- 24 september

Leer van Mij

Here, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. (Joh. 6:68)
Leer van niemand anders dan van Mij. Er zijn leraren om de weg te wijzen naar Mij. Daarna moet je Mij aanvaarden, de Grote Leraar.
De woorden van eeuwig leven zijn alle woorden, die leiding geven aan je wezen, zij leiden zelfs je tijdelijk leven op aarde. Neem ook deze van Mij aan. Vrees niet. Blijf in Mij en aanvaard Mijn leiding.
Wees vervuld met dankbaarheid. Laat je gebeden op vleugelen van lofprijzing ten hemel stijgen. Aanvaard alles wat er gebeurt als door Mij gepland. Alles is wel. Ik heb alles in Mijn liefde voorbereid. Laat je hart zingen.

Alles op het altaar.

Volkomen liefde moet al je daden bepalen.
Vrees niets. Doorsta de storm.
Geniet ervan om Mijn wil te doen.
Niet alleen geldzaken, maar leg al je brieven, je werk, alles op Mijn altaar.
Maak van elke dag een offerande aan Mij voor de verhoring van je gebeden en voor de behoudenis van Mijn arme wereld.
Onderwerp elke gedachte van het eigen-ik, volkomen, algeheel.

- 23 september

Wend je steeds weer tot Mij

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen (Jac. 4:8)
Dit is een wet voor het geestelijk leven. Je moet je tot Mij wenden eer je je bewust wordt van Mijn nabijheid. Je moet je aanwennen om je in elke omstandigheid tot Mij te wenden. Je kunt je blij tot Mij wenden met je dankbaarheid, of je kunt je tot Mij wenden om een zwak beroep op Mij te doen.
Het is zo wonderbaar, dat dit woordloos gebed al voldoende is. Je behoeft je verlangen niet onder woorden te brengen. Je behoeft niet te smeken, je behoeft geen geschenken te brengen. Wat is het wonderlijk te weten, dat je zo gemakkelijk hulp kunt inroepen, en dat die er dan zo onmiddellijk is, en zo liefdevol.
En niet alleen is er hulp, maar ook vertroosting en vreugde door Goddelijke tegenwoordigheid en vriendschap. Een tegenwoordigheid, die het leven aantrekkelijk maakt, en vertrouwen en vrede geeft.
Vrees nooit, verlies de moed nooit. Nader tot Mij, en in die tegenwoordigheid vind je alles, wat je nodig hebt. Alleen Mijn aanwezigheid kan omstandigheden en levens geheel veranderen, en kan harmonie, schoonheid, vrede en liefde brengen.

Prikkelbaarheid uitgebannen

De bewustheid van Mijn tegenwoordigheid verleent duurzaamheid en kracht aan al wat je doet. Mijn Geest, die elk deel van je wezen doordringt, verdrijft alle zelfzuchtige prikkelbaarheid, terwijl Hij alle zwakke delen versterkt en je wezen afstemt op de hemelse muziek. Denken aan de hemel als een plaats waar je lofzingt voor Mij is goed, maar het is een zingen met je gehele wezen, wanneer Mijn sprankelende blijdschap erdoorheen stroomt.

- 22 september

Vreugdebetuiging

Zing Mij toe met een blij hart. Zing en loof Mijn heilige Naam. Loven en prijzen is de vreugdebetuiging die de mens Mij brengt, en als je looft en prijst gaan er golven van vreugde door je heen en je verstaat iets van de blijdschap van de hemelse heerscharen.

Ik ben de vergiffenis

Mijn Here, vergeef mij, zo bid ik.
Zou
Ik iemand vergiffenis kunnen onthouden? Ik, die altijd leef om voor Mijn kinderen te pleiten, die hun vertelde dat wanneer ze bidden, ze altijd met hun hart anderen moeten vergeven?
Ik ben God, maar Ik werd mens.
Volmaakt God en volmaakt mens.
Zo menselijk en toch zo Goddelijk.
Omdat Ik eeuwig ben - moet Ik dat altijd zijn.
Daarom, zie in Mij al wat Ik Mijn volgelingen voorschreef dat zij moesten doen en zijn.
Zou Ik iemand vergiffenis kunnen onthouden?

- 21 september

Zie de Vader

Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. (Joh. 14:8)
Mijn kinderen, ben Ik zo lang met je geweest, terwijl Ik tot je kwam, en met je sprak, en nog heb je de Vader niet leren kennen!
Jouw Vader is Heer en Meester van heel de machtige schepping. Maar Hij is zoals Ik ben. Al de liefde en de kracht en schoonheid, die je in Mij hebt gezien, is in Mijn Vader.
Als je dat ziet, en je Hem en Mij kent zoals wij werkelijk zijn, dan is je dat genoeg - dan is dat werkelijk voldoende voor je. Het vervolmaakt je leven - bevredigt je - is al, wat je nodig hebt.
Zie de Vader, zie Mij, en het is je genoeg. Dit is liefde in overvloed. Blijdschap in overvloed. Dit is al, wat je nodig hebt.

Obstakels weggebrand

Mijn licht zal op je schijnen. Het zal je weg verlichten en opvrolijken.
Maar het zal ook doordringen in de duistere en geheime schuilhoeken van je hart en misschien de een of andere niet herkende zonde, fout of tekortkoming onthullen.
Verlang zijn stralen, niet alleen om de bemoediging en de leiding ervan, maar ook om hun onthulling van alles in je dat niet geheel van Mij is.
Ik ben de zon der gerechtigheid. Rust in Mijn tegenwoordigheid, niet luid roepend, niet smekend, maar rustend, totdat de onzuiverheden van je wezen zijn weggebrand, het droesem van je karakter weggezuiverd, en je voort kunt gaan, bekrachtigd en gereinigd om Mijn werk te doen.

- 20 september

God is goed

Smaakt en ziet, dat de Here goed is. (Psalm 34:9)
Hij is goed. Vertrouw op Hem. Weet, dat alles wel is. Zeg: 'God is goed. God is goed'. Laat heden en toekomst maar in Zijn handen en weet slechts, dat Hij goed is. Hij kan orde scheppen uit chaos, goed uit kwaad, vrede uit woeling. God is goed.
Ik en Mijn Vader zijn één. Eén in het verlangen goed te doen. Voor God betekent goed doen voor Zijn kinderen, dat Hij hen laat delen in zijn goedheid. God is goed, en het is Zijn groot verlangen om Zijn goedheid, en goede dingen, met je te delen en Hij zal dit ook doen.
Vertrouw en vrees niet.

Geleid door de Geest

Leer te wachten op geestelijke leiding totdat de ingeving even duidelijk voor je bewustzijn is als enig bevel van een officier aan een soldaat, van een meester aan zijn knecht. Deze herkenning onderscheidt Mijn ware volgeling van de velen die Mij 'Here, Here' noemen en niet de dingen doen die Ik zeg.
Er zijn er velen die leven volgens de beginselen die Ik voorschreef toen Ik op aarde was, maar die niet handelen onder de ingeving van Mijn Geest van dag tot dag.
'Want zovelen als geleid worden door de Geest van God, dezulken zijn de zonen van God'.

- 19 september

Volkomen blijdschap

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat... uw blijdschap vervuld worde. (Joh. 15:11)
Bedenk, dat de waarheden, die Ik je leer, evenals bij Mijn discipelen van vroeger, ook aan jou werden gegeven met de gedachte je die overvloeiende blijdschap te schenken...
Ga in het leven op zoek naar de blijdschap. Zoek ernaar als naar een verborgen schat. Heb lief en lach. Verlustig je in de Heer.
Verblijd je in Mij. Volkomen blijdschap wens Ik Mijn discipelen toe. Het was Mijn bedoeling, dat zij die zouden bezitten. Als zij Mijn onderricht in hun dagelijks leven in praktijk hadden gebracht, zouden zij die volkomen blijdschap hebben gekend.

Help Mij


Help Mij je medemens te redden, die Mij even dierbaar is als jullie.
Laat het je onverschillig dat hij aan Mij voorbijgaat?
Laat het je onverschillig dat hij aan Mij voorbijgaat?
Laat het je onverschillig dat hij eenzaam is, hongerig, wanhopig en ver van de kudde?

- 18 september

Vertoef daar

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. (Psalm 91:1)
Verborgen op een veilige plaats, die alleen bij God en bij jou bekend is. Zo geheim, dat zelfs geen macht ter wereld die kan vinden.
Maar je moet daar vertoeven, Mijn geliefde kinderen. Maak het tot je thuis. Tot je woonplaats.
Op dat huis zal Mijn schaduw rusten om het dubbel veilig te maken, en dubbel geheim. Gelijk de vleugels van een broedende moedervogel, zo rust die schaduw op dat huis. Wat moet je je daar veilig en zeker voelen!
Als angsten je aangrijpen en zorgen je kwellen, dan komt dat, omdat je je buiten die beschermende schaduw hebt gewaagd. Het enige, dat je dan te doen hebt, is, dat je weer in je schuilplaats kruipt. Rust dus.

Je kunt helpen

Mijn volgelingen moesten Mijn wereld redden - door Mijn geboden te houden, door een nauwe verbondenheid met Mij en door de inwonende kracht van Mijn Geest.
Maar ze moesten een bijzonder volk zijn. Mijn godsdienst die het leven van de mensen moest veranderen, en die zo revolutionair zou zijn dat ze gezinnen zou scheiden en overheden zou reorganiseren, is een traditie geworden, getolereerd waar niet gewaardeerd.
Haar waarheden werden aangepast aan de verlangens van de mens. Haar volgelingen dragen geen vlammend zwaard, ze dragen geen boodschap van een liefde, zo teder dat ze elke wond geneest, zo verterend dat ze elke zonde wegbrandt. Mijn kruis is ouderwets. Mijn liefdevolle Vader slechts 'het hoogste doel'.
De mens geniet van zijn zelfgenoegzaamheid en tracht zichzelf ervan te overtuigen dat alles wel is. Kan hij een liefhebbbende, begrijpende Vader misleiden, die weet dat achter al dat opscheppen vrees, verlangens, wanhoop schuilgaan?
Kan Ik de mens zo achterlaten? Kan Ik hem Golgotha aanbieden en als hij er niets mee van doen wil hebben, hem dan aan zijn lot overlaten? Ik ken te zeer zijn behoefte aan Mij. Jullie kunnen Mij helpen.

- 17 september

Wankelende schreden

Toon ons uw weg o Heer, en laat ons wandelen op uw paden.
Dat doe je. Dit is de weg. De weg van een onzekere toekomst en van wankelende schreden. Het is Mijn weg. Zet alle vrees voor de toekomst van je af. Weet, dat je geleid zult worden. Weet, dat de weg je getoond zal worden. Ik heb het beloofd.

Laat hem aan Mij over

In Mijn Koninkrijk behoort het oordeel niet tot de taak van de mens. Er is een Rechter, en zelfs Hij weerhoudt Zijn oordeel totdat het laatste hoofdstuk van 's mensen leven geschreven is, totdat alle bewijzen verkregen zijn, zo verlangend is Hij om verzachtende omstandigheden te ontdekken of om te wachten totdat, doordat de mens zich van Hem keert en zich op Zijn genade verlaat, de toestand zich wijzigt en de rechter de gevangene in de beklaagdenbank wordt.
Dan zal God, de Vader, wetende dat Zijn geliefde Zoon de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de daad (in feite heeft Hij Zelf reeds de straf ondergaan) stellig de menselijke zondaar vergeven.
Daarom, wanneer je oordeelt (arme, zwakke, dwaze, verachtende arrogantie), oordeel je niet de zondaar, maar Mij.

- 16 september

Veiligheid

En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. (Jes. 32:17)
Het is Mijn vrede, die voor eeuwig rust en veiligheid geeft. Het is Mijn vrede, die als een rustige rivier door het dorre land van het leven stroomt. Daardoor gaan de bomen en bloesems van het leven uitbotten en overvloedig vrucht dragen.
Succes is het resultaat van werk, dat in vrede werd verricht. Alleen op die manier kan het werk zich uitbreiden. Laat je plannen niet beïnvloeden door haast. Je leeft niet in de tijd, maar in de eeuwigheid. De toekomst van je leven wordt juist in de onzichtbare wereld bepaald.
Blijf in Mij, en Ik in jou, dan zul je veel vrucht dragen. Wees kalm, wees zeker, blijf rustig. Heb lief, jacht niet. Heb vrede, geen onrust. Weest niet ongedurig. Laat alles doeltreffend zijn. Wat gezaaid wordt in gebed, begoten door vertrouwen, zal in blijdschap bloem en vrucht dragen. Ik heb je lief.

Aanbidding

Vergeet nimmer te aanbidden. Dat is de schoonste vorm van gebed. Ze omvat alle andere.
Als je aanbidt, houdt het dat vertrouwen in Mij en die liefde voor Mij in, zonder welke alle smekingen hun doel niet bereiken. Het houdt dankzegging in, omdat aanbidding voortkomt uit herhaalde dankzegging.
Ze omvat ook diep berouw.
Wie zou Mij kunnen vereren met een van blijdschap vervulde aanbidding en zich niet bewust zijn van onwaardigheid en van Mijn vergiffenis en zegen?
Aanbidding is van liefde vervulde eerbied.

- 15 september

Stille kracht

Rust in Mij. Als de vermoeide menselijke natuur in opstand komt, is dat haar roep om rust. Rust dan tot Mijn levenskracht door je heen stroomt.
Wees niet bang voor de toekomst. Wees rustig, wees stil en juist in die stilte zul je kracht ontvangen en die kracht zal blijven.
De wereld is van mening, dat er in actie kracht zit. In Mijn Koninkrijk is het bekend, dat er in stilte kracht zit. 'In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn'. Wat een belofte! Wat een heerlijke vervulling! Kracht uit rust en rust uit kracht. Rust in Mij. Verblijd je in Mij.

Vrijmoedig in gebed

Mijn kind, er is geen aanmatiging in je bewering, wanneer je zegt: 'Ik zal U niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent'.
Heb Ik je niet altijd gezegd aanspraak te maken op grote dingen? Door dat te doen, gehoorzaam je Mij.
Je doet er goed aan om vrijmoedig te worstelen in het gebed. Er zijn tijden van opeisen, van ergens beslag op leggen.
Nu is het moment om op te eisen. Je verkeert niet in twijfel omtrent Mijn wil. Maak er aanspraak op, dat deze wil op aarde gemanifesteerd wordt.

- 14 september

Als het geloof ontbreekt

Heer, wij geloven, kom ons ongeloof te hulp. (Marc. 9:24)
Deze kreet van het menselijk hart drukt evenzeer de menselijke nood uit als de kreet, die tot Mij werd gericht toen Ik op aarde was. Daaruit blijkt, dat de ziel gegroeid is.
Als een ziel zich bewust wordt van Mij en van Mijn macht, en Mij kent als Helper en Verlosser, dan gaat zo'n ziel steeds meer in Mij geloven. Tegelijkertijd is die ziel zich meer dan voorheen bewust, dat hij tekort schiet in volkomen vertrouwen op Mij.
'Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!' De groei van de ziel - een toename van het geloof - dan een roep om meer geloof - een smeken om alle ongeloof en alle gebrek aan vertrouwen te overwinnen.
Die kreet wordt gehoord. Dat gebed wordt beantwoord. Meer geloof, en te zelfder tijd meer bekwaamheid om te zien, waar het ontbreekt aan geloofsvertrouwen. Mijn kinderen, probeer naar boven te gaan langs dit pad, dat je bij elke stap nader tot Mij brengt.

Geschenken voor je

'Niet zoals de wereld schenkt, schenk Ik u'.
Niet zoals de wereld schenkt, maar o, oneindig rijker, overvloediger, schenk Ik je.
De wereld verwacht iets terug of geeft iets in ruil. Zo doe Ik niet. Mijn enige voorwaarde is: ontvang!
Maar om Mijn kracht, Mijn gaven te ontvangen, moet je er ruimte voor hebben en, vervuld van het eigen-ik, is er geen ruimte voor Mij en Mijn geschenken.
Daarom, al wat Ik van je verlang is ontledigd te worden van jezelf en naar Mij te verlangen.

- 13 september

Geen andere naam

Mijn Naam is de macht, die het kwaad afwendt en alles oproept, wat geschikt is om te helpen. Boze geesten vluchten als ze de Naam 'Jezus' horen. Uitgesproken bij vrees, bij zwakheid, bij verdriet, bij pijn, doet het een beroep op Mij, waaraan Ik nooit weiger gehoor te geven. 'Jezus'.
Gebruik Mijn Naam dikwijls. Denk eraan hoe ontelbare malen kinderen 'moeder' roepen. 'Moeder', om te helpen, om te zorgen, om te beslissen, om een beroep op haar te doen. Gebruik Mijn Naam op diezelfde wijze - eenvoudig, natuurlijk, krachtig. 'Jezus'.
Gebruik die Naam niet alleen als je hulp nodig hebt, maar ook om liefde tot uiting te brengen. Hardop uitgesproken, of in de stilte van je hart, zal het een sfeer van disharmonie veranderen in een sfeer van liefde. Het zal het peil van het gesprek en van het denken op een hoger niveau brengen. 'Jezus'.
'Er is onder de hemel geen andere Naam, waardoor je behouden kunt worden'.

Oorzaak der zonde

Niet langer heeft de zonde enige macht over je, tenzij door je eigen welbewuste keus.
De zekerste weg om jezelf te beschermen tegen enige verleiding tot zonde is: leren graag Mijn wil te doen en graag die wil uitgevoerd te zien, zowel in alle kleine als in alle grote dingen van je dagelijks leven. Zo dikwijls verkeert de mens daarover in verwarring. - Als Ik heb overwonnen, waarom is het dan zo'n machtige vijand?
Ik overwon de zonde.
Ze heeft geen macht over enige ziel die niet wil zondigen. Dus al wat kan leiden tot de zonde is het verlangen.
Ik leg veel de nadruk op het feit dat de mens Mij moet liefhebben. Als zijn liefde, zijn verlangen op Mij gericht is, dan zal hij alleen Mijn wil willen doen. Zo wordt hij gered van de zonde.

- 12 september

Geldswaarden

Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. (Matth. 6:33)
Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. (Matth. 6:22)

Het oog van de ziel is de wil. Als Mijn Koninkrijk, het vinden van dat Koninkrijk, het dienen van dat Koninkrijk, je enige verlangen is, dan zal waarlijk je hele lichaam een en al licht zijn.
Wanneer Ik zeg, dat je eerst het Koninkrijk van God moet zoeken, dan is de eerste stap ervoor te zorgen, dat je wil voor dat Koninkrijk is. Dat je alleen maar oog hebt voor de glorie van God. En niets liever wilt dan dat Zijn Koninkrijk komt. En dat je in alle dingen de voortgang van Zijn Koninkrijk zoekt.
Ken geen waarden dan alleen geestelijke waarden. Ken geen voordeel dan alleen dat, wat geestelijk winst oplevert. Zoek in alles eerst Zijn Koninkrijk.
Zoek alleen materieel voordeel, wanneer dat voordeel winst voor Mijn Koninkrijk betekent. Distantieer je van alle geldswaarden. Wandel met Mij. Leer van Mij. Spreek met Mij. Hierin ligt je ware geluk.

Verwijt niet

Tracht nooit de schuld op anderen af te schuiven. Als Ik je zonden draag en die van anderen, schuif je dan niet je schuld af op Mij?
Als dat wat onaangenaam is, het gevolg is van je eigen tekortkoming of zwakheid, probeer dan de oorzaak weg te nemen door de tekortkoming de baas te worden en de zwakheid te overwinnen.
Als het veroorzaakt werd door iemand anders, strooi dan geen verwijten rond, sta niet toe dat enige gedachte van het eigen-ik binnendringt om ook maar de zwakste rimpeling in je gemoedsrust te veroorzaken. Bewaar de vrede die Ik je heb toevertrouwd.

- 11 september

Een milde gever

Ik ben gekomen, opdat je het leven hebt en overvloed. (Joh. 10:10)
Ja, Ik, je Meester, ben een milde Gever. Ik geef je leven in overvloed, in overvloeiende mate. Daarvoor ben Ik gekomen. Leven voor zielen. Het leven, het eeuwige leven, dat de hartslag van je hele wezen is, dat ook je geest en lichaam bezielt.
Een milde Gever. Een Koninklijke Gever. Ik ben gekomen, opdat de mensen het leven in Mij mochten hebben. Dit leven bedoelde Ik toen Ik zei: 'Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken'. Het leven, dat van de wijnstok vloeit, is in de ranken.
Onze levens - het jouwe en het Mijne - zijn één. Alles, wat in Mijn wezen is, moet daarom overgaan in het jouwe, omdat het kontakt zo nauw is.
Ik ben liefde en blijdschap en vrede en kracht en macht en genezing en nederigheid en geduld, en al het andere, dat je in Mij, je Heer, ziet. Dan moet jij dit ook bezitten, als Mijn leven door je heenstroomt. Vat dus moed. Je kunt jezelf niet liefdevol en sterk en geduldig en nederig maken. Je leeft met Mij, en dan brengt Mijn leven de wondere verandering tot stand.

Raak dat verlangen kwijt

Wederom zeg Ik: oordeel nooit iemand anders. Dat is een van Mijn taken die Ik nimmer overdroeg aan wie van Mijn volgelingen ook.
Leef met Mij. Zo zul je in staat gesteld worden meer te zien van dat innerlijke ik-leven, dat Ik in een ieder zie. Dan zul je een nederigheid leren, die je het verlangen tot oordelen zal doen verliezen. O, zoek allen lief te hebben en te begrijpen. Heb hen lief om Mijnentwil. Ze zijn de Mijnen. Wanneer je met Mij leeft zul je inzien hoe Ik met medelijden ben vervuld jegens hen en hoe Ik naar hen verlang. Wanneer je dat inziet, moet je liefde voor Mij verhinderen dat je Mij pijn doet door onvriendelijke kritiek op hen om wie Ik geef.

- 10 september

God of de Mammon?

Je moet bereid zijn je af te scheiden van de wereld. Wens je de algehele en volmaakte voldoening, die je in Mij vindt èn daarnaast de voldoening van de wereld? Dan probeer je God te dienen èn de Mammon, of als je niet probeert te dienen, dan maak je bij beiden toch aanspraak op een beloning: bij God en bij de Mammon.
Als je voor Mij werkt, dan heb je je beloning. Maar daarna wend je je tot de wereld, tot mensen, en verwacht je die beloning ook. Dat is niet juist.
Verwacht van niemand liefde of dankbaarheid of erkenning. Alle beloning, die je toekomt, zal Ik je geven.

Rimpelloos

Vrede. Het is je taak om die vrede in je hart en leven te bewaren. Dit is je werk voor Mij. Het is zo uiterst belangrijk, omdat wanneer het je eraan ontbreekt, je dan als een kanaal voorlopig onbruikbaar bent.
Leer de geringste rimpeling aan de oppervlakte van je leven waar te nemen. Leer de kleinste onrust in de diepten van je hart te onderkennen. Dan terug naar Mij, totdat alles rustig is.
Bedenk dat wellicht een boodschap niet gebracht wordt, omdat Ik je niet kan gebruiken; een of ander woord van tederheid ongezegd blijft, omdat het eigen-ik je kanaal blokkeert.
Alleen het eigen-ik kan onrust veroorzaken, en Mijn grote gave aan Mijn discipelen was VREDE.

- 9 september

Werk aan jezelf

In Uw kracht overwinnen wij.
Ja! Je overwinningskracht ontvang je van Mij. Met Mij kan er niets fout gaan. Daarom is het geheim van het succes gelegen in het leven met Mij.
Wil je je leven zo goed mogelijk benutten? Leef dan heel dicht bij mij, de Heer en Gever van alle leven.
Je kunt zeker zijn van je beloning. Het zal een volmaakt succes zijn, maar Mijn succes.
Soms zal het succes daaruit bestaan, dat zielen werden gewonnen, soms dat een ziekte werd genezen, en dat boze geesten werden uitgedreven. Soms bestaat het succes uit een volbracht offer, zoals dat op Golgotha. Soms is dit het succes van iemand, die ondanks de verachting en kwelling en honende kreten van Zijn vijanden geen enkel woord ten antwoord gaf. Of het succes van een verrezen Verlosser, zoals Hij in de hof van Jozef van Arimathéa wandelde op die eerste Paasmorgen.
Maar dat alles is Mijn succes. De wereld mag je als een mislukkeling beschouwen. De wereld oordeelt niet zoals Ik oordeel.
Buig je knieën in verwondering voor Mijn openbaring. De vreugde, die het zien van geestelijke waarheden geeft, is een grote vreugde; als de hemelen geopend zijn en de Stem spreekt - niet tot ieder hart, maar tot het trouwe liefhebbende hart.
Bedenk, dat jij het grote werkterrein bent voor jezelf. Dit is je eerste taak: wieden, planten, graven, snoeien, vruchtdragen. Wanneer dat gedaan is, geef Ik je andere werkterreinen.

De wensen van je hart

Blijf even staan op de drempel van Mijn huis van overvloed.
Houd even stil in ontzag en in de vreugde der aanbidding.
Hij zal je de wensen van je hart geven. Geef je verlangens zelf, ontstaan als ze zijn in de verbondenheid met de Goddelijke Geest, en ontvang hun vervulling.
Weet dit en laat je hart zingen van de blijdschap over dit wonder van voorziening.

- 8 september

Wandel in Mijn liefde

Wanneer het lijkt, dat het je aan de nodige voorzieningen heeft ontbroken, weet dan, dat dit niet het geval is. Maar tegelijkertijd moet je om je heen zien, om na te gaan, wat je weg kunt geven. Geef iets weg.
Als de voorziening onvoldoende lijkt te zijn, is er altijd ergens een stagnatie, een blokkade. Je geven heft die blokkade op en laat de Geest van Mijn voorziening vrij stromen.
Wanneer je je bewust bent, dat Ik tegenwoordig ben als Liefde, dan verandert dit het hele leven. Het feit, dat je je bewust bent van Mijn tegenwoordigheid, maakt, dat je hele wezen zich voor Mij openstelt, en dat brengt ontspanning. Ontspanning brengt vrede. Vrede veroorzaakt blijdschap. 'De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat' en 'de blijdschap, die niemand je ontneemt'.
Mijn liefde en zorg voor je zijn niet onder woorden te brengen. Wees daarvan overtuigd. Verheug je erin. Wandel in Mijn liefde. Deze woorden zijn van grote betekenis. Er is vreugde, veerkracht en blijdschap in de wandel van hen, die in Mijn liefde voortgaan. Die wandel wordt tot een blijde, overwinnende en triomferende tocht. Wandel dan.

Volmaakte harmonie

Geen wanklank bederft je gemeenschap met Mij, want alleen met Mij kan het leven volmaakte harmonie zijn. Er valt van jullie kant wellicht veel te betreuren, mislukking, ontrouw, vrees, zonde.
In Mijn heilige tegenwoordigheid wordt alles weggevaagd door Mijn hand van liefde. Alleen de liefde, de vrede-schenkende, harmonie-brengende liefde blijft. Als je de wereld tegemoet wilt treden en je kalmte wilt bewaren, dan moet je aan de wereld en je taken daarin, Mijn vrede en harmonie brengen.

- 7 september

Eeuwige armen

De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. (Deut. 33:27)
Armen, beschermende armen, brengen de tedere liefde van je Vader (Mijn Vader) tot uitdrukking. De mens met zijn zorgen en moeiten, heeft niets zozeer nodig als een toevluchtsoord. Een plaats om te schuilen. Een plaats, waar niemand en niets hem iets kan doen.
Zeg tegen jezelf 'Hij is onze Toevlucht'. Zeg het tot de waarheid daarvan tot in het diepst van je ziel is doorgedrongen. Zeg het tot je het weet - tot je er zo zeker van bent, dat niets je meer beangstigen kan.
Voed dit gevoel van zekerheid niet alleen tot de angst verdwijnt, maar totdat in plaats daarvan de blijdschap opwelt. Toevlucht. Eeuwige armen - zo onvermoeibaar - zo veilig - zo zeker.

'Here, mijn Here!'

Het menselijk hart snakt naar een leider, iemand wiens wil men graag gehoorzaamt.
Het snakt naar een eenheid van doel en streven met een geliefde. Het snakt ernaar te worden begrepen.
Het snakt ernaar zich te ontsluiten zonder terughoudendheid en daardoor kracht te vergaren.
Om daardoor ook een steeds inniger ontsluiting te krijgen van het hart van de geliefde. Waar kan het hart van de mens bevrediging vinden zoals bij Mij?

- 6 september

Beschik over je Heer

'Heer, ik maak aanspraak op Uw hulp.'
Ja, maak aanspraak op Mijn hulp en doe dat voortdurend! Er bestaat een vertrouwen, dat lang wacht en een vertrouwen, dat geen uitstel duldt - dat, als het eenmaal overtuigd is van de juiste koers en zeker is van Gods leiding, met alle vasthoudendheid van een kind zegt: 'Nu'. 'O, mijn God, wacht niet langer'.
Jullie zijn geen dienstknechten meer, maar vrienden. Een vriend kan over zijn vriend beschikken; hij kan weten, dat alles wat de vriend - de ware vriend - bezit, hem rechtens toebehoort. Dat betekent niet een lui leventje op kosten van een vriend, maar het aanspraak maken op de middelen van die vriend: naam, tijd, en alles, wat hij bezit als je eigen voorzieningen zijn uitgeput.
Vriendschap - ware vriendschap - houdt in, dat men het recht heeft om zich de dingen toe te eigenen. En in de dienst van God heerst volmaakte vrijheid. Erfgenamen van God - als medeërfgenamen deel je met Mij in de erfenis. Wij delen in alles, wat de Vader bezit. Je hebt dezelfde rechten als Ik om dat te gebruiken en er aanspraak op te maken. Maak gebruik van je recht. Een bedelaar smeekt. Een zoon, een dochter, neemt.
Geen wonder, dat Ik, wanneer Ik Mijn kinderen smekend en wachtend voor Mijn huis zie zitten, hen laat begaan totdat zij zich realiseren hoe dwaas zij handelen, daar zij alleen maar hun huis hebben binnen te gaan om het nodige te nemen.
Niet iedereen kan dit doen. Eerst moet men een duidelijk besef hebben van het zoonschap van God.

Geen trots

Ben je gereed voor training en tucht? Zoals Mijn winterse bomen, schijnbaar nutteloos en krachteloos voor hen die geen begrip hebben van het geworteld zijn in Mij dat je standvastig houdt te midden van de stormen en de winterkou.
Dwars door de donkere maanden heen, wanneer je schoonheid (je vermogen om te helpen en te beschermen) opgeofferd is, neem je toch nog kracht en voedsel in je op.
De tijd om te helpen zal weer aanbreken en je zult hebben geleerd niet persoonlijk trots te zijn op de pracht van je gebladerte en de rustgevendheid van je schaduw.
Je zult ze benutten voor hen die ze nodig hebben, maar je zult Mij, je Heer, de eer geven.

- 5 september

Vooruitgang

Vooruitgang is de wet van de hemel. Klim hoger op, steeds hoger op tot leven en schoonheid, kennis en macht. Hoger en hoger.
Wees morgen sterker, moediger en liefdevoller dan je vandaag was.
De wet van vooruitgang maakt het leven zinvol, geeft het een doel.

De liefde springt voorwaarts

Je moet dicht bij Mij blijven.
Getrouwheid is niet slechts een gehoorzamen aan de geboden in Mijn geschreven Woord. Ze is het intuïtief kennen van Mijn wens, door een nauw en innig contact waaruit een waar begrip omtrent Mij is gegroeid.
Zelfs met deze kennis kan getrouwheid alleen mogelijk zijn wanneer je versterkt wordt met de kracht die deze omgang met Mij schenkt.
Indien je Mijn geringste verlangen kent en uit Mij de kracht in je hebt opgenomen om dat verlangen uit te voeren, dan springt de liefde voorwaarts, reagerend, zich verblijdend in de Heer.

- 4 september

Werp die lasten af

Onze God is onze voorziening.
Zie naar Mij op voor alles... Vertrouw in alles op Mij. Werp die lasten af en dan kun je zingend en vrij met blijdschap je weg gaan. Als je erdoor belemmerd wordt, zul je vallen.
Werp die lasten aan Mijn voeten, en wees ervan overtuigd, dat Ik ze zal opnemen en met elk zal doen, wat werkelijk het beste is.

Wij wandelen tezamen

Heer, ik wil met U wandelen.
Zie, Ik pas Mijn tempo aan bij dat van jullie, zoals een liefhebbend ouder doet bij dat van zijn kind.
Er moet dus veel zwijgen zijn in onze omgang, omdat je nog niet in staat bent heel de wonderbare waarheid te dragen die Ik je verlang mede te delen.
Maar hoewel woorden je wellicht geen antwoord ontlokken, kun je niet anders dan opgroeien in Mijn tegenwoordigheid, opgroeien in genade, opgroeien in kennis.
En zo in die rust, die Ik beloofde aan hen die tot Mij komen, krijg je inderdaad de kracht die voortkomt uit geborgenheid in liefde.

- 3 september

Laat uw wandel in de hemelen zijn

O Heer, u, die de God bent van hen, die vermoeid en belast zijn, kom en red ons.
Ik ben je Verlosser. Niet alleen van de last der zonde, maar ook van de zorgen, waaronder je gebukt gaat, van alle misère en neerslachtigheid, van nood en ellende, van uitputting en verdriet. Je Verlosser.
Denk er aan, dat je in werkelijkheid in de geestenwereld leeft - dat is het ware leven.
Wend je blik af van de aardse zorgen, hef je hoofd op en zie de glorie van het Koninkrijk. Hef elke dag je hoofd iets hoger op en zie steeds meer van de hemel. Spreek tot Mij. Verlang naar Mij. Rust in Mij. Blijf in Mij. Niet door Mij rusteloos je lasten te brengen om ze daarna weer koortsachtig op te nemen en weg te dragen.
Nee, blijf in Mij! Zonder ook maar één moment het besef te verliezen, dat Mijn kracht en bescherming aanwezig zijn.
Blijf in de bescherming en in de rust, gelijk een kind in de armen van zijn moeder.

Jullie gebreken zijn de Mijne

Heer, ik leg U mijn gebreken voor. Alleen Gij kunt de schade herstellen die ik heb aangericht.
Omdat je van Mij bent, moet Ik Mij vereenzelvigen met al wat je bent. Ik vorm de harmonie waarvan je zulk een wanklank hebt gemaakt. Ik doe de hoop weerklinken in oren die je niet met de charme der liefde getracht hebt af te houden van zonden en mislukkingen.
Ik leid tot gelukkiger wegen hen die je verkeerd beoordeelde, verachtte.
Ik neem je tekortkomingen en omdat je verlangen naar Mij uitgaat, en je Mij kent als Heer, is het Mijn opofferende taak om deze, je tekortkomingen te dragen, te herstellen.
Stap uit je poel van tekortkomingen in de mantel van geloof en liefde, die Ik je geef.
Wees sterk om te behouden zoals je de behoudenis hebt leren kennen, sterk in Mij, je altijd overwinnende Heer.

- 2 september

Ik moet voorzien.

Ik ben je Heer. Dat staat vast. Dan kan Ik verlangen, dat je Mij gehoorzaam dient, dat je Mij trouw blijft. Maar, omdat Ik je Heer ben, ben Ik verplicht je te beschermen.
Ik ben verplicht om voor je te strijden, om plannen voor je te maken, en om te waarborgen, dat je voldoende bent voorzien van alles, wat Ik bij machte ben je te geven. Bedenk eens hoe veelomvattend die voorziening kan zijn. Twijfel daar nooit aan.
Er gaan zulke wonderen gebeuren! Wonderen, waarvan je nooit gedroomd zou hebben. Het is alleen nog nodig, dat zij besproeid worden door een dankbare geest en een liefhebbend hart om een overvloedige opbrengst te geven.

Je zult horen

Luister naar Mijn stem. Deel al je vreugden en droefheden en moeilijkheden met Mij, er steeds aan denkend dat we het werk delen.
Meer en meer zielen zullen tot je gezonden worden om te helpen. Wees gereed, afgestemd op Mijn zachtste fluistering. Er is geen gebrek aan hulp voor Mijn dienaren, maar zo dikwijls verkeren ze niet in een ontvankelijke houding.
Luister en je zult horen, is het vervolg op 'Bidt en gij zult ontvangen'. 'Zoekt en gij zult vinden', 'Klopt en gij zult opengedaan worden'. Luister en je zult horen.

- 1 september

Hoe rijk je bent!

Ik zal u geenszins begeven,
Ik zal u geenszins verlaten. (Hebr. 13:5)

Mijn kinderen, dat woord is onfeilbaar waar. Door alle eeuwen heen hebben duizenden ervaren, dat Ik nooit verander, dat Ik het nooit opgeef en dat Mijn liefde nooit faalt. 'Geenszins begeven'. 'Geenszins verlaten'. Dit betekent niet alleen, dat Ik tegenwoordig ben, maar...
Mijn liefde zal je nooit verlaten, Mijn liefdevol begrijpen zal je nooit verlaten, Mijn kracht zal je nooit verlaten. Bedenk toch wat Ik allemaal ben:
Liefde - dan ben je eeuwig verzekerd van liefde.
Kracht - dan kun je eeuwig verzekerd zijn van kracht, in elke moeilijkheid en in ieder gevaar.
Geduld - dan is er altijd een, die het nooit kan opgeven.
Begrip - dan zul je altijd begrepen worden.
Kun je te toekomst vrezen, als deze je zoveel te bieden heeft? Geliefden, 'zet je hart op de dingen, die boven zijn' (de hogere, geestelijke dingen), 'en niet op de dingen, die van de aarde zijn' (de lagere, tijdelijke dingen) en je zult ontdekken hoe rijk je bent.

Het is voldoende

Luister en ik zal spreken.
Zelden forceer Ik een toegang dwars door de vele stemmen en afleidende gedachten heen. Eerst moet daar zijn het in afzondering gaan en dan het tot zwijgen brengen van al het andere, terwijl je wacht in Mijn tegenwoordigheid. Ik het niet voldoende dat je bij Mij bent?
Laat dit soms genoeg zijn.
Het is waarlijk veel dat Ik tot je spreek. Maar hoe kun je Mijn wensen uitvoeren en leven zoals Ik graag wil dat je leeft, als je Mijn inwonende Geest niet hebt?

- 31 augustus

Bid en verloochen jezelf

Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. (Matth. 17:21)
Om anderen te kunnen redden moet je een leven leiden van gebed en gemeenschap met Mij.
Neem Mijn woorden als een opdracht, die voor jou bestemd is: 'door gebed en vasten'.
Bid en verloochen jezelf en je zult wonderbaarlijk gebruikt worden om anderen te redden en te helpen.

De hemelse muziek

Verhef je hart.
Verhef het - zijn liefde en zijn verlangens, en laat angsten en tekortkomingen achter.
Laat je hart zijn kracht en zekerheid en levenschenkende blijdschap putten uit Mij, je Heer.
Laat geen vibratie je wezen beroeren die niet in harmonie is met de eeuwige muziek van Mijn Koninkrijk.

- 30 augustus

Geef, Geef, Geef!

Geef in rijke mate. Voel je rijk.
Houd er geen krenterige gedachten op na.
Geef, geef, geef! Geef liefde, geef aandacht, geef van alles wat je bezit.
Je bent een volgeling van 's werelds grootste Gever.
Geef van je tijd, van je eigen gemak en welzijn, van je rust, van je goede naam, van je genezing, van je kracht, van je sympathie - geef van dit alles en nog veel meer.
Leer deze les en je zult een grote kracht worden om anderen te helpen en machtige dingen te doen.

Houd stand als een onoverwinnelijke

Het leven, het aardse leven, is een strijd. Een strijd waarin de mens altijd de verliezende partij zal zijn, tenzij hij de eeuwige levenskrachten te hulp roept. Doe dit, en al wat kracht heeft om je te dwarsbomen, sluipt verslagen terug.
Zeg in de kleine, zowel als in de grote dingen van het leven: 'Niets kan me deren, niets kan me bang maken. In Hem overwin ik'. Houd stand als een onoverwinnelijke, met het gezicht gekeerd naar de vijanden van het leven.

- 29 augustus

Fluister Mijn naam

Fluister heel even Mijn Naam.
Het is er mee, als met een kind, dat even je hand drukt; dit brengt jou ertoe om in antwoord daarop ook even zijn hand te drukken, wat het vertrouwen van het kind versterkt en de vrees verdrijft.

Goddelijke uitbundigheid

Laat Christus in u wonen in alle overvloedige wijsheid.
Het is de krenterige houding van Mijn volgelingen, die een smet werpt op Mijn godsdienst.
Denk lang na over de Goddelijke uitbundigheid van bewoordingen die gebruikt zijn door hen die iets afwisten van het wonder van Mijn Koninkrijk - 'De rijkdommen', 'De overvloed', 'De volheid'. Er bestaat geen karigheid bij God.
De enige beperking wordt aangebracht door het onvermogen van Mijn volgelingen om te nemen. Overvloed aan wijsheid en onbegrensde kracht om anderen te helpen, kunnen je toebehoren.

- 28 augustus

Voortdurend dienen

Dienen is de wet van de hemel. Mijn engelen gehoorzamen altijd. 'Zij dienen Hem zonder ophouden' kan van allen gezegd worden, die Mij liefhebben.
Liefde gaat gepaard met een voortdurend dienen bij alles wat je doet, zelfs bij het rusten.
Beschouw dit niet als het doel, maar als het begin van een nieuw leven, dat aan Mijn dienst gewijd is.
Een leven van kracht en vreugde.

Gouden draad

Laat Mijn Geest van kalmte in je wezen toe en je leiden en vervullen met vrede en kracht. Zoek in elke dag die gouden draad, die door alles heen loopt, en die alle eenvoudige opdrachtjes en woorden en belangen en gevoelens verbindt tot een geheel.
Overhandig dan welbewust aan het einde ervan de dag weer aan Mij en laat al wat onvolkomen is bij Mij achter. Het werk van de hemel is het om 's mensen onvolmaakte of onafgemaakte taak te voltooien, wanneer deze althans door de hemel bevolen was.
Aanschouw de blijdschap des levens en alleen al daardoor zul je de blijdschap vermeerderen. Blijdschap neemt toe door 's mensen besef van blijdschap.

- 27 augustus

Verwarde zaken

In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. (Jes. 30:15)
Voel dat aan... Vertrouw Mij. Leid Ik je niet veilig en getrouw? Wil je Mij, je Meester, geloven, als Ik zeg, dat dit alles alleen maar plaats vindt om je gebeden in verhoring te doen gaan?
Bedenk, dat Ik de Allerhoogste ben, die alles weet en alles kan regelen.
Zodra je je zaken, met hun verwarring en moeilijkheden in Mijn handen had gelegd, ben Ik begonnen aan een therapie voor alle disharmonie en wanorde.
Je moet weten, dat Ik je daarbij niet meer pijn zal doen dan een patiënt zou worden aangedaan door zijn arts, die een therapie heeft uitgedacht, welke naar zijn overtuiging zal helpen. Ik zal alles met de grootst mogelijke zorg en liefde doen.
Zeg Mij, dat je Mij hierin vertrouwt.

Een door de Geest geleid gezin

Heb geen vrees. Wonderen openbaren zich.
In dit leven of in het hogere leven is de les dezelfde - het in zich opnemen van Mijn Geest - leven, denken en handelen in Mijn Geest, totdat anderen gedwongen zullen zijn de kracht en aanspraken ervan te zien en te erkennen.
Betekent dat eenzaamheid voor Mijn volgeling? Nee, want ook al vind je menselijke eigen-ik geen erkenning, de ware ik, veranderd door Mijn Geest, deelt in al die volheid van kracht en resulterende blijdschap.
Je bent geen op zichzelf staand wezen, maar een van een machtig, door de Geest geleid gezin, deelhebbend aan het welzijn van het gehele gezin, samenwerkend in elke daad van ieder lid, deelhebbend aan de zegen van ieder.
Een voorsmaak is dit van 's hemels eenheid en vervulling.

- 26 augustus

Aanvaard beproevingen

Misschien lijkt het wel, dat je ten onder zult gaan aan beproevingen en moeilijkheden. Zij kunnen niet anders dan Mijn wil doen, en die wil is, naar je hebt gezegd, jouw wil.
Zie je niet in, dat je niet ten onder kúnt gaan? Van nu af aan gaat er een nieuw leven voor je open. Het ligt aan jou of je het Koninkrijk, dat Ik voor je bereid heb, binnengaat.
Het zonlicht van Mijn tegenwoordigheid schijnt op je paden. Heb vertrouwen en ga onbevreesd verder. Mijn genade is genoeg voor al je noden.

'Ik sterf dagelijks'

Ik beklemtoonde dat indien iemand Mij wilde volgen, hij zichzelf zou moeten verloochenen en zijn kruis moest opnemen.
De zelfverloochening die Ik Mijn discipelen op het hart drukte als zijnde noodzakelijk, was niet alleen maar een kwestie van tucht, van opgeven, van afstand doen.
Ze was een totale afwijzing van elke aanspraak die het eigen-ik zou kunnen maken, door die te negeren, te weigeren die te erkennen.
Dit moest niet één keer worden gedaan, maar dagelijks; er moest een dagelijks opnieuw kruisigen zijn van enig deel van het eigen-ik leven dat nog niet volkomen gestorven was.

- 25 augustus

Uitputting

Wij zoeken U zoals U ons hebt gezegd.
En zoekend zul je vinden. Niemand heeft ooit tevergeefs Mijn tegenwoordigheid gezocht. Niemand heeft ooit tevergeefs Mijn hulp ingeroepen.
Een zucht van verlangen... en Mijn Geest is er om aan te vullen en te vernieuwen. Soms zijn vermoeidheid en uitputting geen teken van gebrek aan geest, maar van gebrek aan leiding door de Geest.
Vele wonderbare dingen zouden niet zijn gebeurd zonder de lichamelijke en geestelijke vermoeidheid van Mijn dienstknechten, waardoor het noodzakelijk werd dat zij het werk lieten liggen, zich afzonderden en rust namen. Hoewel Mijn weg smal lijkt, leidt deze toch tot het Leven, het overvloedige Leven. Volg die weg. Deze is niet zo smal of Ik kan nog wel naast je lopen. Met zo'n gezelschap ben je nooit eenzaam. Een oneindig liefdevolle en oneindig sterke kameraad zal de weg met je afleggen.

Woning van de Geest

'Opdat ze niet zullen struikelen' - 'Houd vast wat gij hebt'. Elke waarheid die je hebt geleerd, moet zich met je leven verbinden door gehoorzaamheid.
Het karakter van je ziel is als een bouwwerk. Het IS een bouwwerk (de tempel) waarin de Geest van God woning kan maken.
Stenen die los op de grond liggen zijn nutteloos; samengevoegd, verbonden, vormen ze een bouwwerk.
Zo is gehoorzaamheid het cement waarmee waarheden worden vastgehouden en een deel van je wezen worden. Waarheden die anders verloren zouden gaan. Daarom moet elke waarheid die Ik je geef in praktijk worden gebracht.

- 24 augustus

Verheven hoogten

O Heer, wij weten, dat Gij groot zijt en bij machte ons te bevrijden.
Ik ben je Bevrijder. Vertrouw volkomen op Mij. Weet, dat Ik zal doen, wat het allerbeste voor je is. Wees bereid en gewillig, opdat Mijn wil zal geschieden.
Weet, dat bij Mij alle dingen mogelijk zijn. Klamp je vol vreugde vast aan deze waarheid.
Zeg vele malen: 'Alle dingen zijn mogelijk bij Mijn Meester, mijn Heer, mijn Vriend'.
Als deze waarheid wordt aanvaard en vast wordt geloofd, dan is dit de ladder, waarlangs een ziel kan opklimmen vanuit de diepste put naar de meest verheven hoogten.

Macht en majesteit

Je ziet Mij soms als de Man van smarten.
Aanschouw Mij ook in de majesteit van Mijn Godheid.
Niet altijd kan de mens Mijn wensen veronachtzamen en Mijn geboden overtreden.
Ik zie de ontwijding van Mijn beeld aan, Ik zie de ondergang van het koninkrijk der wereld, dat het Koninkrijk des Heren had moeten zijn. Ik zie hartstochten die niet in toom gehouden worden en onschuld die bezoedeld wordt en de mens die luid schreeuwt om heerschappij.
Dan wandelt de Man van smarten als een Koning met vlammende ogen, wanneer Hij ziet de vertrapten, de verdrukten, de vervolgden en de vervolger, de tiran en de zwakke.
Hoelang zal Ik geduld hebben? HOELANG?

- 23 augustus

De top

Kijk niet naar de kleine beproevingen en verdrietelijkheden van ieder uur van de dag. Zie het ene plan en het doel, waar alles naar toe leidt. Als je bij het bergbeklimmen je ogen alleen maar op iedere steenachtige en moeilijke plek vestigt, en niets anders ziet dan dat, wat is je klimmen dan vermoeiend en nutteloos!
Maar als je bij iedere stap bedenkt, dat die je naar de top voert, welke je wilt bereiken, vanwaar je blik over heerlijke en schone vergezichten zal gaan, dan zul je de berg geheel anders beklimmen.

Honger naar gerechtigheid

Velen vragen zich af waarom hun verlangen naar gerechtigheid niet wordt bevredigd overeenkomstig Mijn belofte. Maar die belofte was op voorwaarde dat er honger en dorst zou zijn. Indien de waarheden die Ik gegeven heb, niet omarmd zijn, kan er geen echte honger zijn naar meer.
Dus wanneer je het vreugdelicht op je pad mist, wanneer je visie verdwenen lijkt, en de Stem zwijgt, vraag je dan af of je in gebreke bent gebleven om de lessen die je onderwezen zijn, in je leven op te volgen.
Breng Mijn onderricht in praktijk in je leven en kom dan, hunkerend naar meer tot Mij, het brood des levens, het voedsel voor je ziel.

- 22 augustus

Zonnestralen

Omdat jullie beiden ernaar verlangd hebben Mijn wereld te redden, laat Ik je die training ondergaan, die je bekwaam zal maken om te redden.
Aanvaard beiden iedere dag je pijnen en lijden, je moeiten en ontberingen, en breng ze als een offer voor een ziel, die het moeilijk heeft, of voor een of ander gebed, dat in het bijzonder verhoring behoeft.
Zo zal het mooie van iedere dag blijven voortleven, terwijl zijn moeite en smart, zijn problemen en pijn reeds lang tot het verleden behoren.
Leer uit Mijn leven over het lijden, dat anderen redt. Dan zul je zingen in je pijn. Dwars door de donkerste dagen schijnen er zonnestralen.

Ware kracht

Velen spreken OVER Mij en verwonderen zich dat hun woorden geen kracht hebben. Het zijn niet Mijn Woorden, het zijn woorden over Mij. O, wat een verschil.
De wereld is verzadigd met woorden over Mij.
De wereld heeft nodig dat ze Mij ziet, niet dat ze over Mijn kracht hoort, maar dat je die in actie ziet. Niet dat ze over Mijn vrede hoort, maar dat ze ziet dat deze Mijn volgelingen kalm houdt, onberoerd en onbewogen, wat de uiterlijke omstandigheden ook zijn.
Niet dat ze over Mijn blijdschap hoort, maar dat ze deze ziet, omdat uit verborgen diepten van zekerheid, waar de ware kracht en vrede wonen, deze naar de oppervlakte van het leven opwelt en geopenbaard wordt aan allen rondom.

- 21 augustus

Gebroken stemmen

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Maar de geest, die aan de aarde gebonden is, kan niet opstijgen. Iedere zegen, die Ik je zend, elke vreugde, en elke geslaagde poging om vrij te zijn van armoede en zorg zal een van de banden losmaken, die je aan de aarde bindt.
Het zijn alleen die banden, die je gebonden houden. Als je daarvan bevrijd bent, heeft dit tot gevolg, dat je opstijgt naar het rijk waar vreugde is en waardering.
Gekortwiekte vleugels kunnen weer aangroeien. Gebroken stemmen kunnen weer krachtig worden en mooier klinken dan ooit tevoren. Je vermogen om anderen te helpen zal je spoedig vreugde geven, ook al meen je aanvankelijk, dat het te laat is om aan die hulp nog vreugde te beleven.
Uitgeput en vermoeid naar het lijkt, en afgemat door pijn, zeg Ik je: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'. die belofte zal worden vervuld. Door de jaren heen heb Ik op tedere wijze gesproken, en ook heden nog spreek Ik op tedere wijze tot jullie, Mijn geliefden, vlak bij je vermoeide oren, die beu zijn van alle geluiden.
'Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven'.

Waar Mij te vinden - altijd

De mens zoekt zo dikwijls en verwondert zich dan dat hij niet vindt. Hoe komt dat? Omdat Ik slechts gevonden kan worden langs het pad van simpele gehoorzaamheid.
Ik zei: 'Ik ben niet gekomen om Mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft'. Ik betreed, zoals Ik altijd heb gedaan, het pad van simpele gehoorzaamheid. Daarlangs zal Ik gevonden worden.
De mens moet eenvoudig gehoorzaam zijn aan Mijn geboden, alvorens zijn voetstappen in Mijn richting kunnen gaan. Dan, wanneer hij zoekt, zal hij Mij werkelijk vinden. Ik zei dat jullie moesten worden als kleine kinderen om het Koninkrijk des hemels in te gaan.

- 20 augustus

Schaamte en berouw

Mijn kinderen! Ja! 'Een schild tegen de verachting en een bescherming tegen het verwijt'. dikwijls moet Ik Mijn discipelen ervoor beschermen, dat zij zichzelf verachten en beschuldigen.
Mijn arme Petrus zou nooit de moed hebben gehad om verder te leven, als er niet de tedere liefde was geweest, waarmee Ik hem had omhuld. Niet tegen de toorn van Mijn Vader, die een en al liefde is, moest Ik hem beschermen, niet tegen de hoon van Mijn vijanden, noch tegen de wrok van Mijn vrienden - neen! tegen de haat, waarmee Petrus zichzelf haatte.
En evenals vroeger, zijn ook bij Mijn volgelingen van heden schaamte en berouw en verachting afkomstig van henzelf, van hun zwakke 'ik'. Zij dachten, dat zij zo sterk en dapper voor Mij waren! En dan moet Ik hen beschermen met een schild van liefde, want anders zouden zij nooit meer de moed opbrengen om te strijden en te overwinnen. Maar dit geconfronteerd worden met zichzelf is nodig - schaamte en berouw moeten komen. Dat is een stadium in de ontwikkeling, maar slechts een stadium. Wat zouden de blijde vleugels van een vlinder voor nut hebben als deze op de grond bleef, terneergedrukt bij de gedachte aan zijn verachtelijk verleden?
En daarom zeg Ik nu tot jullie beiden, dat je geen moment meer moet stilstaan bij je zonden, en vergissingen, en fouten en slechte gewoonten uit het verleden.
Wees als iemand, die een wedstrijd loopt, die struikelt en valt, opstaat en voortsnelt naar de eindstreep. Wat helpt het als hij blijft staan om de plek te onderzoeken waar hij viel, om te huilen over het oponthoud en over de kortzichtigheid, dat hij dat, wat hem deed struikelen, niet eerder had gezien en uit de weg was gegaan?
Dit geldt ook voor jullie, en als een bevel draag Ik je op: zie niet achterom. Geef jezelf en allen, die je ooit hebt ontmoet, vanaf heden een nieuwe kans. Denk niet meer aan hun zonden en mislukkingen, noch aan die van jezelf. De herinnering is een stroom van teleurstelling, die de zwemmer hindert.
Toen Ik Mijn discipelen twee aan twee uitzond, geen reiszak, geen twee hemden, geen geld, was dat een opdracht, die niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk moest worden uitgevoerd. Op de reis door het leven moet je je ontdoen van alles, wat niet belangrijk is. Werp alles weg, wat je hindert, de onvolmaaktheden van anderen uit het verleden - het gevoel van mislukking.
Reis zonder lasten, met een licht hart, en een licht hart is van grote invloed.
Mijn kinderen, Ik heb je lief.

Heerlijke gelegenheid

Het leven van de mens is geen tragedie of komedie, opgevoerd door een grillige God.
Het is de heerlijke gelegenheid die de mens heeft om te herwinnen wat de mensheid verloren had - daarbij geholpen door Degene die de kortste weg daartoe vond en die bereid is op elk willekeurig punt en gedurende de gehele weg de mens te voorzien van het eeuwige leven.
Dat eeuwige leven, dat alleen hem in staat stelt, zelfs hier en nu, de atmosfeer van de hemel zelf in te ademen, en bezield te worden door het leven in de Geest, waarin Ik op aarde leefde; God, die mens geworden is.

- 19 augustus

Een menselijke tempel

Heer, wij hebben U lief, wij aanbidden U.
Buig diep voor Mij. Aanbidden is geen smeken, hoewel beide vormen van gebed laten zien, dat de mens Mij op verschillende wijze nodig heeft. Buig diep in aanbidding, je niet alleen bewust van Mijn menselijkheid, maar ook van Mijn Goddelijke majesteit.
Als je in nederige aanbidding neerknielt zal Ik je zeggen, dat toen Ik mens werd voor jullie, Ik dit heb gedaan met het verlangen om dat mens-zijn op het niveau van Mijn Goddelijkheid te brengen.
De aarde gaf Mij het beste, wat zij bezat - een menselijke tempel om Mijn Goddelijkheid te omsluiten en Ik stelde haar in het bezit van Goddelijke macht, Goddelijke liefde en Goddelijke kracht om voor altijd tot uiting te komen in die kinderen van de wereld, die Mij zouden aannemen, hun hart voor Mij zouden openstellen en Mijn leven zouden trachten te leven.
Als je dus in nederigheid neerknielt, sla dan je ogen op naar de hemel en realiseer je de majesteit, de macht en de schoonheid die ook van jou kan zijn. Bedenk, dat er geen grenzen zijn aan wat Ik wil geven - jij kunt grenzen stellen bij het aannemen.
O, verblijd je over de wonderen, die je mag beleven, en als je ze ziet tijdens het gebed, sta dan op in Mijn kracht, vol verlangen ze tot stand te brengen!

Overvloedig geven

Here, ik vraag om Uw onbegrensde voorzieningen.
Ik geef niet met karige hand. Zie de schoonheid in de natuur, de overdaad, de overvloed. Wanneer Ik je een werk geef te doen, iemands nood geef te lenigen, dan kennen Mijn voorzieningen geen grenzen.
Ook jullie moeten deze Goddelijke vrijgevigheid leren, niet alleen jegens de eenzamen, de behoeftigen met wie je in aanraking komt, maar ook jegens Mij, je Heer.
Meet de rijkdom van Maria's geschenk af aan de offers die vandaag de dag worden gebracht door hen die hun liefde voor Mij belijden. Onvrijgevigheid belemmert de ziel in zijn groei.

- 18 augustus

Stenen op de weg

Ik ben hier. Afstanden zijn er niet tussen jou en Mij. In het Koninkrijk van de Geest meten wij niet met aardse maten. Een verkeerd woord, een mislukking, die door vrees veroorzaakt is, een scherpe kritiek, dàt zijn de dingen, die scheiding maken tussen een ziel en Mij. Je training moet zwaar zijn, opdat je werk voor Mij niet wordt belemmerd.
Je zoekt Mijn tegenwoordigheid en wie zoekt zal vinden. Het gaat er niet zozeer om, dat de mens zoekt, dan wel, dat hij zich bewust onvoorwaardelijk overgeeft aan Mijn wil, zowel in de kleine als in de grote dingen van het leven. Alleen dan kan Ik leiding geven.
Je weet wel wat voor een verschil het is of je een blij, lief, vrolijk springend kind op een weg met je meeneemt, dat alle leiding van jou verwacht en vanzelfsprekend elke beslissing en verandering aanvaardt - of wanneer je een kind bij je hebt, dat je moet dwingen omdat het tegen de wandeltocht is en zich verzet, zelfs al zou het op een rustiger moment zeggen: 'Ja, ik wil wel met je meegaan, want ik kan niet alleen achterblijven, maar ik heb een hekel aan deze weg'.
Bij Mijn discipelen gaat het niet om de weg op zich, maar het gaat erom, dat zij zich vol liefde verblijden over de weg en de leiding. Je bent wel bereid leiding te ontvangen, maar jullie beiden verblijden je niet in de kleine stenen, die er dagelijks op de weg liggen, zoals je dit zou moeten doen.

Verbroken banden

Maak los de ketenen die mij binden aan de aarde en aan stoffelijke dingen.
Ze zullen losgemaakt worden. Zelfs nu wordt je gebed verhoord. Maar je kunt alleen dan volkomen worden bevrijd als je meer en meer leeft met Mij.
Bevrijding van je gedachten van aanspraken van het eigen-ik door Mijn aanspraak. Vervang elke gedachte van vrees of afkeer door een gedachte van geborgenheid in Mij en van blijdschap in Mijn dienst. Vervang elke gedachte van beperktheid of hulpeloosheid door een van kracht, van een door de Geest gesteund leven.
Doe dit volhardend. In het begin in een welbewuste poging, totdat het een bijna onbewuste gewoonte wordt. De ketenen zullen stukspringen en geleidelijk zul je het wonder van je vrijheid verwezenlijken.

- 17 augustus

De natuur lacht

Ik kom, Ik kom. Je hebt Mij nodig. Vertoef hier veel in de buitenlucht. Daar is Mijn zonneschijn, Mijn heerlijke lucht, Mijn tegenwoordigheid, Mijn onderwijs.
Zou dit alles niet maken, dat het overal een feestdag voor je wordt? Zonneschijn helpt om het hart van de mens blij te maken. Het is het lachen van de natuur. Leef veel buitenshuis. Mijn medicijnen zijn zon en lucht, vertrouwen en geloof. Vertrouwen in de geestelijke zon - je wezen omhuld door de Goddelijke Geest. Geloof is, dat de ziel de Goddelijke Geest inademt. Geest, ziel en lichaam hebben hulp nodig. Aanvaard Mijn therapie voor jullie beiden met blijdschap. Kom dichter bij Mij.
De natuur is dikwijls Mijn verpleegster voor vermoeide zielen en voor lichamen, die afgemat zijn. Sta haar toe, dat zij haar gang gaat met jullie beiden.

Voortijdige zegen

Geef mij kracht om Uw tijd af te wachten, Uw tuchtiging te aanvaarden.
Slechts je falen hierin kan de antwoorden op je vele gebeden vertragen.
De zegen die je begeert, vereist een geoefend gedisciplineerd leven; anders zou ze je ondergang bewerken en de kritiek brengen van een wereld, die slechts aan het doel, Mijn doel dat je zo vurig zoekt te dienen, afbreuk kan doen.

- 16 augustus

Werk niet als je te vermoeid bent

Neem rust. Het is niet goed om werk te forceren. Neem rust totdat het Leven, het eeuwige Leven, dat door je aderen, hart en geest stroomt, je zegt weer aan te pakken - en er zal werk op volgen, dat met vreugde gedaan wordt.
Werk, dat je doet als je te moe bent, heeft nooit effect. Neem rust. Bedenk, dat Ik je Heelmeester ben, de Geneesheer van lichaam en geest.
Zie op naar Mij voor genezing, voor rust, voor vrede.

Verwachting

In al je werk, je samenzijn met anderen, dien je altijd je bewust te zijn van Mijn koesterende liefde die je omringt. Blijf in Mijn liefde.
Kom Mij tegemoet in de avond, verwachtingsvol en met liefde.

- 15 augustus

Geen straf

Ik zal je inspanningen leiden. Je wordt niet gestraft voor zonden uit het verleden. Neem Mijn woorden, die Ik je vanaf het begin dagelijks heb geopenbaard, en handel bij alle dingen zoals Ik zeg. Ik heb je steeds de weg getoond. Je hebt Mij hierin niet gehoorzaamd.
Ik heb een plan, dat alleen maar op deze wijze kan worden geopenbaard. Slechts zelden vind Ik twee zielen, die één zijn in hun verlangen om alleen Mijn wil te doen en om alleen Mij te dienen. Één-zijn werkt wonderen. Ik heb je gezegd, dat Ik ernaar verlang je te gebruiken. Mijn wereld zou allang tot Mij gebracht zijn, als vele van dergelijke zielen Mij twee aan twee hadden gediend. het was altijd 'twee aan twee'.

Mijn beeld hersteld

Zie op Mij totdat je blik zo intens wordt, dat je de schoonheid der heiligheid absorbeert. Dan wordt daadwerkelijk je kleinzielige, onwaardige eigen-ik uit je natuur verdrongen. Zie op Mij. Spreek met Mij. Denk aan Mij.
Zo word je omgevormd door de vernieuwing van je gedachten. Andere gedachten, andere verlangens, andere wegen volgen, want je wordt veranderd naar Mijn beeld.
Aldus rechtvaardig je Gods wegen met de mens - de mens gemaakt naar Zijn beeld, dat beeld werd vertroebeld, maar toch had Ik nog vertrouwen in de mens; vertrouwen dat de mens, wanneer hij in Mij, de Mens Christus Jezus, het beeld Gods zou zien, hij ernaar zou streven zich weer te verheffen - tot Mijn gelijkenis.

- 14 augustus

Mijn kostbaarste geschenk

Jezus, U bent gekomen, opdat wij leven zouden hebben en overvloed.
Leven, geestelijk leven, ziele-leven, lichamelijk leven, overvloedig leven - vreugdevol leven, machtig leven. Ja! Om dat alles te geven ben Ik gekomen.
Kun je je voorstellen, dat Mijn hart bedroefd was omdat maar zo weinigen dit heerlijke geschenk wilden aannemen?
Denk je eens in, dat het allerbeste, het kostbaarste aardse geschenk gratis aan allen werd aangeboden, en dat niemand een hand wilde uitsteken om het aan te nemen! Is dat mogelijk? Mijn Geschenk, het kostbaarste Geschenk van Leven, van overvloedig Leven - daar wendt de mens zich van af, verwerpt het, en moet er niets van hebben.
Laat dat bij jou niet het geval zijn. Haast je om het aan te nemen - om het te gebruiken.

Rijkdommen van Zijn genade

Het is aan Mijn volgelingen om Mijn Woord, het Woord van God Zelf, aantrekkelijk te maken.
Mijn Woord moet rijkelijk in je wonen. Er moet geen karigheid, geen armoede zijn, maar een overvloed van rijke voorzieningen.
Let op het woord wonen. Niet bij vlagen, zoals Ik je heb gezegd. Het moet zich daar thuis voelen, het moet er thuishoren. Geen kwestie van schrale of uitgeputte voorzieningen.
Het Woord van God groeit in betekenis, in intensiteit voor je, wanneer je het in werking stelt. Bedenk ook dat het Woord van God, dat Woord is dat vleesgeworden is, Die bij je woont, je Heer Jezus Christus.

- 13 augustus

Volmaaktheid

O, Jezus, help ons, wij smeken het U.
Altijd ben Ik je Helper, uit duisternis naar licht, uit zwakheid naar kracht, uit zonde naar zaligheid, uit gevaar naar veiligheid, uit armoede naar overvloed, uit onverschilligheid naar liefde, uit wrok naar volmaakte vergeving.
Laat een vergelijking met anderen om je heen, je nooit tot tevredenheid stemmen. Laat altijd luid Mijn woorden klinken: 'Wees gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is'. Neem met niets minder genoegen.
Maak er een gewoonte van je karakter te onderzoeken in zijn verhouding tot het leven, tot degenen, die je lief hebt, je huisgezin, vrienden, kennissen, je land, je werk. Zie waar Ik, in dezelfde verhouding of omstandigheden of situatie, anders zou handelen.
Overleg hoe deze en dergelijke fouten het best kunnen worden uitgeroeid, hoe deze of gene zonde, fout of nalatigheid kan worden vermeden.
Doe dit ten minste eenmaal per week.

De weg die je nam

Zie achterom naar de weg waarlangs Ik je geleid heb. Zeg bij jezelf: 'Is mijn Heer vandaag niet even sterk als in de dagen die achter mij liggen? Heeft Hij mij niet gered toen menselijke hulp machteloos stond? Heeft Hij niet Zijn belofte gehouden en Mij beschermd en voor Mij gezorgd? Kan ik, daaraan denkend, nu twijfelen aan Zijn macht?' Zo zul je vertrouwen krijgen en een vaster geloof. Wanneer je geloof dan dus gesterkt is, kan Mijn kracht meer vrijelijk en vollediger voor je werken.
Je begint je nog maar pas Mijn wonderen te realiseren. Je zult ze meer en meer tot openbaring zien komen wanneer je voortgaat.
Laat Mij toe in al wat je doet, in elk plan, in elke daad.

- 12 augustus

Oefen invloed uit op het wereldgebeuren

Onthoud, dat geen enkel gebed onverhoord blijft. Bedenk, dat op het moment, dat je denkt, dat er iets niet goed is, of dat iemand anders had moeten handelen - dat op dat moment je plicht en verantwoordelijkheid begint om te bidden, dat de verkeerde dingen in orde mogen komen, of dat die persoon mag veranderen.
Zie je verantwoordelijkheid onder ogen. Wat is er niet goed in je land, met zijn staatslieden, zijn wetten en zijn volk? Denk daar rustig over na en maak een gebedszaak van deze dingen. Je zult bemerken, dat levens, waarmee je nooit in aanraking komt, veranderen, dat er op jouw verzoek wetten worden gemaakt, en dat het kwaad wordt uitgebannen.
Ja, leef groots! Leef om te dienen en om te redden. Het kan zijn, dat je nooit je kamer uitkomt en toch misschien in je land, in de wereld, een van de grootste krachten ten goede wordt.
Wellicht zie je nooit, wat voor een machtig werk je doet, maar Ik zie het, en de boze ziet het. O, het is een heerlijk leven, het leven van iemand, die redt! Medearbeiders van Mij. Ga dit steeds meer zien.
Leef met Mij, deelgenoten van Mijn leven.

Heilig plezier

Leef met Mij. Werk met Mij. Schep er altijd behagen in om Mijn heilige wil te doen. Laat dat de voldoening van je leven zijn. Vind daar je volle genot in.
Laat het wonder van Mijn zorg voor je zo vertroostend zijn, dat je geen saaiheid meer kunt zien in geestdodend werk, in uitstel...
De heerlijkheid van Mijn leiding (het wonder van haar intimiteit) openbaart zulk een tedere kennis omtrent je, betreffende je verleden en je toekomst.
Laat dit Mij aan jou openbaren en vermeerder zo dagelijks je kennis omtrent Mij.

- 11 augustus

Je bent Mijn eigendom

Jezus, U waakt steeds over ons om ons te zegenen en voor ons te zorgen.
Ja, houd steeds in gedachten, dat Ik je vanuit de duisternis naar het licht leid; vanuit onrust naar rust, vanuit wanorde naar orde, vanuit fouten en mislukking naar volmaaktheid.
Vertrouw Mij daarom ten volle. Vrees niets. Hoop steeds. Zie altijd op naar Mij, dan wil Ik een betrouwbare hulp voor je zijn.
Ik en Mijn vader zijn één. Zou Hij, die uit de chaos de geordende, prachtige wereld heeft geschapen en de sterren hun baan aanwees en iedere plant zijn tijd deed kennen - zou Hij in die kleine chaos van jou geen vrede en orde kunnen brengen?
En Hij en Ik zijn Een, en jij bent Mijn eigendom. Jouw zaken zijn Mijn zaken. Het is Mijn Goddelijke taak Mijn zaken te regelen, daarom zullen die van jou door Mij geregeld worden.

Absolute eerlijkheid

Leer langzaam te handelen met een geheiligde voorzichtigheid.
Overijling maakt geen deel uit van Mijn Koninkrijk. Wees meer bedachtzaam in alles, met de bedachtzaamheid die iedere ziel behoort te karakteriseren, want ze is een van de geloofsbrieven van dat Koninkrijk.
Gebrek aan zelfbeheersing en waardigheid betekent gebrek aan geestelijke kracht en het moet je doel zijn om die te bezitten.
Wees waarheidslievend in alle dingen, eerlijk met een eerlijkheid die door de wereld kan worden uitgedaagd en ook naar de maatstaven van Mijn Koninkrijk.

- 10 augustus

Afgedwaalde schapen

O Jezus, leid onze schreden opdat wij niet verdwalen.
Tegen afdwalen, Mijn kinderen, bestaat geen andere remedie dan zó dicht bij Mij te blijven, dat niets - geen verkeerde invloed, geen verzoeking, niemand anders - tussen ons kan komen.
Als je daarvan overtuigd bent, kun je alleen maar aan Mijn zijde blijven, wetende, dat als Ik zelf de enige Weg ben, niets je kan verhinderen 'in de Weg te zijn', niets je kan doen afdwalen.
Ik heb vrede beloofd, maar niet, dat men z'n gemak ervan kan nemen. Ik heb rust voor het hart en troost beloofd, maar geen werelds vermaak. Ik heb gezegd 'In de wereld zult ge verdrukking hebben'; wanneer de dingen tegen zitten, heb dan niet het gevoel, dat je gefaald hebt of geen leiding hebt ontvangen, want Ik heb gezegd 'In de wereld zult ge verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen'.
Leer dus van Mij hoe groot de overwinnende kracht is van Iemand, die hoewel bespuwd, gegeseld, verkeerd begrepen, verlaten en gekruisigd, toch kon zien, dat Zijn werk door deze dingen niet was beïnvloed, en triomferend vanaf Zijn kruis kon roepen 'Het is volbracht'.

Blijde verrassing

Leef zo dicht bij Mij dat je nimmer de kans zult mislopen om door Mij gebruikt te worden. Het is het voorbereide instrument dat het dichtst bij de hand van de Meester-handwerksman ligt, dat Hij grijpt voor het werk.
Wees daarom zeer dicht bij Mij en het kan niet anders of je zult veel worden gebruikt. Bedenk dat liefde de grote Tolk is, zodat zij die je liefhebben en je na staan degenen zijn die je het meest kunt helpen.
Ga niet aan hen voorbij om anderen te helpen, ook al zullen je invloed en hulpvaardigheid zich geleidelijk uitbreiden, in een steeds bredere kring. Je zult leven in een geest van blijde verrassing.

- 9 augustus

Inspanning en rust

Kom tot Mij, spreek tot Mij, vertoef bij Mij en dan zul je weten, dat Mijn weg een betrouwbare weg is, Mijn paden veilige paden zijn.
Kom heel dicht bij Mij.
Dring diep door in het wezen van het Koninkrijk. Inspanning en rust - een samengaan van die twee.

Ongedeeld

Leef in Mijn vrede.
Er moet geen gedeeld leven zijn.
Vrede in je hart. Die rust in het hart, die ontstaat door voortdurende omgang met Mij en door een ongestoord vertrouwen in Mij.
Dan is er vrede rondom je, waarbij anderen zich bewust worden van Mij en van die vrede als Mijn geschenk, en van de rust en kracht en bekoring waarin ze getrokken worden.

- 8 augustus

Ontledig jezelf

Vertrouw op Mij alleen. Vraag geen andere hulp. Betaal alles uit in het vertrouwen, dat er meer zal komen om in je behoefte te voorzien.
Maak snel je vaten leeg om er zeker van te zijn, dat God zal voorzien.
Hoe meer je achterhoudt, des te minder zul je van Mij ontvangen. Dat is de weg van Goddelijke Voorziening. Als je iets achterhoudt, iets vasthoudt, betekent dat vrees voor de toekomst, gebrek aan vertrouwen in Mij. Als je Mij vraagt om je te redden uit de zee van armoede en moeilijkheden, dan moet je Mij ook geheel en al vertrouwen. Als je dat niet doet - en je gebed en geloof zijn echt - dan moet Ik allereerst je gebed om hulp beantwoorden op een wijze zoals een redder handelt met iemand die verdrinkt, en die worstelt om zichzelf te redden.
Hij maakt hem nog hulpelozer en machtelozer, totdat hij geheel is overgeleverd aan de wil en de genade van de redder. Zo moet je Mijn leiding verstaan. Heb volkomen vertrouwen. Vertrouw geheel en al.
Maak je vat leeg. Ik wil het vullen. Jullie vragen beiden of je mag begrijpen hoe God voorziet. Dit is voor Mijn kinderen een uiterst moeilijke les om te leren. Zij zijn zo afhankelijk geworden van materiële voorzieningen, dat zij dit niet kunnen begrijpen. Je moet leven zoals Ik het je zeg.
Wees van Mij afhankelijk.

Tweede dood deert niet

Hij die overwint, zal niet te lijden hebben van de tweede dood.
De eerste dood is de dood van het eigen-ik, het gevolg van overwinning, van zelfoverwinning. Dit is een geleidelijke dood.
Wanneer deze volkomen is, zal de tweede dood niet deren. Want het is slechts de overwinnende geest, die zijn menselijke woonplaats aflegt voor een beter leven.
De moed die Mijn martelaren toonden was niet alleen onbevreesdheid die in een tijd van vervolging ontstond door geloof in Mij en in Mijn kracht tot ondersteuning en bewaring. Hij vloeide ook voort uit de overwinning van het eigen-ik die men al bereikt had. Toen het eigen-ik werkelijk gedood was, deerde die tweede dood hun niet meer.
Hun deel was toen het opstandingsleven bij Mij.

- 7 augustus

Alles is wel

O Heer, wij smeken U, zegen ons en bewaar ons.
Mijn bewarende kracht faalt nooit, maar jullie realiseren je dit te weinig. Het gaat er niet om of Ik een schuilplaats kan bieden tegen de storm, waar het om gaat is dat jullie eraan twijfelen of die schuilplaats wel veilig is. Elke vrees, elke twijfel is een vergrijp tegen Mijn liefde. O kinderen, heb toch vertrouwen! Oefen je daarin dagelijks door meermalen per dag te zeggen: 'Alles is wel'. Zeg het totdat je het gelooft, het weet.

Balsem voor alle kwalen

Heb lief en draag zorg en bid. Voel je nimmer machteloos om hen die je liefhebt, te helpen. Ik ben hun hulp. Wanneer je Mij gehoorzaamt en Mijn onderwijs volgt in je dagelijks leven, zul je die hulp in werking stellen.
Dus als je gebruikt wilt worden om een ander te redden, bepaal je dan tot je eigen leven. Maak zoveel je kunt alles zoals het behoort te zijn.
Laat je invloed voor Mij zich steeds verder en verder uitbreiden. Laat de liefde je balsem zijn voor alle kwalen. De kracht waarin je alle barrières zult afbreken.
Ze symboliseert ook de Naam van de God die je liefhebt en dient. Ga daarom met Zijn banier die boven je wappert, voorwaarts in blijmoedig vertrouwen tot de overwinning. Je taak is om te helpen, te versterken, op te richten, te genezen. Alleen als je liefhebt zult je dit doen.

- 6 augustus

Vertoef in de stilte

Kom meer bij Mij rusten. Als Ik, de Zoon van God, die tijden van stille gemeenschap met de Vader nodig had, om alleen te zijn, weg van alle lawaai en bedrijvigheid, dan heb jij die tijden beslist ook nodig.
Het is noodzakelijk je opnieuw te laten vullen met de Geest. Dit vertoeven in de stilte, dit terugtrekken van jezelf in de binnenkamer - weg van alles, alleen met Mij. Uit deze tijden kom je tevoorschijn in de Kracht van God om te zegenen en te genezen.

Dove oren

De mens roept om hulp. De mens voelt zijn behoefte aan Mij. Geheel niet lettend op de talloze malen dat Ik hem nabij kom, niet gehoord, dat Ik verder ga, onopgemerkt, dat Ik voor dovemansoren spreek, voorhoofden aanraak die gefronsd en gerimpeld zijn door aardse zorgen.
'De Christus is dood', zegt de mens.
Levend en verlangend, vol van een levende tederheid kruiste Ik zijn weg vandaag. Hij sloeg er geen acht op.
De mens hoort de stormen, de wind, de aardbeving en met zijn oren, die nog tuiten van de echo's, hoort hij niet de stille, zachte stem. O, gaat niet aan Mij voorbij, Mijn kinderen.

- 5 augustus

Het uur van nood

Heer, kom tot ons en genees ons.
Ik ben je Heelmeester, je blijdschap, je Heer. Je vraagt Mij, je Heer, om te komen. Wist je niet, dat Ik hier ben? Geruisloos kom Ik naar je toe.
Jouw uur van nood is het tijdstip, waarop Ik kom.
Kende je Mijn liefde maar, wist je maar hoe groot Mijn verlangen is om te helpen, dan zou je weten dat Ik geen angstige smeekbede nodig heb.
Jouw nood is het, die Mij roept.

Liefde voor het onbeminnelijke

Liefde voor allen dient al wat je doet te markeren, indien je Mij als Heer erkent en indien je een ware volgeling van Mij wilt zijn.
'Zijn banier over mij was liefde'. Die woorden drukken niet alleen de liefdevolle bescherming rondom je uit, maar ook de banier waaronder jullie marcheren als soldaten van Mij, jullie Aanvoerder.
Ze dienen ook om je te herinneren aan datgene waarvoor je staat tegenover de wereld. In de naam der liefde is het dat je marcheert. In de naam der liefde is het dat je overwint. Liefde is het die je dient te brengen naar de onbeminnelijke plaatsen op deze wereld. Het is de enige uitrusting die je nodig hebt.

- 4 augustus

Eeuwig leven

O Jezus, wij hebben U zo lief en verlangen ernaar U te dienen.
Mijn kinderen, jullie gaan beiden machtige dingen voor Mij doen. Heerlijke dingen en wonderen zullen openbaar worden. Het leven is één heerlijk geheel.
Neem dit wonderbare eeuwige leven steeds meer in je wezen op. Het is de stroom van eeuwig leven door Geest, ziel en lichaam, die reinigt, geneest, herstelt, de jeugd vernieuwt en met dezelfde wonderwerkende kracht van jou op anderen overgaat.
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen... en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt'. Tracht dus door voortdurend contact Mij steeds beter te leren kennen.
Laat Mij in je dagelijks leven de enige Persoon zijn, die blijvend aanwezig is; van Wiens aanwezigheid je je voortdurend bewust bent. Tracht minder te doen en meer tot stand te brengen, meer te bereiken. Doen is handelen. Bereiken is succesvol handelen.
Bedenkt dat het eeuwige leven het enige leven is dat blijft, zodat alles, wat niet gedaan is in de kracht van Mijn Geest, Mijn Leven, vergankelijk is. Alles, wat in dat Leven van de Geest wordt gedaan, is blijvend.
'Ik geef hun het eeuwige leven; zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken'. Eeuwig leven betekent dus ook zekerheid, geborgenheid. Wees je steeds meer bewust van die zekerheid, die geborgenheid.

De blik van liefde

Liefde is de bloem.
Liefde is het zaad waaruit die bloem ontspruit.
Liefde is de bodem waarin ze gevoed wordt en groeit.
Liefde is de zon die ze tot ontplooiing brengt.
Liefde is de geur die de bloem afgeeft.
Liefde is de blik die haar schoonheid ziet,
en
God is liefde, alwetend, albegrijpend, uit Wie al het goede voortkomt.

- 3 augustus

Geef elk moment

Mijn kinderen, hoe dierbaar is voor Mijn hart de roep der liefde, die vraagt, dat alles van Mij zal zijn, die verlangt dat elke handeling en gedachte, ieder woord en elk moment Mij toebehoort.
Hoe arm van begrip is hij, die denkt dat geld voor een of ander goed doel hèt grote geschenk is, dat men geven kan. Maar Ik verlang in de eerste plaats naar liefde, naar echte, warme, kinderlijke liefde, liefde die vertrouwt en begrijpt; en het geschenk dat Ik vervolgens de hoogste waarde toeken, is het geschenk van het moment, van elk moment.
Zelfs als de liefde met onstuimig verlangen om Mij te dienen, Mij heel het leven, elke dag en ieder uur heeft aangeboden, dan zal het - naar Ik denk - toch nog een lange en niet gemakkelijke les zijn om te leren, wat het wil zeggen Mij de momenten te geven.
Zo werden de kleine dingen die je van plan was te doen, op Mijn aanwijzing graag opgegeven, de kleine diensten met blijdschap bewezen. Zie Mij in alles en dan zal de taak licht zijn.
Dit is een tijd van inwijding, een tijd van onschatbare waarde. Bedenk echter dat het pad van de inwijding niet voor allen is, maar alleen voor hen, die bewogen zijn door de noodkreet van de wereld, die een redder nodig heeft, en door het liefdevol pleiten van een Redder, Die volgelingen nodig heeft door wie Hij Zijn groot reddingswerk met vreugde kan volbrengen.

Liefde maakt de last lichter

Wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
De weg kan lang en grauw schijnen.
Mijn hart van liefde doet soms pijn, omdat Ik je moet vragen om zo'n lange en zo'n vermoeiende weg te gaan. Toch is voor ieder van Mijn volgelingen de gekozen weg zeker die welke het meest geschikt is voor zijn voeten.
Maar voeten raken vermoeid. Heb je de moeizame weg laten effenen door de liefde? We wandelen tezamen.

- 2 augustus

De oogst

Ik houd ervan Mijn zegeningen, de voortreffelijkste, in rijke mate te doen neerstromen. Maar evenals bij het zaaien van het zaad, moet de grond bewerkt zijn voordat het zaad erin wordt gestrooid.
Het is jullie taak de grond te bewerken - Mijn taak is het de zegen op het zaad in de bewerkte grond te strooien.
Samen delen wij in de oogst, samen verheugen wij ons in de oogst.
Besteed meer tijd aan het bewerken van de grond. Gebed maakt de grond vruchtbaar. Er is veel voorbereidend werk te doen.

En toch: Heb lief en lach

Dit is altijd Mijn gebod aan jullie geweest. Heb lief en lach. Ware liefde heeft een eigenschap waarop lachen is afgestemd.
De liefde die niet doortrokken is van blijdschap (waarvan lachen het uiterlijke teken is) is slechts bezorgdheid. De blijdschap van de hemel is de bewustheid van Gods liefde.
Die liefde was het, die Mij naar jullie wereld bracht. Bewustheid van die liefde wekt je liefde op. Bestudeer Mijn woorden in de bovenzaal - 'Geliefd door Mijn Vader'; 'Ik zal hem liefhebben'; 'Opdat je blijdschap volkomen zal zijn'.

- 1 augustus

Gezegende Band

Jezus, laat Uw heerlijke tegenwoordigheid altijd bij ons zijn.
'Ik zal je geenszins begeven, Ik zal je geenszins verlaten'. Er is op aarde geen enkele verbintenis, waarvan de band te vergelijken is met de band, die er bestaat tussen Mij en de ziel, die Mij liefheeft.
Die vriendschap is zo kostelijk, dat het elk voorstellingsvermogen op aarde te boven gaat.
Als hart, gedachten en wil opgaan in Mij, ontstaat er een eenheid, waarvan alleen degenen die het ervaren zich een voorstelling kunnen vormen - zij het slechts vaag.

Vreugde van de oogst

Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde.
Zie je niet in dat wanneer je zorgeloos bent met betrekking tot het oogsten, je dan de vreugde der oogst van de zaaier verhindert?
Indien je door je leven en karakter niet ten volle oogst wat zij hebben gezaaid, beroof je hen van de welverdiende vrucht van hun arbeid.
Leer verder nog deze les. Er zijn vele van Mijn werkers en dienstknechten op verschillende werkterreinen aan wie je het zaad van het Woord of van het voorbeeld of van liefdevolle hulp dat jullie heeft beïnvloed, dankt.
Het is een geheiligd onderpand. Gebruik het ten volle.

- 31 juli

Dankbaarheid

Geef Mij bij wijze van geschenk een moedig en dankbaar hart. Hoe groot een mens is, blijkt uit zijn vermogen om in zijn leven redenen tot dankbaarheid te vinden.
Als het leven hard schijnt, en de moeilijkheden zich opstapelen, zoek dan zeer beslist naar redenen tot dankbaarheid.
Het offer, het brengen van dank, is dan ook als een liefelijke wierook, die tot Mij opstijgt gedurende de drukke dag.
Zoek bij elk gebeuren ijverig naar iets, waarvoor je blij en dankbaar kunt zijn, en spoedig zul je niet meer behoeven te zoeken.
De redenen tot vreugde en dankbaarheid zullen opspringen om je liefhebbende harten te begroeten.

Alles in orde

Hij ordende mijn gangen.
Eerst leiding, maar meer dan dat, Goddelijke orde in je leven, je huis, al je bezigheden.
Orde in alles. Streef eerst naar geestelijke orde. De volmaakte kalmte, die alleen kan worden verwezenlijkt door een ziel die blijft in Mijn schuilplaats.
Daarna de mentale orde van een denken dat gericht blijft op Mij en de gezondheid en evenwichtigheid heeft van een denken dat aldus gericht is. Dan moet er zeker ook orde tot uiting komen in je omgeving.
Elke taak zal moeten worden aangevangen met gebed, als een Goddelijke opdracht, en uitgevoerd zonder haast, in uiterste tevredenheid.

- 30 juli

Beloond geloof

Denk veel na over Mijn dienstknechten van vroeger. Hoe Abraham de belofte geloofde (toen hij nog geen kind had), dat in zijn zaad alle volkeren van de aarde gezegend zouden worden.
Hoe Mozes de Israëlieten door de woestijn leidde, in de vaste overtuiging, dat zij tenslotte het Beloofde Land zouden verkrijgen.
Door de loop der eeuwen zijn er altijd mensen geweest, die gehoorzaamden in geloof zonder het te zien, en hun geloof werd beloond. Dit geldt ook voor jullie.

Ware beïnvloeding

Laat geen enkele schakel van beïnvloeding voorbijgaan. Koorden van ware liefde en belangstelling moeten nimmer worden verbroken. Ze moeten altijd worden gebruikt voor MIJ. Bid voor hen met wie je door bijzondere banden verbonden bent, dan zul je gereed zijn, indien Ik voor hen je bijzondere hulp zou verlangen.
Je moet zijn als een zondaar met de zondaren voordat je ze kunt redden. Ook Ik moest hangen tussen twee dieven om Mijn wereld te behouden.

- 29 juli

Zonnige bosweiden

Heer, zegen ons in dit avontuur, en genees ons allen in Uw barmhartigheid.
Denk niet dat lijden de enige weg is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Er zijn zonnige bosweiden, en te midden van de mooiste bloemen, wegen waarlangs de schreden en harten van mensen tot Mij worden getrokken. Er zijn vogels, er is gelach, er zijn vlinders en er is warme léven-schenkende zomerlucht, en met deze als tedere reisgenoten en vrienden kan de vreugde-weg worden ingeslagen, die tot in Mijn Koninkrijk voert.
Niet alle wegen zijn somber, koud en verlaten, vol doornstruiken en stenen. Laat alles aan Mij over, de keuze van de weg, de leiding onderweg. Maar als het zonlicht roept, aanvaard het dan met blijdschap.
Voor wie kan het hoekje bij de haard thuis dierbaarder zijn dan voor de reiziger die zich een weg heeft gebaand over de troosteloze heide en door verblindende storm?
Laat je hart dit woord van bemoediging in zich opnemen: 'Hij zal niet gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt'. De wereld is het Koninkrijk niet. 'In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen'. Leef met Mij, de Christus, die overwint, en de blijdschap en vrede van de overwinning zullen ook jouw deel zijn.

Zie het beminnelijke

Tracht jezelf niet te dwingen anderen lief te hebben. Kom tot Mij. Leer Mij meer en meer lief te hebben, Mij meer te kennen, en beetje bij beetje zul je je medemens zien zoals Ik hem zie. Dan zullen ook jullie hem liefhebben.
Niet alleen met de liefde van Mij, die je doet verlangen hem te dienen, maar je zult het beminnelijke in hem zien, en dat liefhebben.

- 28 juli

Fouten

Ik ben je schild. Geen slagen van de wereld kunnen je deren. Voel, dat er een sterk schild staat tussen jou en alle smaad en hoon. Laat dit zo'n realiteit voor je worden, dat niets meer bij machte is je innerlijke vrede te verstoren. Dan zul je inderdaad een wonderbare overwinning hebben behaald.
Je vraagt je wel eens af waarom het wordt toegelaten, dat je fouten maakt in je keuze, terwijl je zo oprecht hebt getracht Mijn wil te doen in een bepaalde zaak.
Mijn antwoord hierop is, dat het geen fout was. Het is niet mogelijk zonder moeite al je lessen te leren, en dit was noodzakelijk om je een les te leren. Niet voor hem, die de weg aflegt zonder hindernissen, maar voor hem, die overwint, geldt de belofte.
Opdat er dus spoedig vrede zal komen, zowel in je omgeving als in je hart, moet je vlug je les leren. En het overwinnen is nooit het overwinnen van degene, die het je moeilijk maakte, maar het overwinnen van je zwakheden en het verkeerde in je eigen natuur, die door zo'n persoon worden geactiveerd.
Je zult geen lagere maatstaf aanleggen dan de Mijne. 'Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is'.

Overweldigende waarheid

De wereld kan alleen worden overwonnen door geloof in Mij en in de wetenschap dat Ik de Zoon van God ben. Dit is een overweldigende waarheid.
Benut ze als je hefboom om elke berg van moeilijkheden en het kwaad te verplaatsen. Wees behoedzaam in alle dingen en wacht op Mijn leiding. Heb veel omgang met Mij.
De waarheid van Mijn Godheid, van Mijn almacht, scheppend, verlossend, het kwade verdrijvend, moet in elke situatie, bij elk probleem je houding beïnvloeden.

- 27 juli

Mijn troost

O Jezus, kom en wandel met ons en laat ons voelen dat U heel dicht bij ons bent.
Ik wandel met je. O Mijn kinderen, bedenk, dat ik niet alleen met je wandel om je te leiden en te vertroosten en je kracht en steun te geven, maar ook tot troost en bemoediging van Mijzelf.
Als er een kind bij je is dat van je houdt, is dat dan alleen maar bij je opdat je die kleine bescherming en hulp kunt bieden?
Toch ook, opdat jij in dat kleine kind vreugde, blijdschap en bemoediging mag vinden door zijn eenvoud, zijn liefde en vertrouwen.
Zo ligt het ook in jullie macht Mijn hart troost en vreugde te schenken.

Oordeel niet

De menselijke natuur is zo complex. Je kunt zelfs in je meest verlichte ogenblikken nauwelijks zeggen welke beweegreden de oorzaak was van deze of gene handelwijze van jezelf.
Hoe kun je dan oordelen over iemand anders, van wiens natuur je zo weinig begrip hebt? En het verkeerd beoordelen van wat iemand anders ingegeven is door de Geest van God, is het verkeerd beoordelen van Gods Geest.
Kan er enige zonde groter zijn dan deze? Een verkeerde beoordeling zond Mij naar het kruis!

- 26 juli

Vergeet - Vergeef

O Heer, wij danken U voor zoveel.
Wij zegenen U en prijzen Uw heerlijke Naam.

Vul de wereld met liefde en een lach. Het doet er niet toe welke smarten je in het verleden hebt geleden.
Vergeef, vergeet, heb lief en lach.
Behandel allen zoals je Mij zou behandelen, met liefde en eerbied.
Laat niets, wat anderen je aandoen, verandering brengen in de wijze, waarop jij met hen handelt.

Vervolmaak jezelf

Volmaakt zoals Mijn Vader in de hemel volmaakt is. Dat houdt in een levensstrijd, een niet eindigende groei. Steeds naarmate je voortgang boekt, een grotere gewaarwording van Mijn Vader. Meer strijd en meer groei. Bovenal een groeiende behoefte aan Mij en aan Mijn ondersteunende hulp. Ik kwam om een Koninkrijk van voortgaande groei te stichten. Helaas, hoe velen van Mijn volgelingen menen dat al wat hen te doen staat is Mij als hun Heiland te aanvaarden. Dat is slechts een eerste stap.
De hemel zelf is geen plaats van stagnatie. Het is maar al te zeer een plaats van vooruitgang. Je hebt de eeuwigheid nodig om de eeuwige Geest te verstaan.

- 25 juli

Wonderbaar leven

Ik ben je Heer. De Heer van je leven, je Leidsman, al de dagen van heden en toekomst. Laat alle plannen aan Mij over. Handel alleen als Ik het je zeg.
Jullie zijn nu beiden begonnen aan een leven dat door God wordt geleid. Denk je eens in wat dat inhoudt. Door God te worden geleerd, door God te worden geleid. Is er voor zo'n leven iets te wonderlijk? Begin je te zien hoe wonderlijk het leven met Mij kan zijn?
Zie je wel, dat je geen kwaad kan overkomen?

Vreugde in Mij

Vreugde onderwijst. Vreugde reinigt het bezoedelde glas van je bewustzijn en je ziet helder.
Je ziet Mij helder en ziet ook helderder de noden van hen in je omgeving.

- 24 juli

Blijf dicht bij Mij

O Heer, leid ons. Toon ons in alles Uw wil en Uw weg.
Blijf dicht bij Mij en je zult de weg kennen, omdat Ik de Weg ben, zoals Ik Mijn discipelen heb gezegd. Dat is de oplossing voor alle aardse problemen.
Blijf dicht, heel dicht bij Mij. Denk, handel en leef in Mijn tegenwoordigheid.
Hoe zou een vijand het wagen je aan te raken als je door Mij wordt beschermd!
Het geheim van alle macht, alle vrede, alle reinheid, alle invloed is dat je heel dicht bij Mij blijft.
Blijf in Mij. Leef in Mijn tegenwoordigheid. Verblijd je in Mijn liefde. Loof en dank de hele dag. Er zijn wonderen op komst.

Christelijke medewerkers

Ik heb altijd werk te doen. Daarom, maak jezelf ervoor geschikt door gebed, door contact met Mij, door zelfdiscipline.
Niets is gering in Mijn ogen. Een simpele taak die op gepaste wijze wordt vervuld, kan het noodzakelijke element zijn in de oprichting van een machtig bouwwerk.
De bij heeft geen weet van haar tussenkomst wanneer ze de bloemen bevrucht om vrucht te kunnen dragen.
Verwacht niet resultaten te zien.
Het is mogelijk dat het werk in andere handen overgaat alvorens duidelijk wordt dat er iets is bereikt. Het is voldoende dat je samen met anderen en met Mij een werker bent in Mijn wijngaard.

- 23 juli

Stop met al het werk totdat...

O Heer, schenk ons die wonderbare innerlijke vrede.
Mijn kinderen, die vrede gaat werkelijk alle verstand te boven. Die vrede neemt niemand van je af. Geen mens heeft de macht die vrede te verstoren, maar je kunt zelf de wereld met zijn zorgen en genoegens binnenlaten.
Je kunt vrees en wanhoop toegang verlenen. Je kunt de deur openen voor de dief, die je vrede verstoort en vernietigt.
Stel je tot taak niets toe te laten, dat je vrede met Mij, de rust van je hart, verstoort. Stop met al het werk, onderbreek elk contact met anderen - tot dit hersteld is. Sta niet toe dat zij, die om je heen zijn, de vrede van je hart en je gemoedsrust bederven. Laat niet toe dat ook maar iemand van buitenaf, noch enige zorg of geprikkeldheid, of welke tegenslag ook, die voor één moment verstoort.
Beschouw iedere moeilijkheid als een training om je te helpen deze vrede te verkrijgen. Zorg ervoor dat geen enkel werk en geen enkele onderbreking de harmonie aantast van je ware ik, dat met Mij verborgen is in het heiligdom van de Vader.

Dierbare Naam

Het murmelen van Mijn Naam in tedere liefde plaatst het ongeziene op de voorgrond van de realiteit. Het is als het beademen van een of ander oppervlak, dat een prachtige afbeelding in reliëf teweegbrengt.
Het is de Naam waarvoor het kwade zich terugtrekt, beschaamd, machteloos, verslagen. Fluister hem vaak. Niet altijd in aanroeping. Soms in een teder vertrouwen, soms in het besef van de liefde. Soms in triomfantelijke geestvervoering.

- 22 juli

Wonderen der eeuwen

Blijf in Mij. 'De werken die Ik doe, zul je ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot Mijn Vader'.
'Grotere werken!' Blinden werden ziende, lammen wandelden, melaatsen werden gereinigd, armen ontvingen het Evangelie. 'En grotere werken dan deze zul je doen, want Ik ga tot Mijn Vader'.
Wonder der wereld! Wonder der eeuwen! Gods macht geopenbaard in de mens, die gelooft. Gods macht, welke uitgaat om te zegenen door middel van de mens, die gedreven wordt door de Heilige Geest. Sta op uit het graf van ziekte, armoede, twijfel, wanhoop, beperktheid. 'Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op'.
Er wacht jullie een heerlijke toekomst. Een toekomst van onbeperkte macht om anderen te zegenen. Wees slechts een kanaal. Laat je gebruiken. Vraag. Vraag.
'Vraag wat je maar wilt en je zult het krijgen', evenals degenen voor wie je bidt.

Help een handje

Niet slechts één keer in je leven, toen Ik je riep om Mij te volgen, maar voortdurend - roept Jezus.
Gedurende de drukke dag, op de drukke weg, luister dan naar de stem van je Heer en Geliefde, die je roept.
Een oproep om stil te houden en even bij Mij te rusten. Een oproep om je ongeduld te bedwingen, een herinnering aan het feit dat je kracht is gelegen in rust en in vertrouwen. Een oproep om te pauzeren, om een woordje te spreken tot iemand in moeilijkheden. Misschien om een handje te helpen.

- 21 juli

De weg van de lofprijzing

Ik ben bezig jullie beiden Mijn methode te leren om bergen te verzetten. De manier om bergen te verzetten is die van de lofprijzing. Wanneer zich een moeilijkheid voordoet, denk dan aan alles waar je dankbaar voor kunt zijn. Loof en prijs - loof en prijs.
Zeg te allen tijde 'Dank U'. Hierdoor worden bergen verzet - jullie dankbare harten vol lofprijzing.

Onoverwinnelijk

Ik zal je helpen overwinnen in de ure van verleiding of van moeilijkheden. Blijf trouw aan Mij. Rust in Mijn liefde. Weet dat alles wel is.
Beproevingen drukken zwaar, verleidingen stormen op je aan, maar bedenk dat je meer dan overwinnaar kunt zijn door Mij. De Heer van alle dingen ben Ik. Beheerser van alles. Bewaarder, Geliefde, Leidsman, Vriend.
Vergeet niet dat wanneer eenmaal je hart heeft gezegd met Petrus: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God', dat Ik dan op dat vaste fundament des geloofs Mijn woning zal oprichten, Mijn Heilige der heiligen.
De poorten der hel, de vijandige daden en gedachten en kritieken van de wereld kunnen haar niet overweldigen. Meer dan overwinnaar. Overwin in de kleine dingen. Overwin in Mijn kracht en sterkte.

- 20 juli

Mijn normen

Voer Mijn bevelen uit en laat het resultaat aan Mij over. Doe dit even gehoorzaam en getrouw als - naar je verwacht - een kind zou doen, dat een bepaalde methode volgt bij de uitwerking van een som, en er zeker van is, dat als die som volgens de opdracht is uitgewerkt, de uitkomst goed zal zijn.
Bedenk, dat de bevelen die Ik je heb gegeven, al in de geestelijke wereld door Mij zijn voorbereid om het gewenste resultaat te hebben voor jullie geval en jullie omstandigheden. Volg dus getrouw Mijn verordeningen op.
Besef, dat hierdoor pas ten volle Gods leiding wordt ervaren. Het opvolgen van een menselijke verordening, ook al is die afkomstig van de grootste wijzen van de wereld, zou tot een ramp kunnen leiden.
Hierbij ontbreekt het tot op zekere hoogte aan kennis omtrent je persoonlijk leven, karakter en bekwaamheid, je omstandigheden en verzoekingen, maar als je Mijn directe leiding volgt, betekent het, dat je opdrachten uitvoert van iemand, die èn jou èn het vereiste resultaat volledig kent.
Het was de bedoeling, dat ieder mens op deze wijze met Mij zou wandelen, dat hij gesterkt door Goddelijke kracht, onder Goddelijke leiding zou handelen.
Heb Ik je niet geleerd de eenvoud lief te hebben? Het doet er niet toe wat de wereld denkt, met de bedoelingen en intriges van de wereld heb je niets te maken. O Mijn kinderen, leert van Mij. Eenvoud brengt rust. Ware rust en macht.
Dit mag dan voor de wereld misschien dwaasheid zijn, maar voor Mij is het een voorsmaak van het Goddelijke. Laat je nooit leiden door de normen van de wereld. Voor jullie gelden alleen Mijn normen.

Ik zal je genezen

Erken je kwaal niet. Telkens als je erover spreekt tegen anderen, bestendig je ze.
Negeer ze zoveel je kunt. Denk meer aan Mij, de grote Geneesheer. Wanneer je bij Mij verblijft, word je gezond.
Zelfs Mijn trouwste volgelingen dwalen vaak doordat ze bij Mij geen aanspraak maken op de genezing en de volkomenheid van elk deel van hun wezen.
Maar aanspraak maken op lichamelijke genezing alleen is een teken van een te zeer leven op het lichamelijke vlak en Mijn genezing is uit de Geest. Maak aanspraak op genezing van geest, verstand en lichaam. Dan zul je, ongeacht leeftijd, gezondheid kennen.