijk te zien, dachten, dat de stoffelijke krachten Mij toch te sterk waren geweest.
Maar met Mijn opstanding kwam er hoop. Het geloof herleefde. Zij brachten elkander alles in herinnering, wat Ik had gezegd. Zij raakten nu volledig overtuigd van Mijn Goddelijkheid en het feit, dat Ik de Messias was - wat hen tot op dat moment had ontbroken en waardoor Mijn werk op aarde was gehinderd - en zij ontvingen vanuit de onzichtbare wereld al Mijn macht - de Heilige Geest om hen te helpen.
Bedenk, dat Ik ben gekomen om een Koninkrijk te stichten - het Koninkrijk. Zij, die in dat Koninkrijk leefden, moesten het werk doen - grotere werken dan Ik had kunnen doen. Zij zouden geen grotere macht ten toon spreiden, noch een grootser leven leiden, maar naarmate de mensen Mijn Goddelijkheid erkenden, zouden de mogelijkheden toenemen om in Mijn Naam te werken. Het was Mijn werk op aarde om de kern van Mijn Koninkrijk rondom Mij te verzamelen, en hen te onderwijzen in de waarheden van dat Rijk. In die waarheden moesten zij leven en werken.

Ware het niet om Zijn genade

Je bent de Mijne. De Mijne om te beschermen, te leiden, te koesteren. Vertrouw Mij voor alles.
Bij de gedachte aan of in de omgang met anderen dien je te beseffen dat wat hun zonde ook is, jullie zouden zijn als zij, ware het niet om Mijn bescherming, ware het niet om Mijn tedere vergiffenis. Bedenk ook dat Mijn gebod 'Oordeelt niet' even uitdrukkelijk was als dat van 'Gij zult niet doodslaan', 'Gij zult niet echtbreken'. Gehoorzaam Mij in alles.

- 7 december

Levensspijs

Ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. (Joh. 4.32)
Dit waren de woorden, die Ik tot Mijn discipelen sprak op een van de eerste dagen, dat Ik het Evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigde. Later moest Ik hen nog beter leren verstaan, dat bij die majestueuze verbinding van een ziel met God, kracht, leven en voeding van de Een op de ander overgaat.
Voedsel is er om het lichaam in stand te houden. Het doen van Gods wil is de werkelijke kracht en de instandhouding van het leven. Voed je met die spijze.
Als de ziel verhongert, komt dat, omdat zij weigert Mijn wil te doen, en er geen vreugde in vindt om Mijn wil te doen. Wat heeft wereld het druk met te spreken over lichamen, die ondervoed zijn! Maar de zielen, die ondervoed zijn dan?
Laat waarlijk het doen van Mijn wil je spijze zijn. Daardoor zul je inderdaad sterkte en kracht ontvangen.

Geheime dienst

Je bent gezegend, zeer rijk gezegend. Vergeet nooit dat je Mijn liefde en bescherming hebt. Geen wereldse schatten kunnen dat voor je betekenen.
Vergeet ook nooit dat je geleid wordt. Elk woord, elke brief, elke ontmoeting, door God gepland en door God gezegend. Voel dat eenvoudig, weet dat. Je bent geen verdoolde en onverzorgde. Je behoort tot de geheime dienst van de hemel. Er zijn voorrechten en gunsten voor je langs de gehele weg.

- 6 december

Verwacht verzoekingen

Heer, geef ons de macht om verzoekingen te overwinnen zoals U dat in de woestijn hebt gedaan.
De allereerste stap om een verzoeking te overwinnen is deze als zodanig te onderkennen. Distancieer je van die verzoeking.
Zie het niet als iets, dat voorkomt uit je vermoeidheid, je ziekte, je armoede, of uit je overspannen zenuwgestel, als je denkt, dat je voor jezelf wel een verontschuldiging hebt om eraan toe te geven. Maar realiseer je eerst terdege, dat als je Mijn stem hebt gehoord (als het ware 'de hemelen geopend') en je je opdracht gaat vervullen om voor Mij te werken en zielen voor Mij te winnen, je een grote aanval van de boze moet verwachten, die uit alle macht zal proberen je te dwarsbomen en je goede werk te verhinderen. Verwacht dat.
Wanneer dan deze kleine of grote verzoekingen komen, zul je herkennen, dat deze door de boze beraamd zijn om Mij tegen te werken. Dan wil je ze juist uit liefde voor Mij overwinnen.

Een nieuw lied

Je wordt verder geleid. Je bent de Rode Zee doorgetrokken. Je omzwervingen in de woestijn zijn bijna voorbij. Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
Een nieuwe geboorte, een nieuw hart, een nieuw leven, een nieuw lied.
Laat deze tijd een tijd van vernieuwingen voor je zijn. Werp van je al wat dood is. Leef waarlijk het opstandingsleven.
Leg af in denken en geest al wat aanstoot geeft.

- 5 december

De wet van de voorziening

De eerste wet betreffende het geven stamt uit de geestelijke wereld. Geef allen, die je ontmoet of met wie je in aanraking komt, een deel van je gebed, je tijd, jezelf, je liefde en je gedachten. Dit geven moet je allereerst in praktijk brengen.
Geef daarna van de goederen en het geld van deze wereld, zoals dit alles jou gegeven werd. Het geven van geld en stoffelijke dingen, zonder dat je er eerst een gewoonte van hebt gemaakt om elke dag, elk uur, in toenemende mate op een hoger plan te geven, is verkeerd.
Geef, geef, ja geef het beste van wat je bezit aan allen, die het nodig hebben. Wees grote gevers - grote gevers.
Geef gelijk Mijn Vader in de hemelen geeft, zoals Ik heb gezegd. Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Herinner je, wat Ik je eerder heb gezegd: geef naar behoefte, nooit naar verdienste. Je gelijkt het meest op die Vader in de hemel, de Grote Gever, als je geeft met de gedachte, dat je in een wezenlijke nood moet voorzien.
Naar de mate waarin jezelf ontvangt, moet je voorzien in de behoeften van hen, die Ik bij je breng. Zonder vragen, zonder beperking. In welke relatie zij tot je staan, of zij aan je verwant zijn of niet, mag nooit van invloed zijn. Alleen hun nood moet maatgevend voor je zijn. Bid, dat je grote gevers mag worden.

Volmaakt resultaat

Buig voor Mijn aanspraken.
Gehoorzaam aan Mijn wil, dat is Gods wil, want Mijn SPIJZE was altijd de wil te doen van Hem die Mij gezonden had. Door aan die wil te gehoorzamen, deze je eigen te maken, moet al wat je wilt worden toegestaan.
Die wil is scheppend, waarborgt een volmaakt resultaat, en aangezien het Gods wil is (Een en ondeelbaar), verzekert hij de mens van al wat uit God is - liefde, vrede, blijdschap, kracht, in de mate waarin een van Zijn schepselen deze in zich op kan nemen.

- 4 december

De Man van Smarten

Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met verdriet, ja, als iemand voor wien men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. (Jes. 53:5)
Dat deze woorden van schoonheid hun weerklank vinden in de harten van hen, die er op ingesteld zijn om het schone te horen, bewijst juist, dat het hart erkent, dat het een Man van smarten nodig heeft; dat het niets verachtelijks ziet in Een, die door de wereld veracht wordt. En dat het hart het grote verschil erkent tussen de hemelse waarden en die van de wereld. Roem en toejuichingen zijn voor de groten der aarde, verachting en verwerping voor de Zoon van God.
Een van de dingen, die Mijn discipelen altijd moeten trachten te doen is, dat zij de waarden van de wereld buiten beschouwing laten en alles alleen beoordelen naar de hemelse waarden. Probeer geen lof en aandacht van mensen te verkrijgen. Deze dingen zijn niet voor jou. Jij volgt een Christus, die veracht wordt. Zie hoe de menigte jouwt, spottend met stenen gooit, en toch heerst er in die rustige kleine schare een geluk en blijdschap, die de smalende menigte nooit kan kennen.
Volg toch eens die kleine schare, waarnaar men stenen werpt en die men hoont, en dan zul je ontdekken, dat deze uit gewone mensen bestaat, die bespot en veracht worden. Sluit je aan bij die kleine schare en dan zul je Gods majesteit voelen in de tegenwoordigheid van Hem, die bij mensen veracht en verworpen was. Kransen om Zijn hoofd en toejuichingen zouden alleen maar afbreuk doen aan die Majesteit.
Blijf in je donkere uren, als menselijke hulp ontbreekt, heel dicht bij de Man van Smarten. Voel, dat Mijn liefdevolle hand de jouwe drukt in stil, maar volkomen begrijpen. Ook Ik was vertrouwd met verdriet. Geen hart kan pijn lijden of Mijn hart lijdt ook pijn. 'Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht'.

Trek jezelf terug

Niet in de menigte is het, dat geliefden elkaar leren kennen en liefhebben. Dat is alleen in de stille tijden.
Zo is het ook met de Mijnen en Mij. In de tedere momenten van het alleen zijn is het dat zij leren alles wat Ik voor een ieder kan betekenen.
Sluit de wereld met zijn veel te opdringerige aanspraken buiten. Dan zul je, als gevolg van de kracht en de vrede en de blijdschap die over je komen, ernaar verlangen om alleen te zijn met Mij.

- 3 december

Een reis met Mij

Kwel je ziel niet met puzzels, die je niet kunt oplossen. Misschien wordt de oplossing je nooit getoond voordat je dit aardse leven hebt verlaten.
Herinner je wat Ik je al zo dikwijls heb verteld: 'Nog veel heb Ik je te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen'. Je kunt slechts stap voor stap, en etappe na etappe verder gaan op je reis naar boven.
Van één ding kun je zeker zijn - het is een reis met Mij.
Je zult een vreugde ervaren, die alleen zij kennen, die met Mij lijden. Die vreugde is niet het gevolg van het lijden, maar van de vertrouwelijke omgang met Mij, waartoe je door het lijden gedreven werd.

Je geloof bevestigd

'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Dat is de eerste vraag die Ik aan ieder mens stel. Mijn aanspraak en 's werelds interpretatie van Mijn zending en haar hoogtepunt moet een zaak van overweging zijn.
Dan komt Mijn tweede vraag en van het antwoord daarop hangt de hele toekomst van de mens af. Hier hebben we het rijk van het verstand verlaten. Overtuiging moet een zaak van het hart zijn. 'Wie zegt gij dat Ik ben?'
'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God', was Simons antwoord. Eerst toen en niet eerder was het mogelijk om zonder inbreuk op 's mensen recht van de vrije wil, aan die geloofsbelijdenis toe te voegen de bevestiging van Mijn Vader: 'Dit is Mijn geliefde Zoon'.
Ik had Mijn leven heel natuurlijk geleefd, als mens onder de mensen. Maar altijd met het verlangen dat zij die Ik had uitgekozen, ogen zouden hebben om te zien, geloof om het geheimenis van de menswording te doorgronden en Mij te zien, God geopenbaard.
Het geloof van een persoonlijke overtuiging wordt altijd bevestigd door de verzekering van Mijn Vader. Dat is het wat het geloof van Mijn ware volgelingen zo onwankelbaar maakt.