- 25 juni

Gods vriendschap

Ik ben je Vriend. De Metgezel op de sombere wegen van het leven.
Ik ontneem deze wegen hun grauwheid en verschrikking. Ik verander ze. Zelfs bij aardse vriendschap kan de gewone weg, de vermoeiende weg, de steile weg, een weg naar de hemel lijken als de nabijheid van een geliefde aardse vriend die verandert.
Laat de Sabbatrust je geest en hart omhullen. Laat het een rusten zijn van de zorgen en ergernissen van het leven, een stopplaats bij de drukke hoofdweg wanneer je rust en schaduw zoekt. Heb je je het wonder van de vriendschap die je met Mij kunt hebben, weleens gerealiseerd? Heb je er ooit over nagedacht, wat het wil zeggen de God van de wereld te kunnen ontbieden, wanneer je maar wilt?
Zelfs voor iemand die het voorrecht heeft een aardse koning te bezoeken, is er de antichambre, en hij wordt pas toegelaten, wanneer het de koning schikt.
Maar aan Mijn onderdanen heb Ik het recht geschonken om in Mijn tegenwoordigheid te komen, wanneer zij dat willen, neen meer nog, zij kunnen Mij ontbieden aan hun bed, in hun werkplaats - en Ik ben er.
Zou God in Zijn liefde nog meer kunnen doen? Je meest intieme aardse vriend kan niet ogenblikkelijk bij je zijn. Je Heer, je Meester, je Goddelijke Vriend - wèl.
Als mensen Mij willen aanbidden, denken zij aan de werelden waarover Ik heers, aan de schepping, aan machtige wetten en verordeningen - en dan worden zij vervuld met ontzag, dat aan de aanbidding voorafgaat.
Tot jullie zeg Ik: heb ontzag, verlang ernaar om Mij te aanbidden in verbazing en verwondering. Maar denk ook aan de machtige, tedere, nederige minzaamheid van Mijn vriendschap. Denk aan Mij bij de kleine dingen van alledag.

Ladder van vreugde

Je ziet in je leven reden tot lofprijzing of gebed. Je prijst of bidt. Daardoor wordt je hart opgetrokken tot in het eeuwige, tot in Mijn tegenwoordigheid.
Daarna is het geestdodende of het alledaagse of het sombere niet langer het kleurloze dat men moet verdragen. Het is de ladder waarmee je opstijgt tot Mij.
Dan kun je erom glimlachen, het verwelkomen. Het is een vriend, geen vijand. Zo is het met alles in het leven. De waarde van de dingen voor jullie moet daarvan afhankelijk zijn of het je dichter brengt tot Mij.
Daarom, armoede of overvloed, ziekte of gezondheid, vriendschap of eenzaamheid, zonneschijn of somberheid, elk kan bijdragen tot de vreugde en schoonheid van je leven.

- 24 juni

Als leiding uitblijft

Als Ik je ertoe aanspoor - handel dan. Wanneer je niet duidelijk leiding hebt, ga dan rustig verder op het pad van je plicht, dat Ik voor je heb uitgestippeld.
Geen vrees, geen paniek, doe rustig je dagelijkse plicht. Deze geloofshouding zal evenzeer beloond worden als het handelen volgens Mijn directe leiding.
Verblijd je over het gevoel van veiligheid dat je bezit.

Lust tot dienen

Je wil, je verlangen moet erop gericht zijn om Mijn wil te doen, die te wensen, die lief te hebben, zoals een kind de een of andere kostbaarheid aan het hart drukt. Stel Mijn wil op hoge prijs.
Vind er je vreugde in. 'Here, wat wilt Gij dat ik doen zal?' is niet de vraag van een trage dienstknecht. Het is de verlangende smeekbede van een vriend, die het hele leven beschouwt als een glorieus avontuur, met het enthousiasme van een jongere aan wie het is toegestaan deel te hebben aan de speurtocht van een ontdekkingsreiziger. Leg onverzadelijke geestdrift in al wat je doet.

- 23 juni

Klem je vast aan Mij

Klem je vast aan Mij totdat door het contact het Leven - het Goddelijke Leven - vanuit Mij in jou stroomt en je geest, die uitgeput raakt, doet herleven.
Kom weer op krachten. Als je moe bent, moet je doen zoals Ik op aarde heb gedaan - ga bij de bron zitten. Rust.
Rust en verzamel kracht en sterkte en dan zal het werk ook tot jou komen, zoals het tot Mij gekomen is.
Rust totdat iedere zorgelijke gedachte verdwenen is, en laat dan de stroom van liefde en blijdschap binnenstromen.

Elke nood gelenigd

In plaats van er bij mensen op aan te dringen Mij als dit of dat te aanvaarden, dien je eerst de nood te ontdekken en dan Mij te vertegenwoordigen als de vervulling daarvan.
Een mens voelt misschien niet altijd zijn behoefte aan een Heiland. Hij wenst een vriend. Openbaar Mij als de grote Vriend. Iemand anders heeft misschien geen leiding nodig, slechts begrip. Vertegenwoordig Mij als de begripvolle Christus.
Laat aan Mij over om letterlijk elke nood te lenigen, zoals Ik ook die van jullie lenig.

- 22 juni

Je Rode Zee

Ga onbevreesd verder.
Denk niet aan de Rode Zee, die voor je ligt. Weet heel zeker dat, wanneer je ervoor staat, de wateren zullen wijken en je over zult steken naar het land van de vrijheid dat je beloofd is.

Het recht om binnen te gaan

Blijf in Mij en door dat te doen verleen je hen die je dierbaar zijn, het recht om binnen te gaan.
Als hun gedachten je volgen als menselijke vriend en helper, dan zullen ze in gedachten en later in liefde en verlangen getrokken worden tot Mij met wie je leeft.

- 21 juni

Mijn gezindheid

O Heer, wij prijzen U. Zegen ons, smeken wij U.
Ik zegen je. Ik beloof je bevrijding. Verblijd je in Mij. Je zult beschermd worden tegen de storm.
Er zijn wonderen gebeurd. Als je bij Mij komt en een poosje in Mijn tegenwoordigheid vertoeft, moet dit je kracht geven en je helpen.
Leer van Mij. Voor zovelen in Mijn arme wereld is de enige manier om rustig en geestelijk gezond te blijven, dat zij de gezindheid van Jezus Christus hebben. De gezindheid, die in Mij is.
Die gezindheid kun je nooit verkrijgen door redeneren of lezen, maar alleen door met Mij te leven en Mijn leven te delen.
Denk veel aan Mij. Spreek veel over Mij. Zie anderen zoals Ik ze zie. Stel je met niets minder tevreden.

Van jullie

Doe dikwijls een beroep op Mij. Smeek niet zozeer als wel maak aanspraak op Mijn hulp als je recht. Het behoort je toe uit naam der vriendschap. Eis het op met een machtige dwingende aandrang. Het behoort je toe.
Het is niet zozeer het Mijne dat Ik je geef, als wel jullie bezit. Maar het behoort jullie toe omdat het begrepen is in het grote geschenk van Mijzelf, dat Ik je gaf.
Een allesomvattende gave, een wondergave. Maak er aanspraak op, aanvaard ze, maak er gebruik van. Alles is wel.

- 20 juni

Ook nu wonderen

Wacht, totdat je verstaat, wat Mijn wil is en gehoorzaam dan. Gehoorzaam tot elke prijs.
Vrees niet. Ik ben een muur van bescherming rondom je. Zie dit. Dit te zien met het oog van het geloof, maakt, dat het in het stoffelijke tot uitdrukking komt.
Bedenk, dat Ik ernaar verlang wonderen te doen, zoals Ik ze heb gedaan, toen Ik op aarde was, maar dezelfde voorwaarde geldt. Ik kan niet veel wonderen doen vanwege het ongeloof.
Dus alleen in antwoord op je geloof, kan Ik ook nu wonderen doen.

Levend water

Drink van het water dat Ik je zal geven en je zult nimmermeer dorst hebben.
Ik zal je leiden naar de wateren der ruste.
Ik zal je levend water geven.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.
Dit is de dorst die nooit ongelest zal blijven.

- 19 juni

Het succes, dat je begeert

Volg het pad van gehoorzaamheid. Het leidt naar de troon van God. De schat die je zoekt, of het nu het noodzakelijke succes op het materiële vlak is ter bevordering van Mijn Koninkrijk, dan wel de verborgen geestelijke wonderen, die alleen door Mij worden geopenbaard aan hen, die ijverig zoeken - deze schat ligt aan het eind van dat pad.
Je dient het pad van gehoorzaamheid te volgen van het ene punt (een belofte van Mij of een opdracht) naar het volgende punt, totdat je tenslotte het begeerde succes bereikt.
Al jullie werk ligt op het ogenblik in het materiële vlak en het geestelijke is er alleen om het materiële te helpen. Als je materiële doel is bereikt, dan zal het materiële alleen dienen om het geestelijke doel te bereiken.

Mijn genezingskracht

Wanneer het leven zwaar is, ontspan je dan volkomen; slaap of rust in een bewust vertrouwen op Mijn genezingskracht.
Streef ernaar dat anderen je nooit anders zien dan uitgerust, sterk, gelukkig, opgewekt.
Alvorens je anderen ontmoet, zoek eerst vernieuwing op Mijn verborgen plaats.
Je tranen en zorgen moeten slechts met Mij gedeeld worden.
Mijn zegen zij met jullie.

- 18 juni

Wacht

De wereld heeft altijd gedacht dat het dienen van Mij activiteit betekende. Alleen zij, die dicht bij Mij leven, hebben ingezien dat een leven in afzondering, een leven van gebed, meer kan bereiken en vaak ook meer bereikt dan alle diensten, die men Mij kan aanbieden.
Als men een leven in afzondering met Mij zou leven en alleen maar op Mijn direct bevel zou uitgaan om te dienen, dan zou Mijn Geest meer kunnen bewerken en waarlijk machtige dingen tot stand kunnen brengen.

Nader tot U

'Here, openbaar Uzelf aan mij' is een kreet die nimmer onbeantwoord blijft.
Niet aan de zintuiglijke ogen voltrekt zich deze gewaarwording, maar aan het geestelijk inzicht, naarmate je steeds meer besef krijgt van Mijn liefde, Mijn kracht en de menigvuldige wonderen van Mijn karakter - de nederigheid ervan, de majesteit, de tederheid, de gestrengheid, de gerechtigheid, de barmhartigheid, de genezing en het verterende vuur ervan.
Nader tot Mij en Ik zal tot jullie naderen.

- 17 juni

Dierbare naam

'Jezus'. Noem dikwijls Mijn Naam. In Mijn Naam gebood Petrus de man, die verlamd was, te lopen: 'In de Naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en wandel!'
'Jezus'. Alleen al de klank van Mijn Naam, uitgesproken in liefde en tederheid, verdrijft alle kwaad. Het is het woord, waarvoor alle legerscharen van de boze op de vlucht gaan.
'Jezus'. Mijn Naam is de roep om een reddingslijn om je uit verzoekingen te verlossen.
'Jezus'. De Naam bant de eenzaamheid uit - verdrijft de somberheid.
'Jezus'. Roept hulp op om je fouten te overwinnen. Ik zal je verhogen, omdat je Mijn Naam hebt gekend.
Ja! Mijn naam - 'Jezus'. Gebruik hem meer. Gebruik hem met liefde. Gebruik hem als een gebed. Gebruik hem met macht.

Verbind hun wonden

Put uit Mij niet alleen de kracht die je nodig hebt voor jezelf, maar al wat je nodig hebt voor de gewonden tot wie Ik je zal leiden. Bedenk dat niemand voor zichzelf leeft. Je moet kracht hebben voor anderen.
Ze zullen tot je komen in steeds groter wordende aantallen. Zul je hen ledig wegzenden? Put uit Mij en je zult hen niet teleurstellen.

- 16 juni

Zoek Mij vroeg

Wandel in Mijn weg en vertrouw Mij. Geen kwaad kan je deren. Ik ben evenzeer van jou als jij van Mij. Vind in die waarheid rust.
Rusten wil zeggen: het staken van alle strijd. Put uit die zekerheid een kalm, sterk vertrouwen. Rust niet alleen in Mij, als de strijd in de wereld te zwaar en te veel voor je blijkt te zijn om te dragen of onder ogen te zien; rust in Mij als je volmaakt begrip nodig hebt, als je behoefte hebt aan intieme, liefdevolle vriendschap en contact.
De wereld, Mijn arme wereld, vlucht tot Mij als haar moeilijkheden te groot zijn om die op een andere manier te overwinnen; maar besef en vergeet nooit dat wanneer deze harten Mij met dezelfde begerigheid zochten om alleen maar gemeenschap en liefdevol contact te hebben, veel van die moeilijkheden zich nooit zouden voordoen. Dan zouden de omstandigheden, het leven, het karakter zo worden veranderd - zo gelouterd, dat dergelijke kleine moeilijkheden zelfs niet zouden voorkomen.

Naar Egypte

Naar Egypte, terug naar Galiléa. Deze reizen werden blijmoedig ondernomen. Ze betekenden geen beroering in het gezin; immers was het verlangen van dat gezin niet anders dan het vervullen van de Goddelijke bedoelingen?
Beroeringen ontstaan slechts wanneer de mens vastbesloten is de een of andere bijzondere levenswijze te volgen en dan geroepen wordt deze los te laten.
Wanneer het vaste verlangen er is om de wil van de Vader te doen, dan is er geen werkelijke verandering. Het achterlaten van woning, stad, land is slechts het afleggen van een kleed dat zijn nut heeft gehad.
Verandering is slechts geestelijke vooruitgang wanneer het leven geleefd wordt met Mij, de Onveranderlijke.

- 15 juni

'Glorie, Glorie komt weldra'

Ik maak plannen voor je. Wonderbaar zijn Mijn wegen; ze gaan je kennis te boven!
O, realiseer je toch meer en meer Mijn overvloed en goedheid! Het wonder, dat je door Mij wordt geleid! De heerlijkheid van een leven, dat geleid wordt!
Deze dingen zullen meer en meer tot je doordringen en je steeds meer vreugde schenken.
Je bent heel erg dicht het punt genaderd, waarop je zult vragen, wat je maar wilt en het zal je gegeven worden. Je bent een wonderbaar tijdperk binnengegaan - jullie levens worden door Mij geregeld en gezegend als nimmer tevoren.
Je gaat op de overwinning af. Je leert reeds alle dingen schade te achten om Mij te kunnen winnen. En de beloften voor degene die overwint, zijn werkelijk wonderbaarlijk en zullen altijd vervuld worden.

Beneden in het dal

Sta niet toe dat twijfel of vrees je belaagt of deprimeert als gevolg van deze tijd van smart en besef van mislukking waardoor je bent gegaan. Nee, dit moest zo zijn.
Nuttig werk ligt er voor je in het verschiet. Voor de aanvang van een zo grote taak moet Mijn dienstknecht gewoonlijk gaan door het dal der vernedering of in de woestijn.
Indien Ik, je Heer, voordat Ik met mijn zending aanving, mijn veertig dagen van verzoeking moest doormaken, hoe kunnen jullie dan verwachten geheel onvoorbereid op weg te gaan naar jullie grote taak?
Je moet opnieuw de schaamte gevoelen van je onwaardigheid, mislukkingen en nietigheid, voordat je voorwaarts gaat met Mij, overwinnend en om te overwinnen.

- 14 juni

Zie deze dag met Mij onder ogen

Het is niet zo, dat de omstandigheden eerst moeten veranderen, maar eerst moet jij zelf veranderen en dan zullen de omstandigheden vanzelf volgen. Zet alles op alles om geheel te worden zoals Ik je wil hebben. Volg iedere aanwijzing. Ik alleen ben je Gids.
Probeer elke zorgelijke gedachte van je af te zetten. Accepteer elke dag, zie het probleem van die dag met Mij onder ogen zonder achterom te kijken, en zoek Mijn hulp en leiding om te weten, wat je moet doen. Zie nooit achterom en stel nooit uit tot morgen, waarvoor je vandaag Mijn leiding kunt krijgen.

De ziel hersteld

Wees niet bedroefd als je, na een tijdje met Mij te hebben doorgebracht, niet bij jezelf alle lessen kunt herhalen die Ik je geleerd heb. Het is genoeg dat je bij Mij bent geweest.
Is het nodig dat je de historie van planten of bomen kent om van het landschap te genieten? Je hebt zuivere lucht ingeademd en bent verfrist door de schoonheid van het landschap. Het is genoeg voor vandaag. Zo hebben jullie ook in Mijn tegenwoordigheid verkeerd en rust gevonden voor je ziel.

- 13 juni

Door God geïnspireerd

Je bent nu begonnen een berg te beklimmen. Steil zijn de treden die naar omhoog voeren, maar je vermogen om anderen te helpen zal werkelijk wonderbaar zijn. Je zult niet alleen opklimmen. Allen, naar wie je nu liefdevolle, ontfermende gedachten uitzendt, zullen door jou omhoog geholpen worden.
Als je naar Mij opziet, worden al je gedachten door God geïnspireerd. Handel daarnaar en je zult verder geleid worden. Het zijn niet je eigen opwellingen, maar het is het werk van Mijn Geest en als je daaraan gehoorzaamt, zullen je gebeden verhoord worden.
Heb lief en vertrouw. Laten er geen onvriendelijke gedachten over wie dan ook in je hart zijn, dan kan Ik werken met de volle kracht van Mijn Geest, zonder dat er iets in de weg staat.

Overwinning van vrees

Niet het denken aan Mij, maar het bij Mij blijven brengt volmaakte onbevreesdheid.
Er kan geen vrees bestaan daar waar Ik ben. De vrees werd overwonnen toen Ik alle satanische macht overwon. Indien al Mijn volgelingen dit zouden weten, en het zouden bevestigen in de absolute overtuiging dat dit zo is, dan zouden er geen gewapende strijdkrachten nodig zijn om het kwade te bestrijden.

- 12 juni

Huis op een rots

Let er op, dat je Mijn stem hoort en onmiddellijk gehoorzaamt. Gehoorzaamheid is het grote bewijs, dat je gelooft. 'Waarom noemt gij Mij Here, Here, en doet niet, wat Ik zeg?', sprak Ik, toen Ik op aarde was tot de velen die volgden en luisterden, maar er niet naar handelden. Ik vergeleek de man, die Mijn woorden hoorde en ze niet deed, met de man die zijn huis op het zand bouwde. In tijden van storm en moeite wordt hij omver geworpen, zijn huis stort in.
Ik vergeleek de man die Mij onvoorwaardelijk gehoorzaamde, met de man die zijn huis op de rots bouwde. In tijden van storm staat hij pal, onwrikbaar.
Denk niet, dat Ik hiermee alleen het houden van Mijn geboden bedoel, zelfs niet het naleven van Mijn bergrede. Voor hen die Mij van zeer nabij kennen, bedoel Ik meer dan dat. Ik bedoel het volgen, in alles, van de innerlijke leiding die Ik schenk, de kleine bevelen die Ik aan een ieder persoonlijk geef, de wens die Ik te kennen geef - en graag uitgevoerd zag.
Het veilige, standvastige, onveranderlijke leven van Mijn discipelen, het huis op de rots, wordt niet, zoals men wel zou wensen, in een ogenblik gebouwd, maar wordt steen voor steen opgetrokken, fundament, muren, dak, door te handelen in gehoorzaamheid, door dagelijks Mijn wensen uit te voeren, door in liefde Mijn wil te doen.
'Ieder, die Mij hoort en alles doet, wat Ik zeg, kun je vergelijken met iemand, die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen. De regen viel neer, de rivieren stroomden over, de winden waaiden en beukten tegen het huis. Maar het bleef overeind, want het was gebouwd op de rots'.
En het is in dat huis op de rots, dat door de mens is gebouwd, maar door God geïnspireerd - het huis van gehoorzaamheid - de meest getrouwe weergave van de aanbidding en verering van een discipel - daar is het, dat Ik bij Mijn geliefde kom wonen.
Geef Ik je geen werk, geen hoop? Werk voor de donkere dagen? Gewone, kleine stenen van plichten, die je hebt gedaan en Mijn wensen, die je hebt vervuld. Dit alles maakt je sterk en vormt je karakter tot dat standvastige, onveranderlijke karakter van een christen, waarvan Mijn dienaar Paulus heeft gesproken en waartoe hij zijn volgelingen opwekte.

Geestelijke vernieuwing

Diepe leven-schenkende teugen van Mijn Geest behoren jullie toe.
Denk aan de droogte, de dorst, die ongelest is totdat het gehele onverzadigde wezen is versleten van ouderdom.
Kun je de mens soms op een betere wijze helpen dan door hem te bewijzen dat de reinigende waterstromen van Mijn Geest kracht hebben om alles wat de groei hindert weg te spoelen en volledig elke dorst van je natuur te lessen?

- 11 juni

Mijn merkteken!

O Heer, wij danken U voor de grote gaven van Uw vrede.
Dat is de vrede, die alleen Ik kan geven te midden van een rusteloze wereld, waar je omringd bent door zorgen en moeilijkheden. Die vrede te kennen, betekent het zegel van het Koninkrijk te hebben ontvangen - het merkteken van de Heer Jezus Christus. Mijn merkteken. Wanneer je die vrede hebt leren kennen, kun je de juiste waarden bepalen, de waarde van het Koninkrijk en de waarde van al wat de wereld te bieden heeft. Die vrede is liefdevol geloof, dat rust geeft.

Simpele gehoorzaamheid

Lieve Heer, leer mij om U in alle dingen gehoorzaam te zijn.
Je bent de Mijne, je hebt je door een belofte verbonden om Mij te dienen.
Elke nood van jullie was reeds voorzien. Kijk achterom en zie hoe alle falen te wijten is geweest aan het feit dat je niet onvoorwaardelijk de aanwijzingen hebt opgevolgd die Ik je gaf voor die taak of beproeving.
Luisteren naar Mijn stem houdt gehoorzaamheid in. Ik ben een tedere Heer van liefde, maar Ik ben een Leidsman wiens woorden niet lichtvaardig moeten worden opgevat.
Je bent een vrijwilliger, geen dienstplichtige, maar indien je de voorrechten van Mijn dienst verwacht, moet je Mij ook de gehoorzaamheid betonen welke die dienst met zich brengt.
De weg van gehoorzaamheid kan zwaar en somber lijken, maar de geborgenheid van Mijn geordend leven kan de ongeoefende ziel nooit kennen. Marcheer in de pas met je Leidsman.

- 10 juni

De dag der benauwdheid

Offer Gode dank en betaal de Allerhoogste uw geloften. En roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en gij zult Mij eren. (Psalm 50:14,15)
Het loven en danken en het steeds nakomen van de beloften (geloften), die je Mij hebt gedaan, zijn dan als het ware het deponeren van geld op Mijn bank, waarvan je in tijden van nood met vrijmoedigheid en zekerheid gebruik kunt maken. Onthoud dat.
De wereld verbaast zich als ze de mens ziet, die zo plotseling grote en ongeachte bedragen van zijn bank opneemt, omdat hij het voor zichzelf of voor een vriend nodig heeft of voor een of andere gave.
Maar wat de wereld niet heeft gezien, zijn de talloze kleine bedragen die naar de bank zijn gebracht, en die op allerlei manieren door trouwe arbeid werden verdiend.
En zo is het ook in Mijn Koninkrijk. De wereld ziet dat de gelovige plotseling een beroep doet op Mij, op Mijn rijkdommen, en zie, er wordt aan voldaan!
De wereld denkt dat die mens magische kracht bezit. Nee! De wereld ziet niet dat die gelovige trouw en voortdurend geld heeft gestort in de vorm van dankzeggingen, lofprijzingen en nagekomen beloften.
En zo is het met jullie, Mijn kinderen. Offert Gode dank en betaalt de Allerhoogste jullie geloften. En roept Mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal je eruit helpen en je zult Mij eren.
Dit is een belofte voor de dagen die zo saai lijken en waarop zo weinig gebeurt; het is een belofte om je te bemoedigen, Mijn kinderen. Wanneer je geen grote dingen schijnt te kunnen doen, dan kun je kleine daden en woorden van geloof in Mijn grote schatkamer opslaan, waar ze klaar liggen voor de dag, dat je er grote behoefte aan hebt.

Herinner je je weer?

Kweek de gewoonte aan over Mij te denken. God is overal. Mijn tegenwoordigheid is altijd bij je, maar zich deze in de herinnering te roepen brengt het besef van die tegenwoordigheid en een inniger vriendschap.
Denk bewust aan de een of andere gebeurtenis in Mijn leven, aan de een of andere lering van Mij, de een of andere daad van liefde. Zo zul je je karakter en leven bestempelen met Mij.
Je studie en prestaties zijn waardeloos zonder Mijn genade, die voldoende is voor je. Laat het plannen maken aan Mij over. Laat het aan Mij over om de weg te ontsluiten of te versperren.
Bereid jezelf voor op alles wat Ik voor jullie voorbereid.

- 9 juni

Een wedloop met hindernissen

Verhef je boven je vrees en je inbeeldingen tot je in Mijn vreugde bent. Dat zal voldoende zijn om al je pijnlijke plekken en wonden te genezen. Vergeet alle gevoelens van mislukking en tekortkomingen, alles wat je pijnlijk geschokt heeft en alle onenigheden, en vertrouw op Mij, heb Mij lief, roep Mij aan.
Je discipel-zijn is een wedloop met hindernissen. 'Loop dan zó, dat je de prijs behaalt!' Loop zo, dat je niet alleen de wensen van je hart verkrijgt, maar dat je Mij verkrijgt - de vreugde en schuilplaats van je ziel.
Wat zou je denken van een hardloper, die zich bij de eerste de beste hindernis in wanhoop op de grond werpt? Begin opnieuw, en dan verder en omhoog.

Afgezonderd

Beschouw deze dagen niet als verloren.
Zelfs in dit schijnbaar bekrompen leven heb je talloze gelegenheden tot zelfoverwinning. Er is geen grotere opdracht dan deze.
Ik zonder hen die er zeer naar verlangen Mij te weerspiegelen, af, omdat het gevaar bestaat dat op de drukke wegen en onder andere mensen, het eigen-ik de overhand zou krijgen.
Voor een tijdje, totdat het eigen-ik is onderkend en overwonnen, moeten ook jullie zich in de woestijn terugtrekken.
Je leert veel, en Ik ben je Leraar.
Kom met Mij naar een plekje in de woestijn en rust een weinig.

- 8 juni

De enige weg

Door alle eeuwen heen heeft alleen Mijn kracht miljoenen mensen moedig en trouw en sterk gehouden, die anders onderweg zouden zijn bezweken.
Het geloof is levend gehouden en doorgegeven, niet door degenen die er hun gemak van namen, maar door hen, die voor Mij hebben gestreden en geleden en gestorven zijn.
Men leeft hier niet voor het lichaam maar voor de ziel en de mens kiest maar al te vaak de manier van leven, die het lichaam het best bevalt. En Ik sta alleen toe, wat het meest geschikt is voor de ziel.
Aanvaard dit en het gevolg zal zijn dat er wonderbare verandering plaatsvindt; verwerp het en Mijn doel is verijdeld, je gebed - hoe goed ook - blijft onverhoord, geestelijke vooruitgang blijft achterwege, moeite en verdriet staan je te wachten.
Probeer je voor te stellen dat je ziel een derde persoon is, die door ons - door jou en Mij - wordt getraind, en dan zul je deelnemen aan de discipline en de training, je zult er met vreugde aan deelnemen.
Neem met Mij afstand van je ziel en aanvaard dankbaar de training - verheug je in elke vooruitgang.

Eeuwigdurende jeugd

Laat alles achter je, laat al het andere werk varen om in afzondering bij Mij uit te rusten.
Na deze momenten ga je erop uit, versterkt, blij, vol van levenschenkende vreugde - Mijn vreugde die je nooit ergens anders kunt vinden dan bij Mij, de vreugde schenkende Christus.
Laat anderen die vreugde gewaarworden. Meer dan woorden zal deze hun tonen het onschatbare voordeel van het leven met Mij.
Je zult werkelijk ontdekken dat er geen leeftijd bestaat in Mijn Koninkrijk, in Mijn vriendschap.

- 7 juni

Ware schoonheid

Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve. (Jes. 55:3)
Het gaat er niet om, dat je er alleen maar in leeft, maar dat je groeit in genade en kracht en schoonheid - de ware schoonheid, de schoonheid van heiligheid.
Strek je steeds meer uit naar de dingen van Mijn Koninkrijk.
In de dierenwereld verandert zelfs de vorm van een dier om het in staat te stellen bij het voedsel te komen, dat het graag eet.
Als je je dus uitstrekt naar de schatten van Mijn Koninkrijk wordt je hele natuur veranderd, en wel zodanig, dat je op de beste manier de wonderen van dat Koninkrijk kunt ontvangen en ervan kunt genieten.
Denk na over deze waarheden.

Verlies de angel van het leven

Onderwerp jezelf geheel aan Mijn gezag, Mijn koningschap, dan wordt de angel verwijderd uit de tegenslagen in het leven.
Verwelkom ieder contact als door Mij gepland. Wees bereid om op Mijn wens je invloedssfeer uit te breiden. Laat je niet ontmoedigen door leeftijd of andere beperkingen.
Vertrouw Mij. Kan Ik je geschiktheid niet beoordelen voor de taak die Ik je opleg? Heb Ik niet een liefde zowel voor je bekenden als voor jullie?
Trek Mijn beslissingen niet in twijfel. Alles is gepland in liefde voor al Mijn kinderen. Slechts eigenwil kan de uitvoering van het Goddelijk doordachte plan verhinderen.
Werk blijmoedig, wetende dat in alle wijsheid die nodig is zal worden voorzien, ook in alle benodigde materiaal om Mijn werk te doen.

- 6 juni

Hoe mensen Mij zien

Ik ben gekomen om een wereld te helpen. En ieder mens ziet Mij naar gelang van zijn eigen behoeften.
Het is niet nodig, dat je Mij ziet, zoals Ik gezien word door anderen - de wereld, zelfs de kerk, Mijn discipelen en Mijn volgelingen, maar het is nodig, dat jij Mij ziet als degene, die in alles voorziet, wat jij persoonlijk nodig hebt.
De zwakken hebben Mijn kracht nodig. De sterken hebben Mijn zachtmoedigheid nodig. Zij die verzocht worden en gevallen zijn, hebben Mijn redding nodig. De rechtvaardigen behoeven Mijn ontferming over zondaren. De eenzamen hebben behoefte aan een Vriend. De strijders hebben een Leider nodig.
Geen MENS kon dit alles voor mensen zijn - alleen een God kon dit. In al deze relaties tussen Mij en de mens moet je God zien. God - de Vriend. God - de Leidsman. God - de Redder.

Ware vreugden

Blijf in Mijn liefde. Zoek niets voor jezelf, alleen dat wat je kunt gebruiken voor Mij. Steun op Mij voor alles. Wees zachtmoedig, niet alleen jegens Mij maar ook jegens anderen. Houd ervan te dienen. Heb geen vrees. Zoek waarachtig te zijn in alles. Wees vol van blijdschap.
De wereld wil blijdschap zien, niet over het opwindende van wereldse genoegens en losbandigheden, maar over de schoonheid der heiligheid. Over de geestvervoering van een vredige geborgenheid bij Mij. Over die opwinding van het avontuur die Mijn volgelingen kennen, over de voldoening die zelfoverwinning geeft.
Laat de wereld zien dat je standvastig bent, onwankelbaar.

- 5 juni

De zachte stem

Ik spreek heel rustig. Luister naar Mijn stem. Let nooit op de stemmen van de wereld - let alleen op de zachte Goddelijke stem.
Luister en je zult nooit teleurgesteld worden. Luister, en angstige gedachten en vermoeide zenuwen zullen tot rust komen. De Goddelijke stem uit zich meer in zachtmoedigheid dan in kracht. Meer kalmerend dan in macht.
Maar het zachtmoedige en het kalmerende zullen je verwondingen genezen en je sterk maken, en dan behoort het tot jouw taak om al je kracht Mijn kracht te laten zijn. De kleine kracht van de mens is als klei vergeleken bij de granietrots van Mijn kracht.
Jullie zijn het voorwerp van Mijn bijzondere zorg. Denk nooit, dat je aan de genade van de wereld bent overgeleverd. Mijn engelen bewaken je dag en nacht en niets kan je schaden. Je zou Mij waarlijk dankbaar zijn, als je wist welke pijlen van ergernis en kwaad zij van je weren. Breng Mij inderdaad dank voor het feit, dat gevaren, die je niet kende en zag, toch zijn afgewend.

Graaf verder

Onderzoek jezelf. Vraag Mij en Ik zal je tonen wat je verkeerd doet - indien je slechts nederig wilt luisteren en zonder voorbehoud vastbesloten bent om Mijn wil te doen.

- 4 juni

Goddelijk geduld

Heer, maak ons aan U gelijk. Vorm ons naar Uw gelijkenis.
Gevormd worden, Mijn kinderen, houdt in, dat je gemodelleerd en gepolijst moet worden. Het betekent, dat men het persoonlijke opoffert om aan een bepaald type te gaan beantwoorden. Het is niet alleen Mijn werk, maar evenzeer het werk van jullie.
Het is het snel herkennen van egoïstische trekken in je verlangens, motieven, handelingen, woorden en gedachten en het onmiddellijk inroepen van Mijn hulp om die uit te roeien.
Het is een werk, dat samenwerking vereist tussen Mij en jullie. Het is een werk, dat soms ook een sterk gevoel geeft van mislukking en ontmoediging, omdat je - naarmate het werk voortgaat - steeds duidelijker gaat zien, wat er nog gebeuren moet.
Tekortkomingen, die je eerst nauwelijks had erkend of waarvoor je althans geen berouw had gevoeld, bezorgen je nu verdriet en verslagenheid.
Houd moed. Op zich is dat al een teken van vooruitgang.
Heb geduld, niet alleen met anderen, maar ook met jezelf.
Als je ziet hoe langzaam je vordert, ondanks je verlangen en je worstelen, zul je een Goddelijk geduld krijgen met anderen van wiens onvolmaaktheden je last hebt.
Verder en omhoog dus! Vooruit! Geduld en volharding en strijd. Bedenk, dat Ik bij je ben, je Leider en je Helper. Zo zachtmoedig, zo geduldig en zo sterk.
Ja, wij werken samen en zoals Ik je zorgen, fouten, moeilijkheden en smarten deel, zo delen jullie, als Mijn geliefde vrienden, Mijn geduld en Mijn kracht.

Graaf

Beschouw de waarheden van Mijn Koninkrijk als de moeite van alle zoeken, alle offers waard. Graaf diep in de grond. Graaf wanneer het zware inspanning, vermoeidheid betekent.
Boven en onder het immer aanwezige stoffelijke moet je zoeken naar Mijn verborgen schatten. Niet wat je zegt, maar wat je waarneemt zal andere levens beïnvloeden.
Mijn Geest zal je dit bekendmaken en ook anderen rondom je. Daarom, graaf ter wille van hen.

- 3 juni

Verdrijf zonde met liefde

Onze Heer, wij hebben U lief en wij loven U. Gij zijt onze vreugde en onze zeer grote beloning.
Bedenkt, dat liefde de kracht is, die de wereld verandert. Niet alleen liefde voor Mij, niet alleen liefde voor degenen die je dierbaar zijn, maar liefde voor allen - liefde voor de tollenaars, de zondaars en de hoeren.
Het is het enige wapen waarmee de zonde verdreven kan worden. Verdrijf zonde met liefde.
Verdrijf vrees en depressie en wanhoop en gevoelens van mislukking met loven en prijzen.
Lofprijzing is het bewijs, dat je Mij dankbaar bent voor wat Ik je heb gezonden. Slechts weinig mensen zouden opnieuw een gift storten als zij niet eerst van de vorige een bevestiging hadden ontvangen. Lofprijzing, als bewijs van dankbaarheid voor Mijn gift en zegen, geeft Mij dus de mogelijkheid nog meer zegeningen over het dankbare hart uit te storten.
Leer 'dank U' te zeggen, zoals een kind dit leert als een beleefdheid, zonder dat het wellicht ook maar in het minst dankbaar is. Doe dit totdat het gesproken woord tenslotte gepaard gaat met een tinteling van vreugde, van dankbare eerbied.
Verwacht voor jezelf geen gevoelens die, naar je weet, anderen ervaren of hebben ervaren. Ga maar gewoon verder op de dorre weg van gehoorzaamheid en je volharding zal worden beloond, wanneer je bij de bron komt, de blijde waterbron.
O, verblijd je in Mij en verspreid voor zover je kunt blijdschap om je heen.

Lofprijzing voor alles

Vertrouwen moet het slotakkoord zijn van elk contact tussen jullie en Mij. Een blijmoedig vertrouwen. Je moet eindigen met de jubeltoon.
De eenheid tussen een ziel en Mij wordt slechts in haar schoonheid en volmaakte voldoening bereikt, wanneer die ziel bij elk voorval lofprijzing weet op te brengen.
Heb lief en lach en dank Mij voortdurend.

- 2 juni

Mijn beeltenis

Mijn Heer, en mijn God, wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U. Maak ons aan U gelijk.
Je bent bereid uit de beker te drinken, waaruit Ik drink - de wijn van smart en teleurstelling.
Je bent van Mij en je zult beiden steeds meer op Mij, je Meester, gaan lijken.
Dat geen mens Mijn aangezicht kan zien en blijven leven, is heden nog even waar als in de dagen van Mozes.
Het eigen ik, de natuurlijke mens, verschrompelt en sterft en de ziel ontvangt Mijn beeltenis.

Schud je vrij

Kom tot Mij... en Ik zal je rust geven.
Rust midden onder het werk. Rust in het hart in de wetenschap van Mijn bewarende kracht.
Voel hoe die rust je wezen binnenkruipt. Neig je oor en kom tot Mij, hoor toe en je ziel zal leven. Groei in kracht, word niet overwoekerd door zorgen.
Laat de moeilijkheden van het leven niet als onkruid de rust in je ziel verstikken, de tot grote hoogte opstijgende vrijheid van je geest verstikken en aan banden leggen.
Verhef je boven deze aardse banden tot een nieuwheid des levens, overvloedig en overwinnend. Verhef je.

- 1 juni

Vriendschappelijke omgang

De weg, die de ziel moet gaan om geheel te veranderen, is de weg van vriendschappelijke omgang met God.
Het gaat er niet zozeer om, dat je Mij vraagt dit of dat van je te maken, maar dat je met Mij leeft, aan Mij denkt, met Mij spreekt - zo ga je op Mij lijken.
Heb Mij lief. Rust in Mij.
Verblijd je in Mij.

Vertrouwen

Karakterverandering ontstaat doordat je Mijn wil doet tijdens de dagen waarop je geen visioen ziet en geen stem hoort.
Verlaat nimmer het pad van strikte naleving van alles wat je gezegd is te doen, toen je Mij zag en met Mij sprak op de berg. Doe je dat wel, dan begeef je je in ernstig gevaar.
Deze eentonige dagen zijn je oefendagen. Moeilijkheden duiken op, mislukking schijnt onvermijdelijk. Maar dit alles is nodig, opdat je kunt leren je leven aan te passen aan het onderwijs dat Ik je gegeven heb, opdat je je eigen zwakheid zult beseffen, gehoorzaamheid en doorzettingsvermogen zult ontwikkelen, zonder te wachten op verdere aanwijzingen en inspiratie.
Volhard in geduld. Ik leid je steeds, want Ik ben met je wanneer je Mijn aanwezigheid niet beseft. Meer geloof zal ontstaan door het vertrouwen dat voortkomt uit ervaring.

- 31 mei

Gebed zonder woorden

Heer, hoor ons, wij bidden.
Luister en Ik antwoord. Breng veel tijd door in gebed. Men kan op veel manieren bidden, maar hoe men het ook doet, het gebed verbindt de ziel, de gedachten en het hart met God.
Met andere woorden - al wordt er geen smeekbede opgezonden en is het alleen maar even een blik van geloof, een blik of woord van liefde, of vertrouwen, dan kan men er toch zeker van zijn dat in al wat nodig is, zal worden voorzien, omdat de ziel, die met God verbonden is, en één is met Hem, alle dingen in en door Hem ontvangt. En als de ziel in het menselijk lichaam woont, heeft deze ook de dingen nodig, die tot zijn woning behoren.

Naar Mijn beeld

'Veranderd... van heerlijkheid tot heerlijkheid'
Veranderd van het ene karakter in het andere. Elke verandering markeert als het ware een mijlpaal op de geestelijke heerbaan.
De pracht van de aanblik die je in de verte waarneemt, is de realisering van Mijn karakter, Mijn heerlijkheid waar je in een afwisselend tempo elk uur dichterbij komt.
De manier om beter vooruit te komen is je blik gericht te houden op het doel. Niet op de weg waarover je reist, en zeer zeker niet op de weg waarlangs je bent gekomen. Je doel is die heerlijkheid of dat karakter, dat je steeds duidelijker ziet in Mij, je Heer en Meester.
'Het is nog niet geopenbaard, wat je zijn zult; (maar) weet, dat, als Hij zal geopenbaard zijn (d.w.z. aan jou, aan je gezichtsvermogen, wanneer je Mij ziet), je Mij gelijk zult wezen, want je zult Mij zien, gelijk Ik ben'.

- 30 mei

De doodsklok voor de duivel

Loven en prijzen is de doodsklok luiden voor de duivel. Overgave en aanvaarding van Mijn wil, alsmede de gehoorzaamheid daaraan, bezitten niet die kracht om het kwaad te overwinnen, welke loven en prijzen heeft. Een blij hart is Mijn beste wapen tegen al wat boos is. O, bid en prijs Mijn naam!
Je bent bezig je les te leren. Ik leid je uit in de ruimte. Ga en zing van vreugde. Verheug je te allen tijde. Echt gelukkig ben je, als elke dag zijn tinteling van vreugde kent.
Spreek overdag meer met Mij. Zie op naar Mijn gelaat: een blik van liefde, een gevoel van veiligheid, een tinteling van vreugde als je merkt, dat Ik zo heel dicht bij je ben - dat zijn je beste gebeden.
Laten die het dagelijks werk vlot doen verlopen, dan zal de vrees verdwijnen en vrees is de grimmige figuur, die alle succes vervaagt.

Zie scherp

Je vermogen om je broeder te helpen hangt niet af van hem; dat heb je zelf in de hand. Het is afhankelijk van het feit of je de balk uit je eigen oog wegdoet.
Val niet de fouten van je broeder aan, maar die van jezelf. Wanneer je die uitroeit, zul je ontdekken waar je broeder hulp behoeft en zul je de kracht verwerven om hem die hulp te bieden om te overwinnen en zijn fouten uit te delgen.

- 29 mei

Vergeet

Betreur niets. Zelfs niet de zonden en mislukkingen. Als men vanaf de een of andere bergtop de wonderen van de aarde ziet, verdoet men zijn tijd niet met te denken aan de stenen en de misstappen, de zwakke momenten en de mislukkingen die het pad naar boven markeerden. Zo ook met jullie. Neem de rijke zegeningen van elke dag in je op - vergeet al wat achter je ligt.
De mens is zo geschapen, dat hij de last van vier en twintig uren kan dragen - niet méér. Zodra hij tilt aan de jaren die achter hem en de dagen die voor hem liggen, bezwijkt zijn rug. Ik heb beloofd je te helpen met de last van vandaag, van vandaag alleen; de last van het verleden heb Ik van je afgenomen, en als je nu zo dwaas wilt zijn die last weer op te halen en te torsen, dan spot je inderdaad met Mij, als je verwacht dat Ik die met je deel. Elke dag heeft immers zijn wel en wee. Wat van de komende vier en twintig uur overblijft om te leven, moet je onder ogen zien, als je wakker wordt.
Een wereldreiziger neemt alleen mee, wat hij voor die tocht nodig heeft. Zou je geen medelijden met hem krijgen, als je hem ook de overweldigende hoeveelheid afgedragen schoenen en reiskleding van vorige tochten en jaren zag dragen? En toch, in zijn denken en geestelijk leven doet de mens deze dingen. Geen wonder, dat Mijn arme wereld moedeloos en vermoeid is.
Maar zo moet jij niet te werk gaan.

Voor de zorgen wordt gezorgd

Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.
Hoe kostbaar zijn deze woorden. Zorg, aandacht en de liefde die daartoe heeft aangezet, worden hier alle aangeduid, evenals de tederste verzorging.
Er wordt je niet gezegd je zorgen weg te doen louter en alleen opdat je er niet meer aan zult denken, maar om ze op God te werpen. Dat is iets anders: ze zullen afgehandeld worden.
Moeilijkheden zullen worden weggenomen, fouten hersteld, zwakheden verholpen, kwalen genezen, problemen opgelost.

- 28 mei

Toets je liefde

Een grote liefde weet, dat de aanwezigheid van de geliefde voldoende is bij elke moeilijkheid, iedere beproeving en elke mislukking. Toets hieraan je liefde voor Mij. Brengt louter en alleen het feit, dat je bij Mij bent en dat je weet, dat Ik bij jou ben, je blijdschap en vrede? Als dat niet het geval is, dan is er iets mis met jouw liefde voor Mij, en realiseer je je Mijn liefde niet voldoende. Als dat zo is, bid dan om meer liefde.

Zorg voor allen

Wees je bewust van Mijn overvloeiende en overweldigende milddadigheid. De voorraadkamers des Heren zijn onuitputtelijk, maar om Mijn vrijgevigheid ten volle op de proef te stellen, moet je vrijgevig zijn. Mijn dierbaren geven niet met karige hand.

- 27 mei

Wortels en vruchten

Denk aan de les van het zaad, dat een scheut naar beneden zendt om geworteld en gegrond te raken, terwijl het gelijktijdig een scheut omhoog zendt om tot plant en bloem te worden, die de wereld verblijdt.
Beide groeiwijzen zijn nodig. Zonder de sterke wortel zou de plant spoedig verdorren, zoals ook veel activiteit mislukt wegens gebrek aan groei in Mij. Hoe hoger de plant groeit, des te dieper moet die geworteld zijn.
Velen vergeten dit en daarom is hun werk niet langer van blijvende waarde voor Mij. Pas op voor bladeren en bloemen, die geen sterke wortel hebben.

Huis van tevredenheid

Kun je Mijn voorzieningen niet vertrouwen?
Alles behoort jullie toe. Zou Ik je reis, je levenswijze, je werk plannen en niet de kosten berekenen?
Kun je Mij zelfs niet vertrouwen zoals je een aardse vriend vertrouwt? Leef in Mijn Koninkrijk en dan zullen de voorzieningen van het Koninkrijk voor jullie zijn.
Ik wil dat je de heerlijkheid leert kennen van een door God beschermd leven.
Geen nutteloos, vruchteloos heen en weer gerèn.
Stormen mogen woeden, moeilijkheden mogen zwaar drukken, maar je zult geen onheil kennen...
Veilig, beschermd en geleid.
De liefde kent geen vrees.

- 26 mei

Maak aanspraak op meer

Je laat je aanspraak gelden op de wijze, zoals Ik heb gezegd, en spoedig zul je resultaat zien. Je kunt dit niet lang doen of het zal op het materiële vlak zichtbaar worden. Dit is een onsterfelijke wet.
Jullie zijn momenteel kinderen, die een nieuwe les leren. Oefen je - breng het in praktijk - en spoedig zul je het heel vlot doen.
Je ziet, dat anderen zo gemakkelijk en vlot Mijn kracht manifesteren en demonstreren. Maar je hebt niet gezien wat voor een discipline daaraan vooraf ging. Discipline is absoluut noodzakelijk voordat deze kracht aan Mijn discipelen wordt gegeven. Het is een verdere inwijding. JIJ merkt, dat je zo veel hebt geleerd, dat het leven geen mislukking kan zijn. Dat is juist, maar anderen moeten wachten om de zichtbare werkelijkheid in je leven te zien, voordat zij deze geestelijke waarheid beseffen.

Eén dag tegelijk

De problemen van morgen kunnen niet worden opgelost zonder de ervaring van vandaag.
Er bestaat een plan voor je leven, dat afhankelijk is van het getrouwe werk van alle dag. Je verijdelt dat plan wanneer je de taak van vandaag onafgemaakt laat, terwijl je jezelf druk maakt en piekert over de gebeurtenissen van morgen.
Je zult de wet der voorziening nooit leren, als je dat doet, en het leren van die wet is de les voor thans.

- 25 mei

Volbreng alles

Er zal geen grens zijn aan wat je kunt volbrengen. Realiseer je dat. Geef nooit één taak op, omdat die boven je kracht zou gaan en laat ook geen gedachte van die aard toe, tenzij je ziet dat het niet Mijn wil was, dat je die taak op je nam. Dit gebied Ik je.
Denk aan het nietige scheutje van het sneeuwklokje in de harde grond. Het is er zelfs niet zeker van dat het door het zonlicht en de warmte zal worden begroet als het zich moeizaam een weg naar de oppervlakte heeft gebaand.
Wat lijkt die taak zijn kracht te boven gaan. Maar de innerlijke levensdrang in het bolletje stuwt het omhoog; die volbrengt deze taak. Het Koninkrijk der hemelen is hieraan gelijk.

Nieuwe verleiding

Je zult bemerken dat, naarmate je opgroeit in de genade, de boze machten er vlugger bij zijn om je werk en invloed te belemmeren.
Wandel behoedzaam, waakzaam.
Begrijp dat er altijd een nieuwe tuchtiging is die een deel van je wapenrusting moet worden, want naarmate je vordert, zullen er nieuwe verleidingen komen opdagen.
In de ijle lucht doemen subtiele gevaren op, die onbekend zijn in het dal of op de lagere berghellingen. Menige discipel faalt omdat hij zich niet bewust is van de gevaren op de berg.

- 24 mei

Overvloed

Wat gaat de wereld maar verder zonder iets te zien! Wat is ze onkundig van je verdriet en van je zorgen, de successen die je behaalde, je overwinningen, je moeilijkheden.
Maar wees beiden dankbaar dat er Een is, die het weet, Een die iedere crisis, elke inspanning, elk verdriet opmerkt.
Maar jullie beiden, bij wie Ik altijd gehoor vind, moeten weten dat elke ziel in nood, waarover Ik met je spreek, er een is, die je moet helpen. Wie je maar kunt, moet je helpen. Je helpt niet genoeg. Als je helpt, zul je weer hulp ontvangen, en de omvang van de hulp zal groter en groter worden, steeds groter.
Zie jezelf als twee van Mijn discipelen, die bij de spijziging van de vijfduizend aanwezig zijn, en dat Ik je het voedsel toereik, en dat jij dit weer doorgeeft, en steeds meer. Met zo weinig broden en vissen kun je altijd zeggen: 'Wij hebben alleen maar genoeg voor onszelf'. Het was niet alleen Mijn zegen, maar ook het doorgeven van de discipelen, dat het wonder bewerkte.
Vervul je hart met een verlangen om overvloedig te geven. Ze werden 'allen verzadigd'. Er bleef nog een voorraad over.
Ik geef mild, met hart en hand. Kijk maar naar de visvangst. Het net scheurde, de boot begon te zinken onder het gewicht van Mijn rijk geschenk. Zie geen enkele beperking meer.
God voorziet overvloedig. Verdrijf alle gedachten aan beperking. Ontvang stromen en laat jij op jouw beurt - stromen uitgaan.

Geen scheiding

Komt tot Mij.
Eerst schoorvoetend, dan, naarmate onze vriendschap groeit, steeds meer verlangend, totdat de betovering van Mijn tegenwoordigheid niet alleen je roept, maar je ook vasthoudt, en je met tegenzin terugkeert tot de wegen en verplichtingen van de wereld.
Maar, naarmate de tijd verstrijkt, gaat ook die tegenzin voorbij, daar je weet dat er geen scheiding is, zelfs geen tijdelijke, in zo'n vriendschap. Omdat Ik met je ga en je Mijn Woorden altijd in je hart draagt.

- 23 mei

Kleine ergernissen

Je gebrek aan zelfbeheersing wordt niet veroorzaakt door de zware lasten, maar doordat je toestaat, dat de kleine ergernissen en zorgen en lasten zich opstapelen. Als iets je hindert, reken er mee af en breng dat met Mij in orde vóór je jezelf toestaat met iemand te spreken, of iemand te ontmoeten, of de een of andere nieuwe taak op je te nemen.
Beschouw jezelf eerder als iemand, die Mijn boodschappen uitvoert en dan vlug bij Mij terugkomt om Mij te vertellen dat die boodschap is gedaan en die taak is verricht.
Zonder je verder verantwoordelijk te voelen voor de gevolgen (je enige verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat je doet, wat je wordt opgedragen) ga je er dan weer op uit, verheugd, dat je nog meer voor Mij te doen hebt.

Ontvangen en geven

Komt, Mijn kinderen, komt en eist blijmoedig op. Komt en neemt van Mij. Komt met uitgestoken handen om te ontvangen.
En behoudt niets. Geeft Mijn gaven met graagte door, zodat Ik wederom je leegheid kan zegenen en je vaten kan vullen.
Je begint deze wet der voorziening te verstaan.
De mens realiseert zich niet dat voor de kinderen van het Koninkrijk de wet niet die is, welke daarbuiten heerst.
Mijn volgelingen moeten kanalen zijn waardoor Mijn gaven kunnen worden doorgegeven aan anderen. Je kunt Mijn voorzieningen niet ontvangen en de weg van deze wereld volgen.

- 22 mei

Beschik over je Heer

'Heer, ik maak aanspraak op Uw hulp'.
Ja, maak aanspraak op Mijn hulp en doe dat voortdurend! Er bestaat een vertrouwen dat lang wacht en een vertrouwen dat geen uitstel duldt - dat, als het eenmaal overtuigd is van de juiste koers en zeker is van Gods leiding, met alle vasthoudendheid van een kind zegt: 'Nu'. 'O, mijn God, wacht niet langer'.
Jullie zijn geen dienstknechten meer, maar vrienden. Een vriend kan over zijn vriend beschikken; hij kan weten, dat alles wat de vriend - de ware vriend - bezit, hem rechtens toebehoort. Dat betekent niet een lui leventje op kosten van een vriend, maar het aanspraak maken op de middelen van die vriend: naam, tijd, en alles, wat hij bezit als je eigen voorzieningen zijn uitgeput.
Vriendschap - ware vriendschap - houdt in, dat men het recht heeft om zich de dingen toe te eigenen. En in de dienst van God heerst volmaakte vrijheid. Erfgenamen van God - als medeërfgenamen deel je met Mij in de erfenis. Wij delen in alles, wat de Vader bezit. Je hebt dezelfde rechten als Ik om dat te gebruiken en er aanspraak op te maken. Maak gebruik van je recht. Een bedelaar smeekt. Een zoon, een dochter, neemt.
Geen wonder, dat Ik, wanneer Ik Mijn kinderen smekend en wachtend voor Mijn huis zie zitten, hen laat begaan totdat zij zich realiseren hoe dwaas zij handelen, daar zij alleen maar hun huis hebben binnen te gaan om het nodige te nemen.
Niet iedereen kan dit doen. Eerst moet men een duidelijk besef hebben van het zoonschap van God.

Het christendom heeft niet gefaald

De mensen trachten het christelijk leven te leven in het licht en het onderwijs van alleen Mijn drie jaar lange zending. Dat was nimmer Mijn bedoeling.
Ik kwam om Mijn Vader te openbaren, om de Goddelijke Geest te tonen, werkzaam in de mens. Ik leerde niet dat de mens alleen maar moest pogen de JEZUS van Nazareth te imiteren, maar ook dat de mens zodanig door Mijn Geest in bezit zou worden genomen en de Geest hem zou aanzetten tot al wat Ik deed, dat hij bezield zou worden als Ik.
Zoek Mij te volgen door de kracht van de inwonende Geest, die Ik je heb nagelaten. Die Geest ZAL je leiden in alle waarheid.
Tegen Mijn discipelen zei Ik dat Ik hun niet alles kon vertellen, maar dat de Geest hen zou leiden. Dat is hetgeen waarin Mijn volgelingen Mij teleurstellen. Overpeins steeds meer deze leiding van de Geest, beloofd aan allen, en zo weinig opgeëist.

- 21 mei

Werp het aan Mijn voeten

Om Mij te kunnen zien moet je Mij al je zorgen brengen en Mij het vertrouwen van je hart tonen. Als je je zorgen loslaat, dan word je je bewust van Mijn tegenwoordigheid.
Wanneer je je voortdurend bewust blijft van Mijn tegenwoordigheid, dan brengt dat een beloning van Mijn kant met zich mee. Door een mist van zorgen kan niemand Mijn aangezicht zien. Alleen als de last aan Mijn voeten wordt geworpen, zul je je bewust worden van Mijn tegenwoordigheid en geestelijk inzicht verkrijgen. Onthoud: gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, gehoorzaamheid - de rechte en smalle weg tot in Mijn Koninkrijk. Van jou moet niet gezegd worden, zelfs niet als een liefdevol en teder verwijt: 'Waarom noem je Mij Here Here, en doe je niet, wat Ik zeg?'
Het karakter wordt tot schoonheid gevormd door de dagelijkse discipline en de plichten, die elke dag worden vervuld. Want op velerlei wijzen moeten Mijn discipelen hun eigen zaligheid uitwerken, al is dit niet mogelijk zonder Mijn kracht en hulp en zonder een spreken met Mij.
Zelfs voor het geestelijk leven is voor verschillende geesten de opleiding anders. De mens, die zo graag een leven van gebed en meditatie zou willen leiden, wordt gedwongen de drukke wegen van het leven te gaan, terwijl de mens, die zo graag bezig is, bevolen wordt te rusten en geduldig op Mij te wachten. O vreugde, o rust, en wees in alle drukte altijd vol vrede.

Bereid de grond voor

De harten die in Mijn geschiedenis van de zaaier de zegen kwijtraakten en geen goed resultaat voortbrachten, verloren deze omdat Mijn dienstknechten hadden verzuimd vooraf de grond te bewerken.
Ze hadden nagelaten hen die ze zochten te beïnvloeden, te beschermen tegen de macht van het kwade en de hardheid des harten.
Ze hadden verzuimd hen ervoor te waarschuwen dat ze zich niet te veel in beslag moeten laten nemen door 'hebben en krijgen'. De grond van de zaaier was niet voorbereid. Veel gebed moet voorafgaan aan het zaaien van het zaad, wil de arbeid niet tevergeefs zijn. Zoek daarom Mijn weg voor Mij te bereiden. Dan zal Ik, de grote Zaaier, komen. De oogst zal inderdaad groot zijn.

- 20 mei

Win Mij - win alles

Je zult overwinnen. De overwinnende geest wordt nooit vernietigd. Laat je hart moedig en vol vertrouwen blijven. Treed al je moeilijkheden tegemoet in de geest van overwinning.
Klim op tot grotere hoogten dan je voorheen hebt gekend. Bedenk, waar Ik ben is overwinning. Machten van het kwaad in je en rondom je vluchten voor Mijn tegenwoordigheid.
Win Mij en alles is gewonnen. Alles.

Golven van de Geest

Er is je verteld dat je alle gebed moet besluiten op een toon van lofprijzing.
Die toon van lofprijzing is niet alleen geloof dat opstijgt door de moeilijkheden heen om Mij te begroeten. Het is nog veel meer. Het is de onderkenning van de ziel dat Mijn hulp reeds onderweg is. Het is de echo in je hart van de klank voortgedragen op golven van de Geest.
Het wordt geschonken aan hen die Mij liefhebben en vertrouwen om zo de nadering van hulp te voelen aankomen.
Verheug je daarom en wees blij, want voorwaar, je verlossing genaakt.

- 19 mei

Gered en geleid

Rust en weet dat alles veilig is in Mijn handen. Rust is vertrouwen. Rusteloos bezig zijn is wantrouwen. Je hebt geen rust als je niet beseft, dat Ik voor je aan het werk ben. Niets doen zou dan het resultaat zijn van wanhoop.
'Mijn hand is niet te kort om te verlossen'. Weet dat, herhaal het, vertrouw daarop, omhels die waarheid en verheug je erin. Een dergelijke waarheid is als een lijn, die een drenkeling wordt toegeworpen. Elke herhaling is een ruk, die je dichter bij het strand en de veiligheid brengt.
Laat dat beeld je een grote waarheid leren. Neem deze waarheid in bezit, maak die tot een gebed, bevestig deze, houd de lijn vast. Wat is het dom als je probeert jezelf te redden door met één hand de lijn vast te houden en met de ander naar de kust te zwemmen! Je zou je houvast aan de lijn kunnen verliezen en de redder hinderen, die met nog groter voorzichtigheid moet handelen om je niet te verliezen.
Het leven bestaat niet alleen uit stormen en noodweer. De Psalmist, die zei: 'Al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan' schreef ook 'Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel, en zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast'.
Denk na over die wonderbare waarheid van de drie stappen: veiligheid, zekerheid, leiding. (1e) 'Hij trok mij op uit de kuil van het verderf' - veiligheid. (2e) 'Hij zette mijn voeten op een rots' - zekerheid. (3e) 'Hij maakte mijn schreden vast' - leiding. De derde stap is de laatste etappe, waarin de ziel die gered is, Mij zo volkomen vertrouwt, dat hij niet meer zijn eigen weg wil gaan maar alle toekomstplannen overlaat aan Mij, zijn Redder.

Het geordende leven

Je kunt Mijn werk niet goed doen en een achtenswaardige invloed uitoefenen, tenzij heel je leven is geordend. Laat dit je doel en je streven zijn.
Maak je die orde eigen en je zult in staat zijn zoveel meer in Mijn dienst te doen, en, zonder overhaasting of onrust, meer de orde en schoonheid van Mijn Koninkrijk te weerspiegelen.
Je hebt deze discipline in je leven nodig.
Vrede is het gevolg van een geordend leven, geleefd met Mij.
Bereid je op elke taak, op elke gelegenheid voor. Bid voor hen met wie je in aanraking komt, voor de tijd die je met hen doorbrengt.
Dat zal wanklanken voorkomen en het werk alsmede het maken van plannen, waarin je met hen samenwerkt, de gelegenheid geven om vruchtbaar te zijn voor het goede.

- 18 mei

Nieuwe levenskracht

'Zie naar Mij en wees verlost, alle einden der aarde'.
De verlossing was er niet wegens verdienste, want de belofte gold voor allen die opzagen.
Het zien ligt beslist binnen ieders bereik. Eén blik is voldoende. De verlossing volgt.
Zie op en je bent verlost van wanhoop. Zie op en je bent bevrijd van zorgen. Zie op en je bent verlost van bezorgdheden. Zie op en een vrede vervult je, die alle verstand te boven gaat - een nieuwe levenskracht, een waarlijk wonderbare vreugde.
Blijf naar Mij opzien. Twijfel vliedt, vreugde heerst en hoop overwint.
Leven, eeuwig leven, is je deel, eeuwig leven, dat nieuwe levenskracht geeft en vernieuwt.

Het genezende licht

Overal waar Mijn volgelingen gaan, daar behoort Mijn licht te zijn dat hen omgeeft. Het licht van de Zon der gerechtigheid.
Het kwade kan in dat licht niet leven.
De mens is nog maar pas begonnen te leren dat licht ziekten uitbant.
Ieder van Mijn volgelingen die in een nauw persoonlijk contact met Mij verkeert, wordt omgeven door dit licht. Eeuwig licht. Licht, weerkaatst door een besef van Mijn tegenwoordigheid.
Daarom, hetzij hij spreekt, hetzij niet, hij moet het middel zijn om Mijn licht te verspreiden waarheen hij ook gaat.

- 17 mei

Van verdriet naar blijdschap

'Verdriet mag een nacht duren, maar in de morgen komt er blijdschap'.
Mijn dapperste kinderen zijn zij, die reeds van tevoren de morgen kunnen zien en in de nacht van lijden al de onderstroom van blijdschap voelen, die getuigt dat zij vol vertrouwen de morgen verwachten.

Mijn boodschapper gaat voor Mij uit

Wanneer je aan Mij denkt als je Redder, bedenk dan dat dit niet alleen is van zonde, neerslachtigheid of wanhoop.
Ik red je ook van de moeilijkheden van het leven en van de verwarring wat je levenspad aangaat. Ik los je problemen op. Ik zorg voor het kanaal waardoor hulp zal komen.
Ik zend Mijn boodschapper om de weg voor je te bereiden. Ik train je, zodat je geschikt zult zijn voor je volgende taak, opdat je Mijn beloofde zegen waardig zult zijn. De zegen, die Ik verlang over je uit te storten.

- 16 mei

Bidden en lofprijzen

Ik wil dat er veel smeekbeden tot Mij worden opgezonden, omdat Ik weet, dat men alleen door die ernstige gebeden en het stille vertrouwen, dat daaruit voortkomt, vrede verkrijgt en krachtig leert zijn. Daarom heb Ik Mijn discipelen verplicht onophoudelijk en volhardend te pleiten.
Verslap nooit in het bidden. Wanneer men op zekere dag ziet hoe wonderbaar het gebed is verhoord, zal men diep, zeer diep betreuren, dat men zo weinig heeft gebeden.
Gebed verandert alles. Gebed herschept. Gebed is niet te weerstaan. Bid dus, bid letterlijk zonder ophouden. Bid totdat je bijna ophoudt met bidden, omdat je een rotsvast vertrouwen hebt gekregen, en blijf dan doorbidden, omdat het zozeer tot een gewoonte is geworden, dat je er niet meer mee kunt ophouden.
En bid altijd tot het gebed overgaat in lofprijzing. Dat is het enige slotakkoord waarmee een waar gebed behoort te eindigen. Wat in je houding tegenover je medemens de liefde en de lach is, dat is in je houding ten opzichte van God het gebed en de lofprijzing.

Hunkerende harten

We zouden Jezus wel willen zien.
Dat is nog steeds de roepstem van een hunkerende, onvoldane, zoekende wereld.
Van Mijn volgelingen verwacht Ik dat ze die roepstem beantwoorden.
Weerspiegel Mij, opdat de zoekenden Mij in jullie kunnen zien en onderhoud dan verder de omgang met Mij.
Verheug je hierover evenals Johannes zich verheugde, toen hij zijn volgelingen op Mij kon wijzen met de moedige en ootmoedige woorden: 'Hij moet wassen, ik moet minder worden'.
Ga verder in geloof en blijdschap en liefde.

- 15 mei

Eerst het geestelijke

Wat kan Ik tegen je zeggen? Je hart is verscheurd. Bedenk dan: 'Hij geneest de gebrokenen van hart'. Voel slechts de zachte aanraking van Mijn handen als Ik je wonden verbind.
Je bent beiden zeer bevoorrecht. Ik maak je deelgenoot van Mijn plannen en geheimen en openbaar je Mijn bedoelingen, terwijl er zovelen zijn, die tastend hun weg moeten gaan.
Probeer rust te vinden in deze woorden: 'Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u bovendien geschonken worden'. En span je dan niet in voor die dingen, maar strek je onvermoeid uit naar dat, wat van Mijn Koninkrijk is.
Voor jullie stervelingen klinkt dat zo vreemd, je bent geneigd te denken, dat de stoffelijke dingen eerst komen en dat je dan pas in de kennis van de geestelijke dingen kunt groeien. Maar zo gaat het in Mijn Koninkrijk niet toe. De geestelijke dingen komen eerst en daarna de stoffelijke. Wil je het stoffelijke verkrijgen, dan moet je je dubbel inspannen om het geestelijke te verwerven.

Begrijp deze waarheid

Te veel mensen hinderen hun werk voor Mij door te pogen zichzelf te rechtvaardigen. Je strijdt voor Christus, de Koning, niet voor jezelf. Het verklaren of rechtvaardigen moet Mij gelden.
Bij een moeilijkheid met iemand anders, moet je jezelf in zijn plaats stellen en bidden dat zijn moeilijkheid zal worden opgelost voor hem. Dit zal een oplossing van jouw moeilijkheid teweegbrengen en je helpen om datgene waarvoor je bidt, beter te zien.
Het vermogen om de noden te beseffen van hen met wie je in contact komt, kan alleen worden verkregen door medegevoel en begrip te absorberen uit Mijn leven. Daarom moet de tijd om Mij te leren kennen in toenemende mate kostbaar en noodzakelijk voor je zijn.
Je taak is het de kracht van Mijn Geest te tonen, die werkt in een leven met een overgegeven wil, en de blijdschap te laten zien die het leven omvormt wanneer dit zo is.

- 14 mei

De liefde van een minnaar

Bedenk, dat een liefhebbend Meester zich verheugt in de vertrouwelijkheid, waarmee Hem iets gevraagd wordt, zoals Hij op Zijn beurt graag ziet, dat Zijn volgelingen en vrienden zich verheugen in de liefdevolle vertrouwelijkheid, waarmee Hij iets vraagt.
Het wonder van het gezinsleven komt zowel tot uiting in de vrijheid, waarmee een kind vraagt en eist, als in het liefdevolle beroep dat de ouders doen op heel de liefde en vreugde van de kinderen. Alleen door veelvuldig contact met Mij, door veel tot Mij te bidden, naar Mij te luisteren en gehoorzaam te zijn aan Mijn opdrachten, ontstaat die vertrouwelijkheid, waardoor Mijn volgelingen Mij in de verhouding van vriend tot vriend durven benaderen.
Geef in alles toe aan Mijn liefdevol aandringen, maar bedenk, dat ook Ik toegeef aan dat van jullie. Vraag niet alleen grote dingen zoals Ik je heb gezegd, maar vraag ook om de kleine, tedere bewijzen van liefde. Bedenk, dat Ik ben gekomen als de Grote Minnaar van de wereld. Denk nooit dat Mijn liefde alleen maar bestaat uit innig medelijden en vergeving. Dat is het wel, maar het is ook de Liefde van een Minnaar, die Zijn liefde door talloze woorden en daden en liefdevolle gedachten openbaart.
God woont in elk van jullie, bedenk dat. Die God vereer Ik en aan Hem onderwerp Ik Mij, hoewel Ik en Mijn vader één zijn. Als men meer en meer op Mijn Vader in de hemel gaat lijken, breng Ik daarom in onze vriendschap een element van eerbiedige, tere liefde. Ik zie, wat geen mens kan zien... Ik zie God in je.
De mens kan in zijn medemens altijd die aspiraties en kwaliteiten zien, die hijzelf ook bezit. Daarom kan alleen Ik, omdat Ik waarlijk God ben, God in de mens herkennen. Denk daar ook aan in je verhouding tot anderen.
Je motieven en aspiraties kunnen alleen maar worden begrepen door hen, die dezelfde geestelijke hoogte hebben bereikt. Daarom is het dwaas en heeft het geen zin van anderen begrip te verwachten. Beoordeel hen niet verkeerd als ze je niet begrijpen. De taal die jij spreekt, is voor hen een vreemde taal.

Je bent gewaarschuwd

Vasten is het uithongeren van het eigen-ik. Dat behoeft niet altijd te gebeuren door zich te onthouden van voedsel. Maar het is absoluut een wezenskenmerk van vooruitgang in het leven met Mij.
Er bestaat geen stilstand in het christelijk leven. Als er geen vooruitgang is, dan is er achteruitgang.
Ik heb je verlost. Je teruggekocht uit de slavernij der zonde, van welke aard ook.
Daarom, wanneer zwakheid je overmeestert en je voor de verleiding bezwijkt, maak je Mijn verlossing tot een aanfluiting.

- 13 mei

Oordeel nooit

Wat geeft het een vreugde als je jezelf overwint! Je kunt geen van beiden anderen overwinnen of leiding geven voordat je jezelf geheel hebt overwonnen.
Kun je je voorstellen, dat je in staat zou zijn je onder alle omstandigheden volkomen te beheersen? Bedenk hoe Ik was omringd door spottende soldaten, hoe Ik werd geslagen en bespogen, en nooit een woord terugzei - nooit een woord. Probeer dat te zien als Goddelijke Macht. Onthoud dat je alleen door die macht van volmaakt zwijgen, van volmaakte zelfbeheersing, kunt bewijzen dat je bekwaam bent om leiding te geven.
Oordeel nooit. Het menselijk hart is zo gevoelig, zo gecompliceerd, dat alleen zijn Maker het kan kennen. Elk hart is zo verschillend: gedreven door verschillende motieven, beheerst door verschillende omstandigheden, beïnvloed door verschillend lijden.
Hoe kan de een oordelen over de ander? Laat het aan Mij over om de puzzels van het leven tot een oplossing te brengen. Laat het aan Mij over inzicht bij te brengen. Breng elk hart tot Mij, zijn Schepper, en laat het bij Mij. Wees er ten volle van overtuigd dat Ik alles kan rechtzetten wat verkeerd is.

Hoofdwegen en bijwegen

De weg der heiligheid verschilt voor ieder van Mijn volgelingen zoals ook het karakter van ieder verschilt. Mijn gebod voor jullie is niet noodzakelijk ook het gebod voor iemand anders.
Mijn volgelingen vergeten dit dikwijls. Omdat Ik hun misschien gezegd heb een bepaalde weg te gaan, zijn zij er zeker van dat jullie diezelfde weg dienen te bewandelen.
Sla geen acht op hen. Bedenk ook dat een weg van zelfdiscipline voor jullie misschien niet Mijn wil is voor iemand anders.

- 12 mei

Bescherming - Een ontroerende ervaring

Werp elke gedachte van twijfel en zorg van je af. Laat die geen moment toe. Sluit de vensters en deuren van je ziel ervoor, zoals je je huis zou afsluiten voor een dief, die zou willen inbreken om je kostbaarheden te stelen. Kun je grotere schatten bezitten dan vrede, rust en blijdschap? En dit alles wordt je door twijfel en vrees en wanhoop ontstolen.
Zie elke dag met liefde en een lach tegemoet. Zie de storm onder ogen.
Blijdschap, vrede en liefde zijn Mijn grote gaven. Volg Mij om alle drie te vinden. Ik zou graag willen, dat je nu met ontroering Mijn bescherming en veiligheid ervoer. In veilige haven kan iedereen dit ervaren, maar ware vreugde en overwinning zijn alleen voor hen, die bescherming en veiligheid voelen als ze een storm doorstaan.
Zeg 'alles is wel'. Zeg het niet als een nutteloze herhaling. Gebruik het zoals je een genezende balsem voor een snede of wond gebruikt, totdat het vergif er uitgetrokken is; gebruik het daarna tot de wond genezen is en vervolgens tot de verrukking van nieuw leven je wezen doorstroomt.
Alles is wel.

Heer van de blijdschap

De onuitsprekelijke blijdschap bood Zichzelf aan om blijde erkentelijkheid te ontvangen.
Dit is een verdere ontwikkelingsfase.
Je treedt deze binnen wanneer je beseft dat Ik eens de tijdelijke uitdrukking was van de blijdschap van alle eeuwigheid. De blijdschap bood Ik allen aan, die in Mijn weg het pad der vreugde zouden zien en die Mij zouden begroeten niet alleen als de Man van smarten, maar ook als de Heer van de blijdschap.
Deze waarheid zal slechts ervaren worden door hen die voor deze geheel en al verbazingwekkende, geheel en al krachtgevende, geheel en al onthullende BLIJDSCHAP vreugdevolle erkentelijkheid hebben.

- 11 mei

De goddelijke derde

Als Ik je door deze stormen heb geleid, dan zul je andere woorden, andere boodschappen ontvangen - andere leiding. Jullie vriendschap gaat zo diep en je verlangen om Mij te volgen en te dienen is zo groot, dat spoedig - als deze tijd van moeilijkheden voorbij is - jullie samenzijn altijd zal inhouden, dat je geheel in Mij bent.
Een dergelijke vriendschap komt in de wereld maar zelden voor en toch heb Ik, toen Ik op aarde was, geleerd welk een macht twee mensen bezitten, die één zijn in Mij, zoals Ik dit ook jullie beiden heb geleerd.
En nu heb Ik je vanavond nog meer te zeggen. Ik zeg, dat de tijd komt en er nu al is dat zij, die jullie beiden bezoeken, zullen weten dat Ik, God, de Derde ben in jullie vriendschap.

Grotere verzoeken

Naarmate je geloof in Mij groeit en je invloedssfeer zich uitbreidt, zullen je aanspraken des te groter worden. Toch zal geen enkele ware behoefte van je onbevredigd blijven.
Je zult grotere verzoeken doen, en steeds meer zul je Mij vertrouwen voor de vervulling van de kleine wensen. Dat vertrouwen zal ontstaan naarmate je meer en meer Mijn kracht beseft en Mijn liefde voelt en haar tedere waakzaamheid kent in elk detail van je dagelijks leven.
'Verheug je, en wederom zeg Ik: Verheug je'.
Met een dierbare menselijke vriend is het zo dat een groot geschenk op prijs kan worden gesteld als bewijs van een grote liefde, maar grote toewijding komt nog beter tot uiting in het vóór zijn van de kleine wensen, in de zorg en attentheid getoond in de kleine dingen.
Geniet van Mijn liefde, die aldus betoond wordt.

- 10 mei

Kalmte - Geen haast

'In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn'. (Jes. 30:15)
Alle onrust breekt het goede af. Alle kalmte bouwt het goede op en breekt gelijktijdig het kwade af.
Wanneer men het kwaad vernietigd wil zien, komt men vaak snel in actie. Dat is verkeerd. Wees eerst stil en weet, dat Ik God ben. Handel dan alleen zoals ik het je zeg. Altijd kalm met God. Kalmte is vertrouwen in actie. Alleen vertrouwen, volkomen vertrouwen kan een mens kalm houden.
Vrees nooit enige omstandigheid of moeilijkheid, die je helpt om deze kalmte aan te leren. Zoals de wereld moet leren haasten om iets te bereiken, zo moet jij om iets te bereiken, leren kalm te blijven. Ieder groot werk voor Mij komt eerst tot stand in de ziel van hem of haar, die het werk zal moeten verrichten.

Spreek met Mij

Spreek met Mij over de misvattingen van de wereld over Mij. Zeg Mij dat je liefde zal trachten Mij daarover te troosten. Zeg Mij dat je leven zal zijn toegewijd aan het tot stand brengen van begrip tussen Mij en hen die je ontmoet en die Mij niet liefhebben.
Zoals iemand die weet dat een gevangene ten onrechte is veroordeeld, zijn ganse leven eraan besteedt om de naam van die dierbare persoon van blaam te zuiveren, en daarbij alle beproevingen en moeilijkheden, misvattingen en ongemakken waarmee hij te maken krijgt, voor lief neemt, zodat zijn doel wordt bereikt - laat het zo zijn met jullie, verlangend om Mij bekend te maken.

- 9 mei

Innerlijke harmonie

Volg Mijn leiding. Wees bang om iets op eigen houtje te ondernemen zoals een kind bang is om zijn moeder te verlaten. Twijfel aan je eigen wijsheid, vertrouwen op Mijn wijsheid zal je nederigheid leren.
Nederigheid is niet jezelf kleineren. Het is jezelf vergeten. Meer nog, het is jezelf vergeten omdat je aan Mij denkt.
Je moet niet verwachten in een wereld te leven waar alles harmonie is. Je moet niet verwachten ergens te wonen waar anderen voortdurend met je in harmonie zijn. Het is je taak om de vrede in je eigen hart te bewaren, ook al zijn de omstandigheden ongunstig. Als je je inspant om de hemelse muziek te horen, dan zul je steeds een en al harmonie zijn.
Betwijfel altijd of je wel kracht of wijsheid bezit om de zaken recht te zetten; vraag Mij alles recht te zetten, en laat het dan aan Mij over, terwijl jij lachend en met liefde je weg vervolgt. Ik ben wijsheid. Alleen Mijn wijsheid kan het juiste besluit nemen - elk probleem tot een oplossing brengen. Verlaat je dus op Mij. Alles is wel.

Roep Mij vaak aan

Spreek Mijn Naam dikwijls uit gedurende de dag. Hij heeft de macht om het kwade uit te bannen en het goede op te roepen. JEZUS.
In Mij woont al de volheid Gods, zodat wanneer je Mij aanroept, je al het goede aanroept dat je nodig zult hebben.

- 8 mei

De rust van God

Ik leid je. De weg is duidelijk. Ga onbevreesd verder. Ik ben bij je. Luister, luister, luister naar Mijn stem. Mijn hand bestuurt alles.
Denk er aan, dat Ik beter door je heen kan werken als je rustig bent. Ga heel langzaam, heel kalm van de ene plicht op de andere over, neem daartussen de tijd om te rusten en te bidden.
Maak je niet te druk. Doe alles zoals Ik het zeg. De rust van God heerst in een rijk, dat boven de activiteiten van de mens is gelegen. Waag je daar dikwijls binnen en je zult inderdaad vrede en blijdschap vinden.
Alle werk, dat uit een rusten bij God voortkomt, is wonderwerk. Maak aanspraak op de kracht om wonderen te doen.
Weet, dat je alle dingen kunt doen door Christus, die je kracht geeft. Meer nog, weet, dat je alle dingen kunt doen door Christus, die je rust geeft.

Het schuim en het goud

Deel je vreugde met Mij.
Vertel Mij alles wat je gedurende je dag verblijd heeft. Ik ben vlakbij je om ernaar te luisteren. Voel dat alleen Ik ten volle de ontroeringen van je hart kan delen, omdat bij Mij niet een van je successen droefheid opwekt noch gekleurd wordt door een misgunnen.
Is het niet Mijn vreugde, Mijn succes, verwezenlijkt slechts in en door Mij?
Deel alles met Mij. De teleurstelling, niet alleen in anderen maar al te pijnlijk ook in jezelf. Vertel me over zowel je stap achterwaarts als over je stap voorwaarts. Breng alles bij Mij, en samen, in tedere liefde, kunnen we het schuim scheiden van het goud. Kom terug bij Mij, altijd zeker van een welkom, altijd blij om Mijn tegenwoordigheid te voelen in en rondom je.

- 7 mei

Tegen de stroom in

De roeier, die op Mij vertrouwt, gaat niet op zijn riemen leunen en laat zich niet met de stroom meedrijven, vertrouwend op de stroming.
Nee, als Ik eenmaal de weg heb getoond, moet je veeleer al je krachten inspannen om tegen de stroom op te roeien. En wanneer er moeilijkheden komen, is het juist door jouw inspanning, dat ze overwonnen zullen worden. Maar door Mij kun je altijd kracht en vreugde in je werk hebben.
Mijn discipelen, die vissers waren, vonden op het strand de vissen niet klaarliggen in hun netten. Ik aanvaard de inspanning van de mens en zegen die. Ik heb de inspanning van de mens nodig - hij heeft Mijn zegen nodig. Dit compagnonschap betekent succes.

Wolken en regen

Zie Mijn goedheid zowel in de wolken en de regen als in de zonneschijn van het leven. Beide betuigen zo heerlijk de goedheid en liefde van je Heer. Zoals de schaduwrijke open plek in het bos, de verkoelende rivieroever, de bergtop, de lichtende verkeersweg, alle voldoen aan de verschillende behoeften van de mens.

- 6 mei

Goddelijke stoutmoedigheid

De weg is lang en vermoeiend. De wereld is vermoeid. Er zijn tegenwoordig zo velen vermoeid. 'Kom tot Mij en Ik zal u rust geven'.
Mijn kinderen, die jezelf onder Mijn vlag schaart, je moet zien, dat daarop deze woorden geschreven staan: 'De Zoon des mensen'.
Wat de wereld voelt, moet Ik voelen, Ik - de Zoon des mensen. Jullie zijn Mijn volgelingen - dus moet de vermoeidheid van de mens van vandaag jullie deel zijn - zij, die vermoeid zijn en zwaar beladen, moeten tot jullie komen en die rust vinden, die je in Mij gevonden hebt. Mijn kinderen, het moet er Mijn volgelingen niet om gaan aan Mijn rechter- en linkerhand te zitten, maar zij moeten bereid zijn te drinken uit de beker, waaruit Ik drink.
Arme wereld - leer haar, dat er maar één geneesmiddel is voor al haar kwalen: eenheid met Mij. Durf te lijden, durf te overwinnen, wees vervuld van Mijn Goddelijke stoutmoedigheid. Onthoud dit. Eis het onmogelijke.
Juist dat, waarvan de wereld denkt, dat het onmogelijk is, kan altijd jullie deel zijn. Bedenk, Mijn kinderen, Goddelijke stoutmoedigheid.

De vruchtbare vlakte

Zoekt en gij zult vinden.
Zoals een moeder die zich voor haar kind verstopt, zich zo opstelt dat ze gevonden wordt, zo is het met Mij. Dus het vinden van Mij en de rijkdommen van Mijn Koninkrijk hangt niet altijd af van een ijverige, ingespannen inzet om iets te bereiken, maar van het loutere op zoek gaan.
Is dit een troost voor je?
Wanneer je aan een periode van zoeken begint, plaats Ik Mijzelf op je weg, en het soms dorre pad van het gebed wordt een vruchtbare vlakte waarop je verbaasd zult ontdekken dat je zoeken al zo snel voorbij is. En zo, wederkerige vreugde.

- 5 mei

Laat de keuze aan Mij over

Mijn beminden. Ja, men zou met het hart over Mij moeten denken en niet met het verstand, en dan zou vanzelfsprekend de aanbidding volgen.
Adem in zuivere gezindheid en innig verlangen Mijn Geest in.
Houd het oog van je geest steeds op Mij gericht, het venster van je ziel open naar Mij. Je moet altijd beseffen, dat alles jullie toebehoort - dat Ik graag aan je geef wat liefelijk is.
Ontdoe je geest van alle beperkingen. Je kunt alles hebben, wat mooi is. Laat de keuze hoe langer hoe meer aan Mij over. Je zult er geen spijt van hebben.

Gevaarlijke kanalen

'Heiland, laat mij een kanaal zijn voor Uw machtige kracht'.
Allereerst moet je bewaard worden door die machtige kracht.
Immers, het moet een toegewijd leven zijn dat zo gebruikt kan worden.
Wanneer Mijn kracht door verkeerde kanalen stroomt, zou hij schade aanrichten. Dat zou niet kunnen. De hoedanigheid van het kanaal zou de vloedstroom van de Geest vertroebelen.

- 4 mei

Deel met Mij

Geniet van Mijn liefde. Tracht te leven in de verrukking van het Koninkrijk.
Maak aanspraak op grote dingen, maak aanspraak op belangrijke dingen. Vraag om blijdschap en vrede en of je vrij van zorg mag zijn. Verheug je in Mij.
Ik ben je Heer, je Schepper. Herinner je ook, dat Ik gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde ben. Toen Mijn gedachte over de wereld deze in het aanzijn riep, was Ik je Schepper - ook vandaag ben Ik evenzeer je Schepper als Ik, door liefdevolle gedachten voor je, alles in het aanzijn kan roepen, wat je materieel nodig hebt.
Verblijd je in Mij, zie Mij in alles, verheug je in Mij. Deel alles met Mij zoals een kind zijn pijn en verwondingen, zijn verdriet en pas ontdekte schatten, zijn vreugden en zijn werkstukjes met zijn moeder deelt.
En vergun Mij de vreugde om alles met je te mogen delen.

De welaangename gave

Rust in Mijn liefde. Blijf in Mij.
Verlaat alles om Mij te volgen - je trots, je zelfgenoegzaamheid, je vrees voor wat anderen zullen denken - alles.
Heb geen vrees. Stap voorwaarts met Mij het onbekende binnen, voor niets bevreesd met zulk een begeleider.
Net als een bloem, die als een geschenk aan een dierbare wordt aangeboden, zo is je liefdebetuiging voor Mij.
Zoals Maria haar liefdegave bracht, zeer kostbare nardusolie, schenk Mij zo je liefde en begrip.

- 3 mei

Dood nu je eigen ik

Het eigen ik onttroond - dat is de les - maar stel daarvoor in de plaats liefde voor Mij en kennis van Mij. Het eigen ik moet niet alleen worden onttroond, maar het moet dood. Een dood eigen ik is geen gevangen ik. Een gevangen eigen ik kan meer kwaad doen. Bij elke training moet je het eigen ik laten sterven, of het nu bij Mijn training van jullie is dan wel bij jullie training van anderen.
Maar voor iedere klap, die aan het ik-leven wordt toegebracht, moet je gelijktijdig het nieuwe leven, het leven met Mij, aangrijpen en vasthouden.
Het is geen dood eigen ik, dat men moet vrezen, maar een eigen ik, dat dwars ligt, dat gevangen en opgesloten is. Dat eigen ik is oneindig meer egocentrisch dan een ik, dat vrijuit zijn gang kan gaan. Maar aan jullie, Mijn kinderen, leer Ik een wet van een hogere orde van wetenschap dan zelfs een vrij eigen ik. Ik leer 'dood aan het eigen ik'.
Geen verdringingen, maar echt dood. Armzalig eigen-leven uitgewisseld tegen Goddelijk leven.
En nu kan Ik je beter duidelijk maken, wat Ik wilde zeggen over het vergeven van onrecht. Eén van Mijn geboden zegt, dat als je Mijn vergeving zoekt, ook jij moet vergeven.
Maar wat je niet ziet is, dat jij het eigen ik in je nooit onrecht kan vergeven. Alleen al de gedachte daaraan plaatst het eigen ik op de voorgrond en dan lijkt het onrecht groter in plaats van kleiner.
Nee, Mijn kinderen, zoals alle ware liefde van God komt, en God is, zo is alle ware vergeving van God en is God. Het eigen ik kan niet vergeven. Dood het eigen ik. Staak je pogingen om hen te vergeven, die je verdriet deden of onrecht. Het is verkeerd daaraan te denken. Stel je als doel het eigen ik nu, in je dagelijks leven, te doden, en dan, eerst dan zul je ontdekken, dat er zelfs geen gedachte meer is aan onrecht, omdat de enige, die gekrenkt was, het eigen ik, dood is.
Zolang het nog in je gedachten terugkomt, misleid je jezelf, als je denkt dat het vergeven is. Het vergeven van onrecht kan een manier zijn om een ik-leven te voeden. Velen bedriegen zichzelf hierin.

Nutteloze activiteit

De tijd van voorbereiding wordt zo veronachtzaamd door Mijn volgelingen. Dientengevolge is er gebrek aan kracht in het werk voor Mij.
De wetten van een land wijzigen is geen werkelijke remedie tegen het kwaad. Het hart van de mensen moet veranderd worden door contact met Mij. Denk aan de lessen die Ik je heb onderwezen over nutteloze activiteit. Wanneer het meeste werk roept om uitvoering, dan is het waarlijk de tijd, niet om zich te haasten, maar om omgang te hebben met Mij en Mijn Vader.
Voel je nooit sterk in jezelf. Weet dat slechts in Mijn kracht je alles kunt volbrengen. Geen berg van moeilijkheden kan dan onbeklimbaar of onwankelbaar zijn.

- 2 mei

De glimlach van de ziel

Om ongunstige omstandigheden te overwinnen, moet je jezelf overwinnen. Het antwoord op het verlangen van Mijn discipelen om Mij te volgen was: 'Gij moet volmaakt zijn, juist zoals uw Vader in de hemel volmaakt is'.
Om veel tot stand te brengen, moet je zelf veel bezitten. In alle gevallen moet het doen, wil het goed-doen zijn, niets anders zijn dan de onbewuste uiting van je wezen.
Vrees niet, vrees niet, alles is wel. Laat de dag gevuld zijn met kleine gebeden tot Mij, momenten, waarop je je weer even tot Mij wendt. De glimlach van de ziel voor iemand, die zij liefheeft.
Mensen noemen de Vader wel de Oorsprong van alle dingen. Ja! Zie Hem als de Oorsprong van elke warme zonnestraal, elke kleur in de zonsondergang, iedere glans op het water, iedere mooie bloem, elke vreugde, die werd bereid.

Vrede voor je ziel

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.
Ik wist dat Mijn werk slechts in vrede gedaan kon worden. Slechts in vrede konden Mijn volgelingen zielen helpen bij Mij te komen. Bewaar deze vrede tot elke prijs. Indien de vrede in je hart onberoerd is, zal elke gedachte een machtige kracht voor MIJ zijn. Elke daad is dan een daad van kracht.
Reken op Mijn leiding. Niets is onmogelijk voor Mij.
Onbeperkte verwachtingen van jullie. Onbeperkte macht van Mij.

- 1 mei

Uitstel is geen weigering

Lees de lessen van Goddelijk bestuur in de wetten van de natuur.
De natuur is slechts de uitdrukking van eeuwige gedachten in de tijd. Bestudeer de uiterlijke vorm, vat de eeuwige gedachte, en als je de gedachten van de Vader er uit kunt aflezen, ken je Hem inderdaad.
Laat Mij nergens buiten. Aanvaard met liefde alle wegen, die Ik met je ga. Wees ervan overtuigd, dat 'Alles wel is'. Uitstel wil zeggen, dat je Vader zich op wonderlijke en liefdevolle wijze een beperking oplegt, niet uit onwil, niet met het verlangen om je iets te ontzeggen, maar het is de Goddelijke zelfbeheersing van een Vader, die het uitstel nauwelijks kan verdragen.
Uitstel moet er soms wel zijn. Jullie levens zijn zo nauw verbonden met die van anderen, zo gebonden door omstandigheden, dat de onmiddellijke vervulling van je verlangens in vele gevallen tot gevolg zou hebben, dat een ander even oprecht gebed, niet verhoord zou worden.
Maar denk eens een ogenblik aan de liefdevolle en doordachte zorg, die al je wensen en verlangens en gebeden in overeenstemming en harmonie met elkaar tracht te brengen.
Uitstel is geen weigering, zelfs geen onthouding. Het is voor God de gelegenheid om je problemen uit te werken en je wensen op de meest wonderlijke wijze voor je te vervullen.
O, kinderen, vertrouw Mij! Bedenk, dat de Schepper ook je Dienaar is, die de dingen snel volvoert, vlug volbrengt en getrouw alles nakomt. Ja. Alles is wel!

Met milde hand geven

Niet wat je kunt verkrijgen uit een situatie, maar wat je kunt geven moet je leidraad zijn. Je volgt Mij na, van Wie gezegd werd: 'Ook Christus behaagde niet Zichzelf'. Daarom, heb lief, help en dien.
Zoek de zwakken en dwalenden. Zorg voor allen.
Besef Mijn overstromende en overweldigende milddadigheid. De voorraadkamers des Heren zijn onuitputtelijk. Maar om Mijn vrijgevigheid ten volle te toetsen en te beproeven, moet je vrijgevig zijn.
Zij die Mij liefhebben, geven niet met karige hand. Een hart dat overvloeit van dankbaarheid voor wat het heeft ontvangen, bewijst blijmoedige dankbaarheid in het geven.

- 30 april

Lente

Verblijd je in de lente. Laat er lente in je hart zijn. Het is nog niet helemaal de tijd van de vruchten, maar er is wel de belofte van de bloei. Wees ervan overtuigd, dat jouw leven ook vol blijde beloften is. Wat een zegeningen zullen je deel zijn! Wat een vreugde, wat een wonderen!
Alles is inderdaad goed. Leef in Mijn zonneschijn en in Mijn liefde.

Mijn eerste zendeling

Mijn beschuldigingen waren voor hen die zelfvoldaan waren.
Voor de zondaar die zijn fouten en zwakheden voelde, had Ik het tederste medelijden. 'Ga heen en zondig niet meer' was Mijn Woord tegen de vrouw die op overspel betrapt was.
Maar welk een woord van hoop was het, dat de verzekering onthulde dat Ik erop vertrouwde dat zij niet weer in zonde zou vallen. Dat Ik haar in staat achtte tot een nieuw leven.
De Samaritaanse vrouw bij de bron van Sichar vertrouwde Ik een geheim toe dat zelfs Mijn discipelen niet ten volle met Mij hadden gedeeld. Zij was een van Mijn eerste zendelingen.
Ik besefte de rijkdom aan liefde in het offer van de vrouw, die een zondares was. Er kwam geen openlijke veroordeling van haar zonde, geen afwijzing van haar liefde.

'Heilige Vader, bemoedig ons op onze weg
Met de voortdurende stralen van Uw liefde;
Schenk ons aan het einde van elke dag,
Licht in de avond'.

- 29 april

Disharmonie

Zoek en je zult vinden. Je zult innerlijk die kennis vinden, die de problemen van het leven duidelijk maakt. De moeilijkheden van het leven worden veroorzaakt door disharmonie in de mens zelf. In Mijn Koninkrijk is geen disharmonie, alleen nog iets, wat in Mijn discipelen nog niet overwonnen is. De wet van Mijn Koninkrijk is volmaakte orde, volmaakte harmonie, volmaakte voorziening, volmaakte liefde, volmaakte eerlijkheid, volmaakte gehoorzaamheid - alle macht, alle overwinning, alle succes.
Maar het ontbreekt Mijn dienaren zo dikwijls aan kracht, overwinning, succes, voorziening, harmonie, en dan denken zij, dat Ik Mijn beloften niet nakom, omdat die in hun leven niet openbaar worden.
Doch dit zijn de uitwendige manifestaties, die het resultaat zijn van gehoorzaamheid, eerlijkheid, orde, liefde: en zij komen, niet als verhoring op dringend gebed, maar even natuurlijk als het licht bij het aansteken van de kandelaar.

Geen boodschap, maar -

Mijn kind, wacht voor Mijn aangezicht.
Je ontvangt misschien geen boodschap, maar in deze tijd van wachten, word je veranderd, ook al ben je je er niet van bewust dat je onderwezen wordt.
De ogen van je ziel zullen gericht zijn op Mij en het inzicht dat je verkrijgt zal kalmerend zijn, genezend, versterkend.

- 28 april

De omweg

Ik leid door doornstruiken, door woeste plaatsen, door bosweiden, omhoog naar de bergtoppen en omlaag de dalen in. Maar leiding geven en hulp bieden gaat altijd samen.
Het is heerlijk je Meester te volgen waar Hij gaat. Maar bedenk, dat al verandert het pad, dat het niet altijd betekent, dat jijzelf deze afwisseling in training nodig hebt. Wij zoeken verloren schapen - wij brengen het Koninkrijk op plaatsen, waar het nog niet bekend was. Besef dus, dat je Mij vergezelt op Mijn speurtocht - Mijn eeuwig zoeken om zielen te vinden.
Ik kies geen wegen, die een kwelling voor je zullen zijn en die je moe maken, alleen maar om te kwellen en moe te maken, nee, wij zijn eropuit om te redden. Misschien zie JIJ niet altijd de ziel, die wij zoeken, maar Ik ken hem.

Overschaduwende vleugelen

Mijn kind, je bent vermoeid door de last en de hitte van de dag.
Rust een poosje en weet dat Ik bij je blijf, en weet dat Ik vrede spreek tot je ziel.
Ducht niets, vrees niets. Weet dat alles wel is. De dag is ver verstreken. Het zwoegen heeft lang geduurd, maar de avondrust bij Mij is zoet.
De opkomende donkerheid van de nacht zal voor je hart niets anders zijn dan de overschaduwende vleugelen van de eeuwige God.
Diep in je hart voel je de werking van heerlijke waarheden. Een vaag besef van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden.

- 27 april

Christus zien

Ik sta naast je. Kun je Mijn tegenwoordigheid niet ervaren? Contact met Mij wordt niet met behulp van de zintuigen verkregen. Als je je geestelijk bewust bent van Mijn tegenwoordigheid vervangt dit het zien.
Wanneer men Mij ziet met het menselijk oog betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat zijn geestelijk waarnemingsvermogen groter is. Neen, veeleer moet ik voor die mens het lichamelijke met het geestelijke verbinden door middel van een geestelijk visioen, dat met het menselijk oog te zien is.
Onthoud dit om diegenen van Mijn discipelen ermee te bemoedigen, die Mij nooit gezien hebben en zich in de geest toch duidelijk bewust zijn van Mijn aanwezigheid.

Verwelkom hen

Meer en meer zal Ik in je leven zenden hen die je zult helpen. Heb geen vrees. Twijfel niet aan je wijsheid hoe met hen om te gaan. Het is Mijn wijsheid die hen zal helpen, niet enige wijsheid van jullie.
Betoon liefde aan allen. Niets zal te veel zijn van wat je kunt doen voor anderen. Verlustig je in Mijn Woord, in Mijn liefde.
Naarmate je je meer bewust wordt van die liefde, zul je allengs meer de verantwoordelijkheid voelen die je is opgelegd om die grote liefde van Mijn hunkerend hart bekend te maken aan hen voor wie Ik stierf en voor wie Ik altijd leef om voorbede te doen.

- 26 april

Ik schep de gelegenheden

Twijfel nooit. Vrees niet. Waak voor de geringste uiting van vrees en houd op met alle werk, met alles, en kom bij Mij tot rust, totdat je weer blij en sterk bent.
Handel op dezelfde wijze met elk gevoel van vermoeidheid. Ik was op aarde ook moe en Ik zonderde Mij af van Mijn discipelen en ging bij de bron zitten om uit te rusten. Ik rustte daar - en toen gebeurde het, dat de Samaritaanse vrouw geholpen werd.
Tijden van afzondering om te rusten gaan altijd vooraf aan nieuwe wonderen. Leer van Mij. Toen Ik de beperkingen van het mens-zijn aanvaardde, hield dat in, dat Ik Mij aan dezelfde omstandigheden moest onderwerpen als de mens, uitgezonderd de zonde.
Ik moest Mijn discipelen leren, dat in lichamelijke rust vernieuwing van geestelijke kracht is gelegen. Toen lag Ik, om je een voorbeeld te geven, in de boot te slapen met Mijn hoofd op een kussen. Het was geen onverschilligheid, zoals zij dachten. Zij riepen: 'Meester, trekt Gij u er niets van aan, dat wij vergaan?' En Ik moest hun leren, dat voortdurende activiteit niet tot het plan van Mijn Vader behoort.
Toen Paulus zei: 'Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft', bedoelde hij niet, dat hij allerlei dingen zou ondernemen en zich daarbij op Mij zou verlaten om kracht te ontvangen. Nee, hij bedoelde, dat hij erop kon vertrouwen, dat hij van Mij kracht zou ontvangen voor alle dingen, die Ik hem opdroeg te doen.
Mijn werk in de wereld wordt belemmerd door werk, werk, en nog eens werk van mensen. Heel wat onvermoeibare, nerveuze lichamen hebben de menselijke geest voortgedreven. De geest behoort altijd de baas te zijn, en slechts op eenvoudige en natuurlijke wijze het lichaam te gebruiken naarmate dat nodig blijkt. Rust in Mij. Zoek niet naar werk, dat je voor Mij zou willen doen. Maak de gelegenheden nooit zelf. Leef met Mij en voor Mij. Ik doe het werk en Ik schep de gelegenheden.

Vergeefs gezwoegd

Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen.
Er zullen zijn nachten van vermoeide bezorgdheid, wanneer je hard werkt en niets vangt.
Er zullen zijn ochtenden van geestvervoering, wanneer het resultaat van je gebeden en verlangens zo groot zal zijn, dat het je op de knieën zal brengen in een nederigheid die ontstaan is uit een wonder van vervulling - 'de netten scheurden'. Deel de eenzaamheid met Mij - de vermoeidheid, de somberheid, deel alles met Mij, zoals Ik alles deel met jullie.

- 25 april

Zegen je vijanden

Zeg dikwijls 'God, zegen...'. Zeg het van allen bij wie je bemerkt, dat bij hen de harmonie ten opzichte van jou ontbreekt, of zeg het van degenen, die je graag zou willen helpen. Spreek daarbij de wens uit, dat stromen van zegen en blijdschap en succes over hen mogen komen.
De noodzakelijke correctie of training moet je aan Mij overlaten; jouw taak bestaat alleen daaruit, dat je blijdschap en zegen voor hen verlangt. Nu bid je nog, dat zij geleerd en gecorrigeerd moeten worden.
O, als Mijn kinderen toch Mijn werk aan Mij wilden overlaten en zichzelf zouden bezighouden met de taak, die Ik hen geef! Liefde, liefde, louter liefde. Liefde zal al je moeilijkheden ineen doen storten. Liefde zal al je successen opbouwen.
God, de vernietiger van het kwaad, God, de Schepper van het goede... is liefde. Elkaar liefhebben wil zeggen gebruik maken van God in je leven. Gebruik maken van God in je leven betekent volledige harmonie, schoonheid, blijdschap en geluk tot uitdrukking brengen.

Je beperkingen

De woorden die Ik je geef duiden stappen in de geestelijke vooruitgang aan.
Er kan geen grens zijn aan de kracht van de Geest, die je kunt bezitten, wanneer het eigen-ik de deur wordt gewezen en Mijn wil wordt verwelkomd.
Maar voor hen die zich geheel en al aan Mij overgeven, zijn er wèl beperkingen in zoverre het gaat om het stoffelijke, aangezien slechts datgene wat bijdraagt tot geestelijke groei of geestelijke uiting voor hen bestemd is. Toch zal in al je behoeften worden voorzien.